Digitutoreiden lukuvuosi 2019 - 20

Mika Leikas, digitutoropettaja

Luku­vuo­den 2019-20 ai­ka­na digi­tu­to­rit ovat jat­ka­neet työ­tään Kal­la­ve­den lu­ki­on opet­ta­jien ja opis­ke­li­joi­den tie­to­tek­nis­ten tai­to­jen yllä­pi­tä­mi­sek­si ja ke­hit­tä­mi­sek­si.

OPOTVT-kurs­seil­la Mika Lei­kas, Mat­ti Läh­te­vä­no­ja ja Mai­ja Tusa kä­vi­vät 1. vuo­den opis­ke­li­joi­den kans­sa läpi opin­nois­sa tar­vit­ta­via TVT-tai­to­ja. Har­joi­tel­ta­viin asi­oi­hin kuu­lui­vat pe­rin­tei­ses­ti mm. opin­nois­sa tar­vit­ta­vien oh­jel­mis­to­jen ja op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen sekä säh­köi­sen Abit­ti-koe­a­lus­tan käyt­tö.

Kol­le­goil­le an­net­tiin vuo­den ai­ka­na lu­ke­mat­to­mia tun­te­ja vie­ri­hoi­toa tie­to­tek­nis­ten ky­sy­mys­ten ää­rel­lä. Ai­heet vaih­te­li­vat lai­das­ta lai­taan lait­tei­den käy­tön ja oh­jel­mis­to­jen toi­min­to­jen vä­lil­lä, mut­ta useim­mi­ten apu meni pe­ril­le ja työt jat­kui­vat taas hi­ve­nen su­ju­vam­min.

Vuo­den ku­lu­es­sa opet­ta­jil­le on myös jär­jes­tet­ty Mat­ti Läh­te­vä­no­jan toi­mes­ta usei­ta op­pi­mis­ym­pä­ris­töi­hin liit­ty­viä kou­lu­tuk­sia. Uu­si­na työ­vä­li­nei­nä Kuo­pi­on opet­ta­jil­le ovat au­en­neet mm. Goog­len-op­pi­mis­pal­ve­lut sekä Its­le­ar­ning-ym­pä­ris­tö. Näi­den käyt­tö tu­lee var­mas­ti jat­kos­sa li­sään­ty­mään Mic­ro­sof­tin pal­ve­lui­den rin­nal­la.

Luku­vuo­den lop­pu­suo­ral­la maa­lis­kuus­sa 2020 kaik­ki har­joi­tel­lut tai­dot jou­tui­vat to­del­li­seen tes­tiin, kun hy­vin no­pe­al­la va­roi­tus­a­jal­la lu­ki­ois­sa siir­ryt­tiin etä­o­pis­ke­luun ko­ro­na­vi­rus­e­pi­de­mi­an vuok­si. Opet­ta­jien ja opis­ke­li­joi­den har­joit­te­lul­la ja työn­te­ol­la hank­ki­mat val­miu­det oli­vat näis­sä olo­suh­teis­sa kul­lan­ar­voi­sia ja pää­osin kurs­sit jat­kui­vat su­ju­vas­ti myös täs­sä täy­sin uu­des­sa ti­lan­tees­sa. Etä­o­pis­ke­lun ai­ka­na saa­dut ko­ke­muk­set ja tai­dot tu­le­vat var­mas­ti kan­ta­maan he­del­mää myös jat­kos­sa, kun nor­maa­li­olo­suh­tei­siin taas pääs­tään pa­laa­maan.

Tu­tor­o­pet­ta­jat: Pir­jo-Riit­ta Elo, Kim­mo Hut­tu, Jaa­na Kivi­pato, Mika Lei­kas, Mat­ti Läh­te­vä­no­ja ja Mai­ja Tusa

Mika Lei­kas ot­ta­mas­sa var­muus­ko­pi­oi­ta yo-ko­kei­den jäl­keen.

Mai­ja Tusa tek­nii­kas­ta vas­taa­va­na etu­val­vo­ja­na yo-ko­keis­sa Poh­jan­tien kou­lul­la.

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2019 - 2020Vuo­si­ker­to­mus 2019 - 202020.4.2020