Opiskelun tuki

Opinto-ohjaus

Lue lisää opinto-ohjauksen sivuilta.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Opiskeluterveydenhoitajat ja -lääkärit ovat osa opiskeluhuoltoa. Yhteistyötä tehdään monialaisesti mm. opiskelijoiden ja huoltajien, opiskeluhuollon kuraattoreiden ja psykologien sekä oppilaitosten kanssa.

Terveydenhoitaja

Kallaveden lukion terveydenhoitaja on Heli Kolehmainen.

Ajanvaraukset terveydenhoitajalle tehdään ainoastaan puhelimitse. Voit tulla myös vaihtoehtoisesti ilman ajanvarausta olevalle vastaanotolle ja varata ajan sitä kautta.  

Puhelinaika ma – pe klo 8 – 8.30 ja klo 10.30 – 11.00 p. 044 7186559, muuna aikana puheluun vastataan mahdollisuuksien mukaan.  

Ilman ajanvarausta vastaanotto ma-pe klo 12–12.45, Tulliportinkatu 15 i-rappu 4.krs (käyn­ti Maa­her­ran­ka­dun puo­lel­ta, hissit J- ja H-rappu)

Mikäli sinulla on verkkopankkitunnukset, voit varata ajan sähköisen asiointipalvelun kautta: Pohjois-Savon hyvinvointialueen opiskeluterveydenhuollon eTerveyspalvelut.   

Emme vastaa tekstiviesti- tai sähköpostiajanvarauksiin, koska tarvitsemme henkilötunnuksen. Henkilötunnusta ei suositella lähetettäväksi suojaamattomalla yhteydellä. 

Avo­vas­taan­o­tol­la voit hoi­taa:

 • ajan­va­raus­a­si­at lää­kä­ril­le
 • sai­raus­loma­to­dis­tustarpeen arvioinnit
 • näy­te­lä­het­teet
 • muut akuu­tit asi­at

Ajan­va­raus tar­vi­taan seu­raa­vis­sa asi­ois­sa

 • ter­veys­tar­kas­tuk­set ja kut­sun­ta­tar­kas­tuk­set
 • ras­kau­den eh­käi­syyn ja sek­su­aa­li­ter­vey­teen liit­ty­vät asi­at
 • opiskelukykyyn ja terveyden tukemiseen, mm. mielialaan, uneen, ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvät asiat
 • rokotukset
 • yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nal­le tar­vit­ta­vat lau­sun­not

Lääkäri

Lääkärin vastaanotolle varataan aika terveydenhoitajan kautta. Kaikki Opiskeluterveydenhuollon lääkärit ottavat vastaan pääterveysasemalle tulliportinkatu 15 H-rappu. Ilmoittaudu lääkärille mentäessä alakerrassa. Opiskelijoiden sairaanhoito hoidetaan pääsääntöisesti opiskeluterveydenhoidossa, jos opiskeluterveydenhoidossa ei ole vapaita lääkärin aikoja, ohjataan opiskelija ensisijaisesti osoitteen mukaan terveyskeskuksen tiimilääkärivastaanotolle.

 • 18 vuotta täyttäneiltä peritään lääkärin sairausvastaanoton käyntimaksu terveysasemilla ja opiskeluterveydenhuollossa (A 7§) 20,60 € kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa
 • Peruuttamatta ja käyttämättä jäänyt lääkärin sairausvastaanottokäynti 15 vuotta täyttäneiltä (A 25 §) 50,80 €

Lukiolaisen terveystarkastukset

Kaikki lukion aloittaneet opiskelijat kutsutaan terveydenhoitajan tarkastukseen ensimmäisen lukuvuoden aikana. Opiskelijalle varataan tar­vit­ta­es­sa en­sim­mäi­se­nä opin­to­vuon­na myös lää­kä­rin­tar­kas­tus

Lisä­tie­toa opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­ta löy­dät osoit­tees­ta:  https://www.kuo­pio.fi/kuo­pi­on-lu­ki­ot.

