Kurssivalinnat

Kurs­si­va­lin­nat teh­dään Wil­mas­sa, jol­la saa­daan verk­ko­yh­teys kou­lun hal­lin­to-oh­jel­maan. Wil­man osoi­te on: https://wil­ma.kuo­pio.fi.

Jo­kai­sel­la opis­ke­li­jal­la ja opet­ta­jal­la on oma hen­ki­lö­koh­tai­nen tun­nuk­sen­sa ja sala­sa­nan­sa Wil­maan.

Var­si­nai­set kurs­si­va­lin­nat teh­dään ke­vääl­lä ja nii­tä voi­daan pe­rus­tel­lus­ta syys­tä tar­ken­taa luku­vuo­den ai­ka­na. Wil­ma on auki muul­loin, pait­si koe­viik­ko­jen ai­ka­na, jo­ten tar­ken­nuk­set seu­raa­vaa jak­soa var­ten on teh­tä­vä en­nen koe­viik­koa. Sen jäl­keen kurs­sil­le ot­taa enää ko. kurs­sin opet­ta­ja, jos ti­laa on.

Var­si­nai­set kurs­si­va­lin­nat teh­dään ke­vääl­lä ja nii­tä voi­daan pe­rus­tel­lus­ta syys­tä tar­ken­taa luku­vuo­den ai­ka­na.

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015