Koulun toiminta-ajatus ja arvot

Ta­voit­tee­nam­me on an­taa opis­ke­li­jal­le moni­puo­li­nen yleis­si­vis­tys ja val­mius jat­ko-opin­toi­hin. Opis­ke­li­ja omak­suu sel­lai­sia tie­to­ja, tai­to­ja ja ar­vo­ja, jot­ka an­ta­vat hä­nel­le elä­mäs­sä tar­vit­ta­via val­miuk­sia ja aut­ta­vat hän­tä toi­mi­maan oma-aloit­tei­se­na, ak­tii­vi­se­na, vas­tuul­li­se­na sekä kriit­ti­se­nä yh­teis­kun­nan jä­se­ne­nä. Ta­voit­tee­na on an­taa nyky­ai­kais­ta, eri­lai­sia kult­tuu­re­ja ja ym­pä­ris­tö­jä kun­ni­oit­ta­vaa lu­kio-ope­tus­ta. Ope­tus ke­hit­tää luo­vuut­ta ja yh­teis­toi­min­nal­li­suut­ta tur­val­li­ses­sa ja moni­muo­toi­ses­sa op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä tu­le­vai­suu­den ja kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen vaa­ti­muk­set huo­mi­oon ot­ta­en.

Opis­ke­li­joil­le tar­jo­taan pe­rus­o­pe­tuk­sen li­säk­si mah­dol­li­suus suun­tau­tua kan­sain­vä­li­ses­ti ja va­li­ta it­se­ään kiin­nos­ta­via eri­tyis­ai­hei­ta sekä ke­hit­tää moni­puo­li­ses­ti sekä ajat­te­lun että käy­tän­nön tai­to­jaan. Kal­la­ve­den lu­ki­os­sa on laa­jat ja moni­puo­li­set va­lin­nan­mah­dol­li­suu­det, jot­ka an­ta­vat hy­vän poh­jan yli­op­pi­las­tut­kin­toa, jat­ko-opin­to­ja ja työ­e­lä­mää var­ten.

Ta­voit­tee­nam­me on an­taa opis­ke­li­jal­le moni­puo­li­nen yleis­si­vis­tys ja val­mius jat­ko-opin­toi­hin.

Ko­pio: Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas, 2. vsk ja 3. vsk2021 - 202228.1.2015