Sähköistyvä lukio pilvessä - jalat vielä tukevasti maassa

Matti Lähtevänoja

Pe­da­go­gii­kan pi­tä­mi­nen yk­kös­a­si­a­na, kun säh­köi­set ym­pä­ris­töt tu­le­vat osak­si kou­lu­maa­il­maa, on usein vaa­ti­van työn ta­ka­na. Ovat­ko säh­köi­set ym­pä­ris­töt ta­voi­te vai apu­vä­li­ne op­pi­mi­ses­sa? Roo­lit me­ne­vät hel­pos­ti se­kai­sin. Työ­e­lä­män vaa­ti­muk­set tie­to- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan tai­to­jen osal­ta kas­va­vat sekä jär­jes­tel­mien käyt­töön­oton että nii­den muut­tu­mi­sen mu­ka­na.

Kou­lus­sa oh­jat­ta­vien tai­to­jen pi­tää an­taa val­miu­det elin­i­käi­seen op­pi­mi­seen. Val­miuk­sien ke­hit­tä­mi­nen vaa­tii toi­mi­via ym­pä­ris­tö­jä op­pi­mi­sen tu­ke­mi­seen ja vä­li­nei­tä op­pi­mi­sen ar­vi­oin­tiin. Ym­pä­ris­tö­jen käyt­töön­otto ei saa olla vain tek­nis­tä ra­ken­ta­mis­ta, vaan huo­mi­o­ta pi­tää koh­dis­taa sii­hen mi­hin näi­tä ym­pä­ris­tö­jä käy­te­tään. Ym­pä­ris­tön pi­tää tu­kea opet­ta­jan pe­da­go­gis­ta toi­mi­mis­ta ri­kas­ta­en, ei ra­joit­ta­en.

Ym­pä­ris­tö­jen käyt­tö vaa­tii usein uu­den­lais­ta tek­nis­tä ja pe­da­go­gis­ta osaa­mis­ta. Tä­män vuok­si opet­ta­jien oi­ke­an­lai­sel­la jat­ku­val­la kou­lut­ta­mi­sel­la on tär­keä roo­li työn tu­ke­mi­ses­sa. Vaa­ti­vak­si tä­män te­kee se, että uu­sien käy­tän­tei­den omak­su­mi­nen ta­pah­tuu usein nyky­ajan vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti ”len­nos­sa”. Ei­len kou­lu­tuk­ses­sa saa­tu tai­to on tä­nään käy­tös­sä oppi­tun­nil­la.

Toi­mi­vien ym­pä­ris­tö­jen ke­hit­tä­mi­nen vaa­tii luo­vaa yh­teis­työ­tä sys­tee­mien ra­ken­ta­jien, yllä­pi­tä­jien ja käyt­tä­jien vä­lil­lä. Sik­si on tär­ke­ää, että ko­ke­muk­sia ym­pä­ris­tö­jen käyt­tä­mi­ses­tä ke­rä­tään ja nii­tä hyö­dyn­ne­tään op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen ke­hi­tys­työs­sä.

Pe­da­go­giik­ka pil­ves­sä- ke­hit­tä­mis­han­ke al­koi syk­syl­lä 2014 toi­sen jak­son alus­sa luon­te­va­na jat­ko­na ke­vääl­lä päät­ty­neel­le opis­ke­li­ja-ar­vi­oin­nin ke­hit­tä­mis­hank­keel­le. Hank­keen tar­koi­tuk­se­na on vas­ta­ta edel­lä mai­nit­tui­hin haas­tei­siin.

Edel­li­ses­sä hank­kees­sa on­gel­mak­si oli to­det­tu käy­tös­sä ole­vien säh­köis­ten op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen suu­ri mää­rä. Tämä ai­heut­ti on­gel­mia mm. eri­lais­ten käyt­tö­ta­po­jen ja kir­jau­tu­mi­sien kaut­ta. Haas­tee­seen läh­det­tiin vas­taa­maan vä­hen­tä­mäl­lä ”vi­ral­li­ses­ti” käy­tös­sä ole­via säh­köi­siä op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jä ja hel­pot­ta­mal­la kir­jau­tu­mis­ta nii­hin.