Katso video lukioiden terveydenhuoltopalveluista tästä linkistä.

Koulutapaturmien korvaaminen

Kuo­pi­on kau­pun­ki on ot­ta­nut Va­kuu­tus­yh­tiö Poh­jo­las­ta va­paa­eh­toi­sen ryh­mä­tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen. Va­hin­ko­il­moi­tus on teh­tä­vä kou­lu­sih­tee­ril­le mah­dol­li­sim­man pian.

Suun ter­vey­den­huol­lon ajan­va­raus ja neu­von­ta

ma – pe 017 – 186611 klo 8 – 11

Osa­na opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­toa kaik­ki pää­toi­mi­ses­ti Kuo­pi­os­sa opis­ke­le­vat voi­vat koti­kun­nas­taan riip­pu­mat­ta ha­kea suun ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja Kuo­pi­on ter­veys­kes­kuk­ses­ta

Ham­mas­lää­kä­ri­päi­vys­tys

https://www.kuopio.fi/fi/suun-ja-hampaiden-hoito

Erityisopettaja

Erityisopettajana toimii Annulotta Marjanen. Hänen vastaanottonsa on koulun 1. kerroksessa ja hän on tavattavissa kaikkina arkipäivinä. Hänet tavoittaa Wilma-viestillä, sähköpostitse annulotta.marjanen@kuopio.fi tai puhelimitse 044-7184819.

Opiskelijalla on oikeus saada tarvittaessa tukea lukio-opintoihinsa. Erityisopettajan tehtävänä on tukea opiskelijaa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa (esim. kielelliset vaikeudet kuten lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus eli lukivaikeus). Lukion erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista tukea, joka kohdistuu oppimaan oppimiseen, oman oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana. Erityisopettaja antaa yksilöohjausta, tekee oppimisvalmiuksia mittaavia testejä ja tukee opiskelussa. Hän myös opastaa mahdollisesti tarvittavien erityisjärjestelyjen anomisessa ylioppilaskirjoituksia varten. Huolehdi itse, että saat tarvitessasi luki-todistuksen ylioppilaskirjoitusten ilmoittautumisen liitteeksi.

Lataa tästä esite lukion erityisopetuksesta.

Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Psykologien ja kuraattorien työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden hyvinvointia yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. Opiskelija voi keskustella kuraattorin tai psykologin kanssa luottamuksellisesti ja maksuttomasti opiskeluun ja omaan elämäntilanteeseen liittyvistä asioista.

Kuraattorin ja psykologin luokse voi hakeutua myös esim. vanhemman, opiskeluterveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä.

Kuraattorit ja psykologit osallistuvat henkilökohtaisen vastaanoton lisäksi erilaisiin opiskelijakohtaisiin sekä oppilaitoksen yhteisöllisiin palavereihin sekä tarvittaessa muihin opiskelijahuollon asiantuntemusta tarvitseviin asiakastilanteisiin.

Psykologit ja kuraattorit työskentelevät Kuopion kaupungin Kasvun ja oppimisen tuen yksikössä.

Yhteydenotto opiskelijahuoltoon:
Yhteyden psykologiin tai kuraattoriin saa parhaiten puhelimitse (soittamalla, jättämällä soittopyynnön tai lähettämällä tekstiviestin). Yhteyden saa myös sähköpostin kautta, mutta tällöin on huomioitava, ettei yhteydenotto välttämättä tavoita opiskelijahuoltoa saman päivän aikana. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto tulisi siis tehdä aina puhelimitse. Kuraattorin ja psykologin luokse voi hakeutua myös esim. vanhemman, opiskeluterveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä.

Kuopion kaupungin toisen asteen opiskeluhuollon verkkosivut Tukea toiseen.

