Poissaolot ja myöhästyminen

Poissaolot ja myöhästyminen

Kuo­pi­on kau­pun­gin lu­ki­oi­den pois­sa­olo­käy­tän­teet

Kou­lu edel­lyt­tää ja oma me­nes­ty­mi­se­si vaa­tii, että työs­ken­te­let sään­nöl­li­ses­ti ja täs­mäl­li­ses­ti. Väl­tä myö­häs­te­ly­jä ja pois­sa­olo­ja il­man va­ka­vaa syy­tä.

Pois­sa­olot mer­ki­tään Wil­maan. Ala­i­käis­ten opis­ke­li­joi­den osal­ta huol­ta­ja kuit­taa opis­ke­li­jan pois­sa­olot Wil­mas­sa ja täy­si-ikäi­set opis­ke­li­jat sel­vit­tä­vät pois­sa­o­lon­sa itse. Jos olet ol­lut kurs­sil­ta pois enem­män kuin kol­me ope­tus­ker­taa (75 min), kurs­si hy­lä­tään, ell­ei si­nul­la ole esit­tää lää­kä­rin­to­dis­tus­ta tai jo­ta­kin muu­ta pä­te­vää sel­vi­tys­tä.

Jos­ sai­rau­den ta­kia jou­dut ole­maan pois­sa kou­lus­ta enem­män kuin kak­si päi­vää, il­moi­ta sii­tä ryh­män­oh­jaa­jal­le­si. Jos sai­ras­tut kou­lu­päi­vän aika­na, si­nun tu­lee pyy­tää pois­sa­olo­lupa­ ter­vey­den­hoi­ta­jal­ta, opet­ta­jal­ta tai reh­to­ril­ta. Ryh­män­oh­jaa­ja myön­tää päte­vän syyn no­jal­la lu­van enin­tään kol­men päi­vän pois­sa­o­loon. Reh­to­ril­ta pyy­de­tään lupa pi­tem­piin pois­sa­o­loi­hin. Lupa on aina pyy­det­tä­vä ajois­sa etu­kä­teen. Lo­ma­ke löy­tyy kou­lun koti­si­vul­ta. Päät­tö- tai tee­ma­vii­kol­le pois­sa­olo­lu­paa ei pää­sään­töi­ses­ti myön­ne­tä.

Kurs­siin kuu­luu myös pa­lau­te­tun­ti jak­sois­sa 1, 4 ja 5. Kurs­sin kes­keyt­tä­mi­ses­tä il­moi­te­taan huol­ta­jal­le. Kurs­si­arvo­sa­naa­si voit ko­rot­taa käy­mäl­lä kurs­sin uu­del­leen. Pois­sa­olo ko­kees­ta sai­rau­den tai muun pä­te­vän syyn ta­kia on aina il­moi­tet­ta­va en­nen ko­keen al­ka­mis­ta joko kou­lun kans­li­aan tai suo­raan opet­ta­jal­le. Muus­sa ta­pauk­ses­sa uu­sin­ta­koe­mah­dol­li­suut­ta ei ole ja kurs­si kat­so­taan kes­key­te­tyk­si. Ko­kees­ta pois­sa­olo on myös sel­vi­tet­tä­vä ko. kurs­sin opet­ta­jal­le en­nen uu­sin­ta­ko­et­ta.

Kurs­sin en­sim­mäi­sel­lä tun­nil­la si­nun on ol­ta­va pai­kal­la; muu­toin saa­tat me­net­tää kurs­si­paik­ka­si ja ti­lal­le­si ote­taan toi­nen opis­ke­li­ja. Sai­ras­ta­pauk­sis­sa muis­ta il­moit­taa pois­sa­o­los­ta­si kurs­sin opet­ta­jal­le.

Oppi­tun­neil­le tul­laan ajois­sa. Huo­maa, että kurs­si­arvo­sa­naa­si vai­kut­taa jat­ku­va näyt­tö, jo­hon tois­tu­vat myö­häs­te­lyt ja run­sas pois­sa­olo kurs­sil­ta vai­kut­ta­vat.

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015