Lu­ki­o­puo­lel­la ja pe­rus­kou­lun puo­lel­la jär­jes­tel­män poh­jak­si tuli O365. Tä­män ym­pä­ris­tön kaut­ta hoi­de­taan kir­jau­tu­mi­set mui­hin ym­pä­ris­töi­hin niin, että voi­daan käyt­tää Wil­mas­ta tut­tua tun­nus­ta ja sala­sa­naa. Lu­ki­o­puo­lel­la tämä kir­jau­tu­mi­nen toi­mii O365 ja OnEdu – ym­pä­ris­töi­hin. Kol­mas ”vi­ral­li­nen” ym­pä­ris­tö Iso­vers­taan Moodle odot­taa vie­lä in­teg­roin­tia.

Pil­vi­ym­pä­ris­tö­jen poh­jal­la ole­vaa ym­pä­ris­töä O365 on ar­vi­oi­tu ja ke­hi­tet­ty syk­sys­tä läh­tien useis­sa tie­to­hal­lin­non, Istekin ja han­ke­koor­di­naat­to­rin vä­li­sis­sä pa­la­ve­reis­sa. Hy­vi­nä ohje­nuo­ri­na ke­hit­tä­mi­sel­le ovat ol­leet op­pi­lai­den kans­sa teh­dyt ko­kei­lu­jen tu­lok­set ja opet­ta­jil­ta tul­leet pa­laut­teet.

Kou­lu­tuk­set aloi­tet­tiin pil­ven tal­len­nus­ti­lan käyt­töön­o­tol­la. Näin käyt­tä­jä pää­see eroon tie­dos­to­jen si­joit­tu­mi­ses­ta fyy­si­seen lait­tee­seen. Sa­mo­ja tie­dos­to­ja voi­daan käyt­tää in­ter­net­yh­tey­des­tä riip­pu­en mis­sä vain. Tie­dos­to­jen ja kan­si­oi­den ja­ka­mi­nen mah­dol­lis­taa yh­tei­set työ­ti­lat. Kuo­pi­os­sa ke­hi­tet­tiin oma tek­niik­ka hel­pot­ta­maan tätä ja­ka­mis­ta. Opet­ta­jan ei tar­vit­se ja­kaa tie­dos­to­ja ja kan­si­oi­ta yk­sit­täi­sil­le käyt­tä­jil­le vaan voi­daan käyt­tää Wil­mas­ta tut­tu­ja ryh­miä. Täs­tä tek­nii­kas­ta ol­laan kiin­nos­tu­nei­ta myös muu­al­la Suo­mes­sa.

Op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­mäi­siä piir­tei­tä O365 – ym­pä­ris­töön saa­tiin ot­ta­mal­la si­vus­tot käyt­töön or­ga­ni­saa­ti­o­ra­ken­teen alle. Ky­se­ly­jen pe­rus­teel­la ol­laan täs­sä­kin edel­lä­kä­vi­jöi­tä Suo­men kou­lu­maa­il­mas­sa. Opet­ta­ja luo kurs­si­si­vus­ton yh­tei­sen lu­ki­o­ra­ken­teen alle, jos­ta si­vus­ton ai­neis­to on help­po saa­da yh­tei­seen käyt­töön. Si­vus­tois­ta saa­daan vuo­ro­vai­kut­tei­sia mm. ky­se­ly­jen, pa­lau­tus­laa­tik­ko­jen ja kes­kus­te­lu­jen avul­la. Huh­ti­kuus­sa Kuo­pi­on lu­ki­oi­den opet­ta­jil­le teh­dyn säh­köi­set ym­pä­ris­töt ky­se­lyn mu­kaan vas­tan­neis­ta (101 opet­ta­jaa) 62% käyt­ti O365 –ym­pä­ris­töä. OnEdu ja Moodle ovat kär­si­neet tun­nus­in­teg­raa­ti­on hi­tau­des­ta.

