Tuntikiertokaavio, loma-ajat, jaksopäivät, palautuspäivät ja uusintakokeet

Tuntikiertokaavio 2020 – 2021
Loma-ajat

HUOM. lau­an­tai 29.8. on lu­ki­o­lai­sil­la etä­työ­päi­vä.

 Jaksopäivät

Jak­son päät­tö­vii­kol­la tai tee­ma­vii­kol­la on ko­keen val­mis­ta­va tun­ti ja koe sa­ma­na päi­vä­nä tai muu­ta oh­jel­maa.

Palautepäivän aikataulu

Pa­lau­tuk­set pi­de­tään sa­mas­sa jär­jes­tyk­ses­sä kuin ko­keet­kin on pi­det­ty.

Uusintakoepäivät

Uu­sin­ta­ko­kei­siin il­moit­tau­du­taan WIL­MAs­sa (Ten­tit) kul­loin­kin an­net­tui­hin mää­rä­päi­viin men­nes­sä.

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015