Opiskelijoiden oma toiminta

Opiskelijakunta

Opis­ke­li­ja­kun­taan kuu­lu­vat kaik­ki kou­lun opis­ke­li­jat. Opis­ke­li­ja­kun­nan toi­min­taa suun­nit­te­lee ja joh­taa opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus. Opis­ke­li­ja­kun­nan teh­tä­vä on osal­lis­tua kou­lu­työn suun­nit­te­luun, val­voa opis­ke­li­joi­den etu­ja, pi­tää yh­teyt­tä opet­ta­ja­kun­taan ja jär­jes­tää eri­lai­sia ta­pah­tu­mia, esim. taks­värk­ki­ke­räys ja eri­lai­sia tee­ma­päi­viä. Opis­ke­li­ja­kun­nal­la on myös kum­mi­lap­si. Opis­ke­li­ja­kun­ta pi­tää yh­teyt­tä Kuo­pi­on nuo­ri­so­val­tuus­toon. Ta­voit­tee­na on ylei­nen viih­ty­vyys, hyvä kou­lu­hen­ki ja yh­tey­det myös mui­hin oppi­lai­tok­siin.­­ Uusi opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus va­li­taan vuo­den vaih­tees­sa. Ak­tii­vi­ses­ta opis­ke­li­ja­kun­ta­toi­min­nas­ta saa kurs­si­suo­ri­tuk­sen (OP4). ­

Tutortoiminta

Tu­to­rit ovat opis­ke­li­joi­ta, jot­ka toi­mi­vat kou­lum­me yh­tei­sek­si hy­väk­si. Jo­kai­sel­la opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus olla mu­ka­na toi­min­nas­sa. Tu­tor-opis­ke­li­joil­le jär­jes­te­tään eri­lai­sia kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sia omal­la kou­lul­la ja mui­den kou­lu­jen tu­to­rei­den kans­sa. Kou­lu­tus­ten ja ide­oi­den­sa poh­jal­ta Tu­tor-opis­ke­li­jat jär­jes­tä­vät ta­pah­tu­mia ja tee­ma­päi­viä kou­lus­sam­me sekä osal­lis­tu­vat kou­lum­me mark­ki­noin­tiin. Toi­min­taan kuu­luu myös tär­ke­ä­nä osa­na uu­sien opis­ke­li­joi­den opas­ta­mi­nen mm. ke­säl­lä luku­jär­jes­tyk­sen te­os­sa ja ryh­mäy­ty­mis­päi­vän jär­jes­tä­mi­nen. Oh­jaa­va opet­ta­ja on An­ni­ka Jon­ni­nen. Ak­tii­vi­ses­ta tu­tor-toi­min­nas­ta saa kurs­si­suo­ri­tuk­sen (OP3).

Kerhot, vapaa-ajan toiminta, retket

Ker­ho­toi­min­taa voi­daan jär­jes­tää opis­ke­li­joi­den toi­vei­den mu­kaan. Ker­hon oh­jaa­ja­na voi toi­mia myös kou­lun ulko­puo­li­nen hen­ki­lö.

Kou­lu tar­jo­aa ti­lo­jaan myös si­nun ja opis­ke­li­ja­to­ve­reit­te­si va­paa-ajan toi­min­taan. Lupa toi­min­nan jär­jes­tä­mi­seen pyy­de­tään reh­to­ril­ta. Val­vo­jik­si tar­vi­taan opet­ta­jia ja reh­to­rin hy­väk­sy­miä hen­ki­löi­tä. Mu­siik­ki­luok­kaa voi käyt­tää mu­sii­kin­o­pet­ta­jan lu­val­la. Kou­lun sali on kou­lun omas­sa käy­tös­sä tiis­tai-il­tai­sin.

Kou­lu­päi­vi­nä to­teu­te­tuil­la yh­tei­sil­lä ret­kil­lä tu­lee olla kou­lun puo­les­ta val­vo­ja ja lupa. Muun­lai­sia ret­kiä ei voi kou­lun ni­mis­sä jär­jes­tää.

Opis­ke­li­ja­kun­nan omis­sa ti­lois­sa.

Tu­to­rit esit­te­le­vät kou­lua avoi­mis­sa ovis­sa ysi­luok­ka­lai­sil­le.

Ko­pio: Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas, 2. vsk ja 3. vsk2021 - 202228.1.2015