OnEdu on jat­ku­vas­ti ke­hit­ty­vä op­pi­mis­ym­pä­ris­tö, jon­ka kaut­ta voi­daan tar­jo­ta val­mii­ta di­gi­taa­li­sia oppi­ma­te­ri­aa­le­ja. Kuo­pi­on lu­ki­oi­den koti­si­vut tu­le­vat nä­ky­viin OnEdu- poh­jal­la. Ym­pä­ris­tön vah­vuuk­sia on sen skaa­lau­tu­vuus mo­bii­li­lait­teil­le ja jat­ku­va ke­hi­tys­työ. OnEdun käy­tet­tä­vyys pa­ra­ni huh­ti­kuus­sa 2015, kun Wil­mas­ta tu­tut tun­nuk­set ja sala­sa­nat saa­tiin toi­mi­maan kir­jau­tu­mi­ses­sa. OnEdu tu­lee tä­män vuok­si ko­hot­ta­maan ase­mi­aan Kuo­pi­on lu­ki­oi­den op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen jou­kos­sa tu­le­va­na luku­vuon­na.

Op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­nä Moodle edus­taa säh­köi­ses­sä maa­il­mas­sa har­vi­nais­ta pit­kää pe­rin­net­tä ole­mas­sa­o­lol­laan. Sen vah­vuuk­sia ovat vaih­to­eh­dot säh­köis­ten op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen luo­mi­ses­sa ja säh­köi­sen ar­vi­oin­nin moni­puo­li­suus. Työ­ka­lu­jen mää­rä ym­pä­ris­tös­sä saat­taa jopa pe­lot­taa ensi­ker­ta­lais­ta. Moodle mah­dol­lis­taa pe­da­go­gi­sen va­pau­den työ­kalu­kir­jon ja ase­tus­ten avul­la. Usein yk­sin­ker­tai­set työ­ka­lut toi­mi­vat kui­ten­kin par­hai­ten. Kaik­kien ym­pä­ris­tö­jen käyt­töön­oton kan­nal­ta tär­ke­ää on ko­ke­mus­pe­räi­nen opet­ta­jien kou­lut­ta­mi­nen.

Syk­sy 2016 lä­hes­tyy tuo­den mu­ka­naan säh­köis­ty­vän yli­op­pi­las­tut­kin­non. Säh­köis­ty­mi­nen ta­pah­tuu vai­heit­tain. En­sim­mäi­set säh­köi­ses­ti kir­joi­tet­ta­vat ai­neet syk­syl­lä 2016 ovat sak­sa, maan­tie­de ja fi­lo­so­fia. Ke­vääl­lä 2017 mu­ka­na ovat rans­ka, yh­teis­kun­ta­oppi ja psy­ko­lo­gia. Koko tut­kin­to teh­dään säh­köi­ses­ti ke­vääl­lä 2019.

Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­ta käyn­nis­ti 2013 Digabi – pro­jek­tin, jos­sa aluk­si tut­kit­tiin eri mah­dol­li­suuk­sia to­teut­taa tut­kin­to uu­del­la mal­lil­la. Ke­vääl­lä 2014 tut­ki­mus­ten poh­jal­ta to­det­tiin, että val­mis­ta YTL:n vaa­ti­muk­set täyt­tä­vää jär­jes­tel­mään ei ole val­mii­na tar­jol­la. Sik­si jär­jes­tel­mä pää­tet­tiin ra­ken­taa itse. Jär­jes­tel­mä sai ni­mek­seen Abitti alku­vuo­des­ta 2015. Jär­jes­tel­mää ei ra­ken­ne­ta pi­men­nos­sa vaan se on koko ke­hi­tys­vai­heen ai­ka­na va­paas­ti ko­keil­ta­vis­sa. Opet­ta­jien tai­dot jär­jes­tel­män käy­tös­sä kas­va­vat yh­des­sä jär­jes­tel­män ke­hit­ty­mi­sen myö­tä. Sik­si jo­kai­sel­le lu­ki­ol­le on tär­ke­ää olla alus­ta läh­tien mu­ka­na.

