Kallaveden lukio

Kallaveden lukio on yksi Kuopion keskusta-alueen neljästä päivälukiosta. Opiskelijoita on n. 500. Lisäksi lukiossa opiskelee noin 140 kahden tutkinnon opiskelijaa, jotka ovat kirjoilla ammatillisissa oppilaitoksissa ja suorittavat samalla lukio-opintoja.

Perinteikäs ja kodikas opiskeluympäristömme on varustettu nykyaikaisella tekniikalla. Keväällä ja kesällä 2021 useita luokkia remontoitiin perusteellisesti, ja siitä lähtien remontti on edennyt vuosittain kerros kerrallaan.

Opiskelijoille tarjotaan korkeatasoisen perusopetuksen lisäksi mahdollisuus suuntautua kansainvälisesti ja valita itseään kiinnostavia erityisaiheita sekä kehittää monipuolisesti sekä ajattelun että käytännön taitojaan. Lukiossa on laajat ja monipuoliset valinnanmahdollisuudet, jotka antavat hyvän pohjan ylioppilastutkintoa, jatko-opintoja ja työelämää varten.

Kallaveden lukion rehtorina toimii Ensio Vatanen. Talossa on kaksi apulaisrehtoria ja kaksi opinto-ohjaajaa. Opettajia Kallaveden lukiossa on noin 35. Opetus- ja ohjaustyönsä ohella opettajat toimivat erilaisissa kehittämisryhmissä. Opettajakunta on hyvin työhönsä motivoitunut ja koulun työskentelyilmapiiri vireä. 

Opiskelijakunnan hallitus järjestää erilaisia tapahtumia koko kouluyhteisölle ja tutoropiskelijat toimivat myös aktiivisesti.

Koulun arvot ja tavoitteet

Tavoitteenamme on antaa opiskelijalle monipuolinen yleissivistys ja valmius jatko-opintoihin. Opiskelija omaksuu sellaisia tietoja, taitoja ja arvoja, jotka antavat hänelle elämässä tarvittavia valmiuksia ja auttavat häntä toimimaan oma-aloitteisena, aktiivisena, vastuullisena sekä kriittisenä yhteiskunnan jäsenenä. Tavoitteena on antaa nykyaikaista, erilaisia kulttuureja ja ympäristöjä kunnioittavaa lukio-opetusta. Opetus kehittää luovuutta ja yhteistoiminnallisuutta turvallisessa ja monimuotoisessa oppimisympäristössä tulevaisuuden ja kestävän kehityksen vaatimukset huomioon ottaen.

Opis­ke­li­joil­le tar­jo­taan pe­rus­o­pe­tuk­sen li­säk­si mah­dol­li­suus suun­tau­tua kan­sain­vä­li­ses­ti ja va­li­ta it­se­ään kiin­nos­ta­via eri­tyis­ai­hei­ta sekä ke­hit­tää moni­puo­li­ses­ti sekä ajat­te­lun että käy­tän­nön tai­to­jaan. Kal­la­ve­den lu­ki­os­sa on laa­jat ja moni­puo­li­set va­lin­nan­mah­dol­li­suu­det, jot­ka an­ta­vat hy­vän poh­jan yli­op­pi­las­tut­kin­toa, jat­ko-opin­to­ja ja työ­e­lä­mää var­ten.

Koulun painotukset

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisiä yhteyksiä on rakennettu ja vaalittu jo pitkään. Koululla on ystävyyskoulut Hildesheimissa Saksassa ja Desenzano del Gardassa Italiassa. Himmelsthürin lukio on ollut kumppanikouluna jo vuodesta 1982, ja viime vuosina yhteistyöprojekti ystävyyskoulujen kanssa on toteutunut vuorovuosittain. Kallaveden lukio kuuluu kansainväliseen UNESCO-koulujen verkostoon ja osallistuu vuosittain ASP-verkoston tapaamisiin.

 Kallaveden lukion opiskelija voi valita kaksi kansainvälisyyskurssia ja hänellä on mahdollisuus suorittaa Suomen YK-liiton maailmankansalaisen passi. Kansainvälisyys on oleellinen osa koulun oppiaineiden kurssisisällöissä. Koulutyössä huomioidaan YK:n teemavuodet.

Lukiollamme on myös pohjoismaista yhteistyötä. Olemme tehneet kaksi Nordplus-projektia tanskalaisen Tietgen Handelsgymnasiumin kanssa, joista jälkimmäisessä mukana myös virolainen Tallinna Ühisgümnaasiumi. Lisäksi olemme olleet mukana monissa NEST-lukioverkoston hankkeessa.

Kuulumme Kansainvälisen liiketoiminnan lukioverkostoon. Meillä voit sisällyttää lukio-opintoihisi kansainvälisen liiketoiminnan kursseja.

Lue lisää kansainvälisestä toiminnastamme kohdasta Koulun toimintaa.

Kansainvälisen liiketoiminnan linjasta löydät lisää tietoa linkistä ja videosta.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on tärkeä osa lukiomme toimintafilosofiaa. Kolmen vuoden välein suoritettavan auditoinnin perusteella Kallaveden lukiolle on myönnetty OKKA-säätiön ylläpitämä Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti, jonka ehtoihin kuuluu se, että koulu pitää yllä sertifikaatin myöntämisen perusteena ollutta hyvää tasoa. Tämän lisäksi edellytetään, että koulu jatkuvasti kehittää toimintaansa niin, että kestävä elämäntapa tulisi yhä laajemmin ja syvemmin osaksi koulun toimintaa.

Kallaveden lukiossa kehitystyö nojaa lukuvuoden alussa valittavaan yhteiseen kehittämisteemaan ja tiimien toimintaan. Lisäksi opiskelijoiden keskuudessa tekevät työtään opiskelijakunnan hallitus (OPKH) ja tutorit.  Sertifikaatti uudelleen auditoitiin keväällä 2023.

Kuvataide

Kuvataiteessa tarjotaan pakollisten ja valtakunnallisten kurssien lisäksi runsaasti kuvataiteen erityisalojen kursseja, kuten esim. grafiikan työpaja, graafinen suunnittelu, paperityöpaja, valo- ja videokuvaus. Koulussa voi suorittaa kuvataiteen lukiodiplomin. Kuvataiteessa tehdään yhteistyötä paikallisten taidelaitosten, yritysten ym. kanssa ja tutustutaan näyttelyihin. Lisäksi järjestetään omia näyttelyitä koululla tai koulun ulkopuolella.

Vuosikertomus 2022 – 2023

Kallaveden lukion vuosikertomus lukuvuodelta 2023-2023. Julkaisu on luettavissa kaikilla päätelaitteilla kosketusnäytöllisistä älypuhelimista, tablet-laitteisiin, tietokoneisiin ja tv-vastaanottimiin. Lue julkaisu!