Viestintä

Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa vies­tin­tä- ja me­di­a­o­saa­mi­nen on yksi aihe­ko­ko­nai­suuk­sis­ta. Vies­tin­nän edel­ly­te­tään ole­van laa­jas­ti mu­ka­na eri oppi­ai­nei­den opis­ke­lus­sa ja kou­lun toi­min­nas­sa, ja Kal­la­ve­den lu­ki­os­sa voi vies­tin­nän tie­to­ja ja tai­to­ja kar­tut­taa var­si­nai­sil­la vies­tin­nän kurs­seil­la. Näi­tä VIE-kurs­se­ja on si­joi­tet­tu myös kuva­tai­teen kurs­sien yh­tey­teen. Li­säk­si vies­tin­tään liit­ty­vät tie­to­tek­nii­kan (TITE) kurs­sit. Kurs­seil­la pai­no­te­taan omaa te­ke­mis­tä ja tut­ki­mis­ta, omia me­di­a­töi­tä. Vies­tin­nän kurs­sit kes­kit­ty­vät ku­kin jo­hon­kin me­di­an alaan: ra­dio- ja leh­ti­töi­hin, valo- ja vi­de­o­ku­vauk­seen, elo­ku­vaan, in­ter­ne­tiin, mul­ti­me­di­aan ym. Ope­tus­hal­li­tuk­sen Me­di­an maa­il­ma -kurs­sin (VIE1) voi suo­rit­taa it­se­näi­ses­ti verk­ko­kurs­si­na. Oh­jei­ta saa kou­lus­ta. Kou­lus­sa voi myös suo­rit­taa ope­tus­hal­li­tuk­sen vaa­ti­mus­ten mu­kai­sen lu­ki­on me­dia-dip­lo­min (oh­jeet https://www.oph.fi/fi/kou­lu­tus-ja-tut­kin­not/me­di­an-lu­ki­o­dip­lo­mi). Usei­ta mui­ta­kin eri ai­nei­den kurs­se­ja hy­väk­sy­tään lu­ki­on me­di­a­dip­lo­min suo­ri­tuk­seen. Vies­tin­nän kurs­seil­la ta­paa alan am­mat­ti­lai­sia ja opis­ke­li­joi­ta, jot­ka an­ta­vat oman näkö­kul­man­sa alaan. Vies­tin­näs­sä yh­teis­työ­tä on pai­kal­lis­ten ra­di­o­a­se­mien, leh­dis­tön, valo­kuva-alan ym. kans­sa.

Kou­lun Oras-leh­ti il­mes­tyy yleen­sä vuo­sit­tain, toi­si­naan yh­teis­työs­sä eri ta­ho­jen kans­sa. Leh­den toi­mi­tus­työ käyn­nis­tyy leh­ti­työn pe­rus­kurs­sil­la VIE2, ja leh­ti­kurs­seil­la pa­nos­te­taan te­o­ri­an ja te­ke­mi­sen eli leh­ti­työ­hön tu­tus­tu­mi­sen li­säk­si pai­ne­tun Oras-leh­den jul­kai­se­mi­seen. Leh­den toi­mit­ta­mi­ses­sa teh­dään yh­teis­työ­tä mm. valo­ku­vaus­kurs­sien kans­sa. Oras on lu­et­ta­vis­sa myös kou­lun verk­ko­si­vul­ta.

Ra­di­otyön pe­rus­kurs­si VIE4 tuot­taa mul­ti­me­dia-ai­neis­toa in­ter­ne­tiin. Ra­di­oon pää­see par­hai­ten mu­kaan pe­rus­kurs­sin kaut­ta ja il­moit­tau­tu­mal­la sen ve­tä­jil­le. Kou­lun kel­la­ris­sa si­jait­se­vaa ra­di­o­stu­di­o­ta voi myös hyö­dyn­tää omiin tuo­tok­siin.

Kal­la­ve­den lu­ki­on Face­book-sivu ja Ins­tag­ram tar­jo­avat no­pei­ta ja ajan­koh­tai­sia vä­läh­dyk­siä kou­lun elä­mäs­tä.

Vies­tin­tää oh­jaa­vat ja sii­tä an­ta­vat tie­to­ja opet­ta­jis­ta Riik­ka Väns­kä, Jaa­na Räi­sä­nen ja Mat­ti Läh­te­vä­no­ja. Seu­raa il­moi­tuk­sia!

Ra­di­o­kurs­si­lai­sia työn tou­hus­sa.

Pe­rin­tei­nen Oras-leh­tem­me. Lue kou­lun etu­si­vul­ta!

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015