En­sim­mäi­set ver­si­ot ko­kees­ta oli­vat teks­ti­poh­jai­sia. Yksi­ker­tai­sel­la koe­si­säl­löl­lä ha­lut­tiin tes­ta­ta lä­hin­nä tek­nii­kan toi­mi­mis­ta. Omas­sa hank­kees­sa to­det­tiin täl­lais­ten ko­kei­den ra­joit­ta­van lii­kaa ko­kei­den pe­da­go­gis­ta käy­tet­tä­vyyt­tä. Ha­lut­tiin moni­puo­li­sem­pia ko­kei­ta.

Lop­pu­vuo­des­ta 2014 Kuo­pi­os­sa läh­det­tiin ke­hit­tä­mään omaa säh­köis­tä koe­jär­jes­tel­mää, joka toi­mi­si sa­moil­la oh­jel­mil­la ja ti­kuil­la sil­loi­sen Digabin kans­sa. Näin op­pi­laan puo­lel­ta ko­keen käyn­nis­tä­mi­nen ja ko­kees­sa toi­mi­mi­nen muis­tut­tai­si­vat toi­si­aan. Pal­ve­lin­ym­pä­ris­tök­si ra­ken­net­tiin Debian – poh­jai­nen Moodle pal­ve­lin. Täs­sä pro­jek­tis­sa erin­o­mai­si­na ”työ­myy­ri­nä” oli­vat Sa­von am­mat­ti- ja ai­kuis­o­pis­ton ICT –työssäoppijat. Näin Abitti – ti­kuil­la käyn­nis­tet­tä­vään ko­kee­seen saa­tiin kaik­ki Moodlen teh­tä­vä- ja tar­kis­tus­työ­ka­lut mu­kaan. Oma jär­jes­tel­mä oli tosi­toi­mis­sa 4. jak­son koe­vii­kol­la Mai­ja Tusan maan­tie­teen ko­kees­sa.

Abitista löy­tyy tie­toa osoit­teis­ta www.abitti.fi ja digabi.fi. Luku­vuon­na 2015 – 2016 YTL on aset­ta­nut vi­ral­li­set koe­päi­vät Abitti-jär­jes­tel­män tes­taa­mi­sel­le yo – ko­et­ta var­ten. Val­ta­kun­nal­li­set tes­ti­ko­keet pi­de­tään 2.10.2015 äi­din­kie­les­sä (3h) ja 6.4.2016 fi­lo­so­fia, maan­tie­de ja sak­sa (6h).

Abitin moni­puo­lis­tu­mi­nen ja pi­de­tyt kou­lu­tuk­set ovat alen­ta­neet käyt­töön­otto­kyn­nys­tä. Kui­ten­kin kyt­ki­met ja ”piu­ha­vii­dak­ko” työl­lis­tä­vät vie­lä­kin opet­ta­jien mie­les­tä lii­kaa. Tä­hän tuo hel­po­tus­ta lan­ga­ton Nettiniilo- sys­tee­mi. Kurs­si­ko­keis­sa voi­daan tä­män avul­la jät­tää kyt­ki­met ja verk­ko­kaa­pe­lit ko­ko­naan tai osit­tain pois.

