Opiskelijakunnan toimintaa

Aino Ohtonen

Luku­vuon­na 2019 – 2020 opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen pää­ta­voit­tee­na oli ko­hot­taa yh­teis­hen­keä ja saa­da opis­ke­li­jat heit­täy­ty­mään en­tis­tä enem­män. Ta­voit­tee­na oli myös jär­jes­tää eri­lai­sia ak­ti­vi­teet­te­ja/ta­pah­tu­mia, jot­ka edis­tä­vät yh­teis­hen­keä. 

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus aloit­ti uu­sien jä­se­nien et­sin­nän loka­kuus­sa sekä oli mu­ka­na jär­jes­tä­mäs­sä abeil­le tj100 päi­vää py­ja­ma -tee­mas­sa. Mar­ras­kuus­sa  jär­jes­timme avoin­ten ovien päi­vä­nä mehu- ja kek­si tar­joi­lun, jon­ka ta­voit­tee­na oli rek­ry­toi­da opis­ke­li­joi­ta kou­luum­me, ja ker­toa kou­lum­me sekä eten­kin opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen toi­min­nas­ta.  

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus oli mu­ka­na jär­jes­tä­mäs­sä Kal­la­ve­den lu­ki­on 140-vuo­tis­juh­lia, jot­ka oli­vat me­nes­tys. Hal­li­tuk­sen jä­se­net Sam-Sa­mu­el Sivén ja Kons­ta Tuu­na­la kä­vi­vät haas­tat­te­le­mas­sa kah­ta en­tis­tä reh­to­ri­am­me. Jou­lun kun­ni­ak­si hal­li­tus jär­jes­ti opis­ke­li­joil­le jou­lu­fii­lis­te­lyä ja her­kut­te­lua en­nen lo­man al­kua. Pis­tim­me myös pys­tyyn  jou­lu­ar­von­nan, jos­sa ar­voim­me lef­fa­lip­pu­ja ja kon­veh­ti­ra­si­oi­ta.  

Jär­jes­tim­me yh­det opis­ke­li­ja­bi­leet, joi­ta täh­dit­ti nou­se­va täh­ti Sex­ma­ne. Ys­tä­vän­päi­vän kun­ni­ak­si hal­li­tus aset­ti kou­luun puku­koo­din, jon­ka mu­kaan pu­keu­tua. Puku­koo­di sai opis­ke­li­jat heit­täy­ty­mään, joka oli­kin ta­voit­tee­nam­me.  

Opis­ke­li­ja­kun­ta jär­jes­ti Kalu­Pala-väli­pala väli­tun­nin, jol­loin hal­li­tuk­sen ti­lois­ta sai os­tet­tua ruo­kaa ja juo­maa edul­li­seen hin­taan. Ko­ro­na ti­lan­teen ta­kia juu­ri al­ka­nut väli­pala-toi­min­ta oli kui­ten­kin lo­pe­tet­ta­va. Ko­ro­na ti­lan­teen ta­kia mo­net muut­kin suun­ni­tel­mat me­ni­vät uu­sik­si.  

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­ses­sa olem­me ol­leet to­del­la ak­tii­vi­sia ins­tag­ra­mis­sa ja jär­jes­tä­neet eri­lai­sia ky­se­lyi­tä opis­ke­li­joil­le. Jär­jes­tim­me ins­tag­ra­mis­sa Vuo­den van­ho­jen pari sekä Vuo­den penk­ka­ri­a­su -kil­pai­lut. Luku­kau­den lo­pus­sa op­pi­laat sai­vat myös ää­nes­tää Ins­tag­ra­mis­sa “Vuo­des­ta etä­o­pet­ta­ja” ää­nes­ty­kes­sä. 

Opis­ke­li­ja­kun­ta hoi­ti kou­lun täks­värk­ki- ja näl­kä­päi­vä ke­räyk­sen. Hal­li­tuk­sen jä­se­net kuu­lu­vat eri­lai­siin työ­ryh­miin, jot­ka ko­koon­tu­vat yh­des­sä opet­ta­jien kans­sa. Hal­li­tuk­sen jä­se­net ovat ol­leet myös mu­ka­na opet­ta­jien ko­kouk­ses­sa.  

Hal­li­tuk­sem­me tu­kee kum­mi­las­ta Eti­o­pi­as­ta. Lah­joi­tam­me hä­nel­le joka kuu­kau­si 35€. Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus lah­joit­ti 200€ John Nur­mi­sen sää­ti­öl­le, joka suo­je­lee Itä­mer­ta.  

Vap­pu­na jär­jes­tim­me ar­von­nan, jos­sa ar­voim­me pai­kal­lis­ten pien­y­ri­tys­ten lah­ja­kort­te­ja sekä herk­ku­kas­se­ja.  

Olem­me teh­neet myös tii­vis­tä yh­teis­työ­tä Itä-Suo­men Lu­ki­o­lais­ten Lii­ton kans­sa. Opis­ke­li­ja­kun­nan oh­jaa­va­na opet­ta­ja­na toi­mi Eija Ve­nä­läi­nen 

Opiskelijakunnan hallitus 2020:
Edustajat työryhmiin:

 

TJ100.

TJ100.

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2019 - 2020Vuo­si­ker­to­mus 2019 - 202020.4.2020