Oppiaineiden kurssit, reaaliaineet

Jos opis­ke­let ko­kei­lu­tun­ti­jaon mu­kaan, kaik­ki re­aa­li­ai­nei­den kurs­sit ovat sy­ven­tä­viä kurs­se­ja, pait­si yksi kurs­si us­kon­toa/ elä­män­kat­so­mus­tie­toa ja yksi kurs­si ter­veys­tie­toa on pa­kol­li­sia.

Si­nun tu­lee opis­kel­la vä­hin­tään 9 sy­ven­tä­vää kurs­sia sekä luon­non­tie­teel­li­siä että hu­ma­nis­tis-yh­teis­kun­nal­li­sia re­aa­li­ai­nei­ta.

Re­aa­li­ai­neen yli­op­pi­las­ko­kee­seen ai­nees­sa, jos­sa ei ole yh­tään pa­kol­lis­ta kurs­sia, lu­ki­on oppi­mää­rää suo­rit­ta­va voi osal­lis­tua opis­kel­tu­aan vä­hin­tään kak­si ai­neen lu­ki­o­kurs­sia.

Ympäristö ja luonnotieteet
BIOLOGIA
MAANTIEDE
FYSIIKKA
KEMIA
TERVEYSTIETO
Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet
FILOSOFIA
PSYKOLOGIA
HISTORIA
YHTEISKUNTAOPPI
USKONTO
Evankelis-luterilainen uskonto
Ortodoksinen uskonto
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Ko­pio: Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas, 2. vsk ja 3. vsk2021 - 202228.1.2015