Aina Abitti – tyyp­pi­nen sul­jet­tu koe ei ole pe­da­go­gi­ses­ti jär­ke­vä rat­kai­su. Ko­keen to­teut­ta­mi­nen avoi­mes­sa ym­pä­ris­tös­sä an­taa huo­mat­ta­vas­ti li­sää mah­dol­li­suuk­sia ke­hit­tää elin­i­käi­sen op­pi­mi­sen tai­to­ja. Sul­je­tus­sa ko­kees­sa jää­vät työ­e­lä­mäs­sä ja jat­ko-opin­nois­sa tar­vit­ta­vat tär­ke­ät tai­dot mm. tie­don­haku ja läh­de­kri­tiik­ki hel­pos­ti pois.

Tu­le­val­la luku­kau­del­la lu­ki­on aloit­ta­vat op­pi­laat käyt­tä­vät tie­to­tek­niik­kaa op­pi­mi­sen tu­ke­na ai­kai­sem­pia vuo­sia enem­män. Haas­tei­ta tuo tek­nii­kan toi­mi­vuus ja käyt­tö­tai­to. Tek­nii­kan toi­mi­vuus vaa­tii tii­vis­tä ra­ken­ta­vaa yh­teis­työ­tä ym­pä­ris­tön yllä­pi­don ja käyt­tä­jien vä­lil­lä.

Käyt­tö­tai­don haas­tei­siin vas­ta­taan käyt­tä­jien kou­lu­tuk­sel­la. Kuo­pi­on lu­ki­oi­hin on suun­ni­tel­tu yh­tei­set si­säl­löt yk­kö­sil­le pi­det­tä­väl­le TVT-opo -kurs­sil­le. Kurs­sin käy­ty­ään opis­ke­li­ja on ai­kai­sem­paa val­miim­pi hyö­dyn­tä­mään säh­köi­siä op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jä ja suo­rit­ta­maan säh­köi­siä ko­kei­ta. Syk­syl­lä TVT- opo- kurs­seil­la näh­dään myös opet­ta­jia op­pi­lai­na. Säh­köis­ty­vä maa­il­ma tuo jat­ku­vas­ti uu­sia käy­tän­tei­tä op­pi­mi­seen ja op­pi­maan oh­jauk­seen. Näin uut­ta op­pia tar­vit­se­vat sekä oh­jaa­ja että op­pi­ja.

Työ­mää­rän ra­joit­ta­mi­sen kan­nal­ta on tär­ke­ää, että jos jo­tain uut­ta ote­taan käyt­töön, ei kaik­kea van­haa voi kan­taa mu­ka­naan. Mis­tä luo­vu­taan ja mitä ote­taan ti­lal­le, on ko­ke­muk­sen kaut­ta tu­le­va pe­da­go­gi­nen pää­tös. Mis­tä ko­ke­mus uu­sis­ta säh­köi­sis­tä ym­pä­ris­töis­tä han­ki­taan? Täy­tyy muis­taa, että op­pi­sen ja opet­ta­mi­sen pit­käs­sä pe­rin­tees­sä on hy­väk­si ha­vait­tu­ja käy­tän­tei­tä, jot­ka toi­mi­vat erit­täin hy­vin tu­le­vai­suu­des­sa­kin. Lait­teet ja ver­kot ovat op­pi­mi­sen apu­vä­li­nei­tä. Sii­nä roo­lis­sa nii­den pi­tää py­sy­ä­kin.

Lukuvuonna 2014-2015 hankkeessa toimineet työryhmät:

Lu­ki­oi­den ATK – vas­taa­vat: (Tek­nii­kan, verk­ko­jen ja oh­jel­mis­to­jen toi­min­ta) Lähtevänoja Mat­ti, Ve­nä­läi­nen Sep­po‎‎, Heis­ka­nen Paa­vo‎, Hir­vo­nen Ossi‎, Ho­lo­pai­nen Jou­ni An­te­ro‎, Här­kö­nen Lari‎, Lap­pa­lai­nen Ola­vi‎,  Leikas Mika‎, Ma­ti­lai­nen Timo‎, Mä­ke­lä Alek­si‎, Oi­ka­ri­nen Juho‎, Rau­ti­ai­nen Jaak­ko‎, Rä­sä­nen Mat­ti Ka­ler­vo‎ ja Tii­li­kai­nen Anna-Mai­ja

