Vuosi joka jää historiaan

Ensio Vatanen

Tämä luku­vuo­si 2019 – 20 tu­lee jää­mään his­to­ri­aan, myös Kal­la­ve­den lu­ki­on his­to­ri­as­sa. Ei niin­kään sen ta­kia, että tänä luku­vuo­te­na Kal­la­ve­den lu­kio juh­li näyt­tä­väs­ti 140-vuo­tis­juh­li­aan Kuo­pi­on Mu­siik­ki­kes­kuk­sel­la tai että opet­ta­jat Eija Park­ki­nen ja Eino Sor­mu­nen siir­tyi­vät eläk­keel­le. Eikä sen ta­kia, että ke­vään yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin osal­lis­tui Poh­jan­tien kou­lul­la en­nä­tys­mää­rä ko­ke­lai­ta – par­haim­mil­laan yh­des­sä ai­kuis­lu­ki­on kans­sa lä­hes 250 kir­joit­ta­jaa. Ehkä his­to­ri­aan jää se, että syk­syl­lä 2019 osa mei­dän kak­sois­tut­kin­toa opis­ke­le­vis­ta oli Kaup­pa­kes­kus Her­man­nin ti­lois­sa opis­ke­le­mas­sa, kun siel­lä ta­pah­tui jär­kyt­tä­vä väki­val­lan­teko vie­rei­sen ti­lan opis­ke­li­ja­ryh­mäs­sä. Yksi Sa­von am­mat­ti­o­pis­ton am­mat­tiin opis­ke­le­vis­ta kuo­li.

His­to­ri­aan jää ko­ro­na­ke­vät. 2020-luku al­koi koko maa­il­mas­sa ko­ro­nan mer­keis­sä. Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la he­rät­tiin ko­ro­na­vi­ruk­sen va­ka­vuu­teen maa­lis­kuun alus­sa. Yli­op­pi­las­ko­keet eh­dit­tiin aloit­taa nor­maa­lis­ti, mut­ta eh­do­ton­ta käsi­hy­gie­ni­aa ja väli­mat­kaa ko­ros­ta­en. Kes­ken ko­kei­den il­moi­tet­tiin koe­aika­tau­lun tii­vis­tä­mi­ses­tä, jot­ta ko­keet eh­dit­täi­siin pi­tää en­nen tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia. Ja sa­moi­hin ai­koi­hin maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä Suo­men kou­lut lai­tet­tiin­kin sit­ten kiin­ni. Niin myös Kal­la­ve­den lu­ki­os­sa ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­os­sa siir­ryt­tiin etä­o­pe­tuk­seen. Nel­jän­nen jak­son lop­pu ope­tel­tiin en­sin opis­ke­lua ja sit­ten myös päät­tö­vii­kon suo­rit­ta­mis­ta ko­toa kä­sin.

Luku­vuo­den vii­mei­nen jak­so opis­kel­tiin ko­ko­naan etä­nä. Sekä opis­ke­li­jat että opet­ta­jat ovat ke­vään ai­ka­na op­pi­neet käyt­tä­mään mo­nen­lai­sia etä­o­pe­tus­a­lus­to­ja. Opis­ke­li­jat ehkä no­pe­am­min, mut­ta myös hur­jan digi­loi­kan teh­neet opet­ta­jat ovat näyt­tä­neet osaa­mis­taan tiu­kois­sa ko­ro­na­kään­teis­sä. Lu­ki­o­lais­ten huol­ta­jil­ta on tul­lut kii­tos­ta ope­tuk­sen su­ju­mi­ses­ta väli­mat­kas­ta huo­li­mat­ta. Ke­vään kurs­sien tu­lok­set sit­ten pal­jas­ta­vat, mi­ten hy­vin itse ku­kin on poik­keus­o­lois­sa opis­ke­lus­ta sel­viy­ty­nyt.

Ke­vät­luku­kaut­ta ei pää­te­tä tänä vuon­na yli­op­pi­las­juh­laan. Juh­lat on siir­ret­ty elo­kuun lo­pul­le, ja ne pi­de­tään nor­maa­lis­ti, jos syk­syn ko­ro­na­ti­lan­ne niin sal­lii. Ke­vät­juh­lat­kin on kor­vat­tu vi­de­o­e­si­tyk­sil­lä.

Maa­her­ran­katu 2:n ti­lat ovat ku­mis­seet ke­vään tyh­jyyt­tään. Nor­maa­lis­ti niin mah­ta­va ja jy­ke­vä ra­ken­nus on vai­pu­nut kuin apa­ti­aan. Vain muu­ta­ma toi­si­aan vält­te­le­vä opet­ta­ja ja tou­ko­kuun vii­mei­sik­si vii­koik­si ti­loi­hin tul­leet pe­rus­kou­lu­lai­set ovat tuo­neet elä­mää koh­ta sata­vuo­ti­aan ra­ken­nuk­sen käy­tä­vil­le.

Kou­lu ei ole kou­lu il­man opis­ke­li­joi­ta, eikä il­man opet­ta­jia. Sik­si toi­von to­del­la, että pää­sem­me kaik­ki syk­syl­lä aloit­ta­maan lu­ki­o­vuot­tam­me suu­ren lu­ki­o­ra­ken­nuk­sem­me luo­kis­sa ja käy­tä­vil­lä. Sitä en­nen kii­tän kui­ten­kin tei­tä kaik­kia Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vä­keä uut­te­ras­ta luku­vuo­des­ta. On ol­lut ilo ja­kaa se kans­san­ne, lä­hel­tä ja kau­kaa.

En­sio Va­ta­nen, reh­to­ri

Reh­to­ri En­sio Va­ta­nen kou­lun 140-vuo­tis­juh­la­päi­vä­nä his­to­rii­kin jul­kis­tus­ti­lai­suu­des­sa.                    

Taks­värk­ki­päi­vä­nä opet­ta­jat te­ki­vät LOPS21-työ­tä ja ve­res­ti­vät el­vy­tys­tai­to­jaan.

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2019 - 2020Vuo­si­ker­to­mus 2019 - 202020.4.2020