Psykologien ja kuraattorien yhteystiedot

Psykologi

Psykologi Tarja Rouhiainen, puh. 044 7184 098 tarja.rouhiainen@pshyvinvointialue.fi

Kallaveden lukion psykologi Tarja Rouhiainen on tavattavissa ajanvarauksella Kallaveden lukiolla tai opiskeluhuollon tiloissa Käsityökatu 41; paikasta sovitaan ajanvarauksen yhteydessä. Kaksoistutkintoa suorittavat opiskelijat voivat ottaa yhteyttä pääsääntöisesti ammatillisen opintoalan mukaiseen psykologiin (yhteystiedot löytyvät  www.sakky.fi ) tai yhdessä voidaan selvitellä, kenen vastuualueelle asia parhaiten soveltuu.

Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai -hoitoon tai muihin palveluihin.

 

Kuraattori

Kuraattorina toimii 23.1.2023 alkaen Katja Laine, puh. 044 7184214 katja.laine@pshyvinvointialue.fi

Kuraattorin kanssa tapaamisen voit sopia joko lukiolle tai Käsityökatu 41. Kuraattori on koululla tavattavissapääsääntöisesti tiistaisin ja keskiviikkoisin Kallaveden lukiolla 1. kerroksessa – ajat mahdollisia muinakin päivinä.

Kuraattorin tehtävänä on tukea ja auttaa opiskelijoita erilaisissa elämäntilanteissa lukion aikana. Kuraattorin työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Kuraattori ohjaa tarvittaessa muiden palvelujen piiriin ja toimii linkkinä koulun ja eri yhteistyötahojen välillä. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi poissaoloihin, opiskelumotivaatioon, elämänhallintaan, asunto- ja toimeentuloasioihin, itsenäistymiseen, perhe- ja ihmissuhdeasioihin sekä jaksamiseen ja mielialaan liittyen tai muutoin haastavassa elämäntilanteessa.

 

Tutor-opiskelijat

Tutorit ovat opiskelijoita, jotka toimivat koulumme yhteiseksi hyväksi. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus olla mukana toiminnassa.

Tutor-opiskelijoille järjestetään erilaisia koulutustilaisuuksia omalla koululla ja muiden koulujen tutoreiden kanssa. Koulutusten ja ideoidensa pohjalta Tutor-opiskelijat järjestävät tapahtumia ja teemapäiviä koulussamme sekä osallistuvat koulumme markkinointiin. Toimintaan kuuluu myös tärkeänä osana uusien opiskelijoiden opastaminen mm. kesällä lukujärjestyksen teossa ja ryhmäytymispäivän järjestäminen.

Ohjaavana opettajana toimii opinto-ohjaaja Annika Jonninen. Aktiivisesta tutor-toiminnasta saa kurssisuorituksen OP03 (1 kurssi / 2 opintopistettä).

Tukiopetus ja tukikurssit

Jos sinulla on vaikeuksia lukiossa jonkin aineen opiske­lussa, voit saada tukiope­tusta. Kysy lisää aineenopettajalta.

Kallaveden lukio tarjoaa uuden opetussuunnitelman mukaisia (LOPS21) tukikursseja seuraavasti:

 • Tukea lukioenglantiin ENA11.
 • Ruotsin perusteiden kertaus RUB1 8.
 • Tukea pitkän matematiikan opintoihin MAA17.
 • Tukea lyhyen matematiikan opintoihin MAB11.

Opiskeluhuoltosuunnitelma

Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on vastata oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.  Ryhmää johtaa rehtori.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Opiskelijan omat toivomukset on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa. Alaikäisellä on oikeus kieltää huoltajaa osallistumasta itseään koskevan asian käsittelyyn ja saamasta häntä koskevia tietoja painavasta syystä, jos se ei ole selvästi vastoin hänen etuaan. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja.

Asian käsittely monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu opiskelijan suostumukseen. Ellei opiskelijalla ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, suostumuksen antaa huoltaja. Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn voi osallistua tarvittavia opiskelijahuollon yhteistyötahoja tai opiskelijan läheisiä.

Lue Kuopion lukioiden opiskeluhuoltosuunnitelma.

Tulevat tapahtumat

Opinto-opas 2022 – 2023 (3. ja 4. vuosikurssi)

Opinto-opas 2022 – 2023 (1. ja 2. vuosikurssi) LOPS21