Säh­köi­sen ko­keen suunniteluryhmä: (säh­köi­sen koe­lait­teis­ton suun­nit­te­lu) Lähtevänoja Mat­ti, Kar­he­maa Jark­ko‎, Ve­nä­läi­nen Sep­po‎, Rau­ti­ai­nen Jaak­ko‎, Kau­ha­nen Kau­ko‎, Lap­pa­lai­nen Ola­vi‎, Tihtarinen-Ul­ma­nen Mar­ja‎, Mäki­salo Jut­ta‎, Leikas Mika‎, Män­ty­lä Heli‎ ja Ma­li­nen Anna

Säh­köi­sen yo:n työ­ryh­mä: (Kuo­pi­on lu­ki­oi­den Säh­köi­sen yo:n ja säh­köis­ten ym­pä­ris­tö­jen ke­hit­tä­mis­ryh­mä) Lähtevänoja Mat­ti, Ker­vi­nen Ant­ti‎, Mäki­salo Jut­ta‎, Leikas Mika‎, Ve­nä­läi­nen Sep­po‎, Sa­vi­nai­nen Ant­ti‎, Män­ty­lä Heli‎, Ma­ti­lai­nen Timo‎, Tii­li­kai­nen Anna-Mai­ja‎, Au­vi­nen Lee­na‎, Kar­he­maa Jark­ko‎ ja Hyp­pö­nen Mika

Jo­kai­ses­sa Kuo­pi­on lu­ki­os­sa toi­mii pai­kal­li­nen säh­köi­sen yo:n työ­ryh­mä. Ryh­män ve­tä­jä­nä toi­mii kau­pun­gin yh­tei­sen ryh­män edus­ta­ja.

Tvt-opo työ­ryh­mä: (Tvt – opo kurs­sin ke­hit­tä­mi­nen) Lähtevänoja Mat­ti, Ve­nä­läi­nen Sep­po‎, Oi­ka­ri­nen Juho‎, Ma­ti­lai­nen Timo‎, Tii­li­kai­nen Anna-Mai­ja‎, Här­kö­nen Lari‎, Ho­lo­pai­nen Jou­ni‎ ja Leikas Mika

Tie­to­hal­lin­non ja Istekin edus­ta­jat ovat ol­leet ryh­mis­sä mu­ka­na tar­vit­ta­es­sa.

Mat­ti Lähtevänoja, Pe­da­go­giik­kaa pil­ves­sä -han­ke­koor­di­naat­to­ri

“Kou­lus­sa oh­jat­ta­vien tai­to­jen pi­tää an­taa val­miu­det elin­i­käi­seen op­pi­mi­seen.”

“Lait­teet ja ver­kot ovat op­pi­mi­sen apu­vä­li­nei­tä. Sii­nä roo­lis­sa nii­den pi­tää py­sy­ä­kin.”

“Syk­sy 2016 lä­hes­tyy tuo­den mu­ka­naan säh­köis­ty­vän yli­op­pi­las­tut­kin­non.”

“Täs­sä pro­jek­tis­sa erin­o­mai­si­na ”työ­myy­ri­nä” oli­vat Sa­von am­mat­ti- ja ai­kuis­o­pis­ton ICT –työssäoppijat.”

Ter­veys­tie­don kurs­si­lai­set te­ke­mäs­sä kurs­si­ko­et­ta Abitti-jär­jes­tel­mäl­lä

Opet­ta­jat Abitti-kou­lu­tuk­ses­sa

Vuo­si­ker­to­mus - Kal­la­ve­den lu­kio ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­kio2014-20158.4.2015