Opiskelijakunnan hallituksen toimintakertomus

Paula Koponen

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen toi­min­ta­ker­to­mus luku­vuo­del­ta 2014-2015
Uusi opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus va­lit­tiin yleis­ko­kouk­ses­sa loka­kuus­sa 2014. Aloim­me vauh­dil­la suun­nit­te­le­maan uu­sia ta­po­ja ke­rä­tä ra­haa Puikkari-yh­teis­työn ka­riu­dut­tua. Tans­si­mat­to­ja pi­dim­me aina mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan viih­ty­vyy­den yllä­pi­tä­mi­sek­si. Näl­kä­päi­vä­ke­räys syys­kuus­sa. Mar­ras­kuus­sa opis­ke­li­jam­me osal­lis­tui­vat Kut­su mua-kam­pan­jaan kiu­saa­mi­sen en­nal­ta­eh­käi­se­mi­sek­si.

Jou­lu­kuus­sa jär­jes­tim­me nenä­päi­vä- ke­räyk­sen sekä sa­liin eri­lai­sia kil­pai­lu­ja, muun mu­as­sa suu­ren suo­si­on saa­neen naa­mi­ais­asu-kil­pai­lun. En­nen lo­mien al­kua lu­ki­om­me opis­ke­li­jat ot­ti­vat osaa Ylen jär­jes­tä­mään Lupa vä­lit­tää- tem­pauk­seen, jos­sa jär­jes­tim­me ikään­ty­vil­le ja yk­si­näi­sil­le van­huk­sil­le oh­jel­maa, muun mu­as­sa lei­von­ta- ja jump­pa­ker­hon. Viik­ko hui­pen­tui ryh­män­oh­jauk­ses­sa kir­joi­tet­tu­jen jou­lu­kort­tien lä­het­tä­mi­seen yk­si­näi­sil­le van­huk­sil­le.

Hel­mi­kuus­sa jär­jes­tim­me ta­van mu­kaan taks­vär­kin Uni­ce­fin kaut­ta School for Asia-hank­kee­seen, jon­ka tuot­toa olim­me mu­ka­na las­ke­mas­sa.

Maa­lis­kuus­sa loim­me Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­on kans­sa ad­res­sin ter­vey­den­hoi­ta­jan siir­ty­mi­ses­tä Savo-ta­lol­le. Ad­res­si ke­rä­si hui­ke­an mää­rän alle­kir­joi­tuk­sia, kii­tos sii­tä! Vaik­ka ad­res­si ei pää­tös­tä vai­kut­ta­nut­kaan, to­dis­tim­me, että jou­kos­sa on voi­maa ja ha­lu­am­me oi­ke­as­ti vai­kut­taa mei­tä kos­ke­viin asi­oi­hin.

Huh­ti­kuus­sa jär­jes­tim­me KeKe-vii­kon hui­pen­nuk­sek­si kirpparin, jo­hon opis­ke­li­jat ja opet­ta­jat sai­vat tuo­da myy­tä­vää kaap­pien uu­me­nis­ta. Kir­ja­vä­li­tys Facebook-si­vul­la sekä muut Il­moi­tus­a­si­at sen kaut­ta.

Tou­ko­kuun alus­sa start­ta­sim­me pit­kään suun­nit­teil­la ol­leen kah­vi­la-hank­keen. Kah­vi­la sai upe­an vas­taan­oton ja toi­vot­ta­vas­ti täs­tä saam­me py­sy­vän pe­rin­teen Kal­la­ve­den Lu­ki­oon, jot­ta opis­ke­li­joil­le an­ne­taan mah­dol­li­suus viet­tää ai­kaa kah­vi­ku­pin ää­rel­lä koko opis­ke­li­ja­kun­nal­le tar­koi­te­tuis­sa ti­lois­sa. Hal­li­tuk­sen ti­lo­ja si­sus­tet­tiin uu­des­taan kirp­pu­to­reil­ta han­ki­tuil­la huo­ne­ka­luil­la.

Pe­rin­teen mu­kaan jär­jes­tim­me ryh­män­oh­jaa­jat yh­tey­des­sä Kiva ka­ve­ri- sekä vuo­den mies- ja nais­o­pet­ta­ja ää­nes­tyk­set.

Luku­vuo­den ai­ka­na on myös yllä­pi­det­ty Kuo­pi­on lu­ki­oi­den yh­teis­työ­tä Suo­men Lu­ki­o­lais­ten Lii­ton avus­tuk­sel­la. Hal­li­tuk­sen jä­se­net ovat edus­ta­neet opis­ke­li­joi­ta eri­lai­sis­sa opet­ta­jien työ­ryh­mis­sä. on Myös hal­li­tuk­sen ulko­puo­li­sia opis­ke­li­joi­ta on kan­nus­tet­tu osal­lis­tu­maan työ­ryh­mien ko­kouk­siin hei­dän oman mie­len­kiin­ton­sa mu­kaan. Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja sekä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan muut jä­se­net ovat osal­lis­tu­neet opet­ta­jien ko­kouk­siin sekä uu­teen opis­ke­li­ja­huol­to­ryh­män ta­paa­mi­siin.

Saim­me vii­me syk­sy­nä uu­den kum­mi­lap­sen Kadri Mamoudou Ni­ge­ri­as­ta, jol­le sään­nöl­li­ses­ti lä­he­täm­me ra­haa.

Opis­ke­li­ja­kun­nan oh­jaa­ja­na on toi­mi­nut Eija Ve­nä­läi­nen.

Opiskelijakunnan hallitus vuonna 2015:

Opis­ke­li­ja­kun­nan edus­tus työ­ryh­mis­sä vuon­na 2015:

Pau­la Ko­po­nen, opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

“Tans­si­mat­to­ja pi­dim­me aina mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan viih­ty­vyy­den yllä­pi­tä­mi­sek­si.”

Vuo­si­ker­to­mus - Kal­la­ve­den lu­kio ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­kio2014-20158.4.2015