Kestävä kehitys ja jätteiden lajittelu

Kal­la­ve­den lu­ki­os­sa me kaik­ki, niin opis­ke­li­jat, opet­ta­jat kuin kou­lun muu hen­ki­lö­kun­ta, nou­da­tam­me kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen peri­aat­tei­ta aina, kun se vain on mah­dol­lis­ta. Ar­jen työs­sä py­rim­me luon­non­va­ro­jen ja ener­gi­an vä­häi­seen ku­lu­tuk­seen ja ym­pä­ris­tön al­hai­seen kuor­mit­ta­mi­seen. La­jit­te­lem­me te­hok­kaas­ti jät­teet ja sääs­täm­me säh­kö­e­ner­gi­aa ja vet­tä.

Kal­la­ve­den lu­ki­os­sa la­ji­tel­laan erik­seen toi­mis­to­pa­pe­ri, ke­räys­pa­pe­ri, ke­räys­kar­ton­ki, pien­me­tal­li, lasi, bio­jäte ja muo­vi. Myös on­gel­ma­jät­teet ke­rä­tään erik­seen ja töl­kit ja pul­lot toi­mi­te­taan kaup­poi­hin.

Ruokalassa lajitellaan biojäte erikseen
Vessoissa on sekajäteastiat
Luokissa

on pa­pe­rin­ke­räys­laa­ti­kot (toi­mis­to­pa­pe­ri ja koti­ke­räys­pa­pe­ri), sekä bio­jäte­as­ti­at.

Käytävät
Akvaario
Piha
Muuta

Kal­la­ve­den lu­ki­os­sa me kaik­ki, niin opis­ke­li­jat, opet­ta­jat kuin kou­lun muu hen­ki­lö­kun­ta, nou­da­tam­me kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen peri­aat­tei­ta aina, kun se vain on mah­dol­lis­ta.

Ko­pio: Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas, 2. vsk ja 3. vsk2021 - 202228.1.2015