Tutor-toimintaa

Timo Piirainen, tutortoiminnasta vastaava

Kal­la­ve­den lu­ki­on tu­to­rtoi­min­ta ku­lu­nee­na luku­vuo­te­na on toi­mi­nut osit­tain poik­ke­a­vis­sa olois­sa, ku­ten muu­kin kou­lu­yh­tei­sön toi­min­ta. Tu­to­rei­den ver­tais­oh­jaus lu­ki­on­sa aloit­ta­vien kans­sa al­koi jo kesä­kuus­sa en­nen var­si­nai­sen luku­vuo­den al­kua ns. yk­kös­ten lu­ki­o­in­fos­sa. Jo­kai­seen aloit­ta­vaan opis­ke­li­ja­ryh­mään ni­me­tyt ­tu­to­rit kä­vi­vät luku­vuo­den en­sim­mäi­si­nä kou­lu­päi­vinä esit­täy­ty­mäs­sä uu­sil­le opis­ke­li­joil­le ja tar­jo­a­mas­sa ko­ke­neem­man opis­ke­li­jan oh­jei­ta lu­kio-opin­to­jen al­kuun. Ai­em­mis­ta luku­vuo­sis­ta poi­ke­ten syys­luku­kau­den alus­sa ei jär­jes­tet­ty var­si­nais­ta ryh­mäy­ty­mis­päi­vää jouk­ko­ra­joi­tus­ten ta­kia. Sen si­jaan toi­ses­sa ns. tii­mi­jak­sos­sa opis­ke­li­jat pää­si­vät tu­tus­tu­maan toi­siin­sa vie­lä oman ryh­män­sä yh­teis­ten oppi­tun­tien ai­ka­na.

Kou­lum­me mark­ki­noin­ti on yksi tu­to­rei­den tär­keim­mis­tä kou­lun ulko­puo­lel­la nä­ky­vis­tä teh­tä­vis­tä. Tä­tä­kään tu­to­reil­le so­pi­vaa teh­tä­vää emme pääs­set to­teut­ta­maan täy­des­sä laa­juu­des­sa, vaan jou­duim­me käyt­tä­mään mark­ki­noin­nin kei­noi­na so­si­aa­li­sen me­di­an vä­li­nei­tä. Täs­sä teh­tä­väs­sä tu­to­rit pää­si­vät­kin osoit­ta­maan tai­ton­sa ja luo­vuu­ten­sa. Kos­ka pe­rin­teis­tä avoi­mien ovien päi­vää ysi­luok­ka­lai­sil­le ei voi­tu jär­jes­tää, tu­to­rit te­ki­vät mark­ki­noin­ti­vi­de­on ylä­kou­lu­lai­sil­le.  Ysi­luok­ka­lais­ten vir­tu­aa­li­ses­sa van­hem­pain­il­las­sa 19.1. Sa­mu­el Sivén oli tu­to­reis­ta mu­ka­na esit­te­le­mäs­sä Kal­la­ve­den lu­ki­o­ta yh­des­sä opin­to-oh­jaa­jan ja apu­lais­reh­to­rin kans­sa, ja saim­me näis­tä live-lä­he­tyk­sis­tä oi­kein hy­vää pa­lau­tet­ta.

Luku­vuon­na 2020 – 2021 tu­to­rei­na ovat toi­mi­neet abi­tu­rien­teis­ta Ha­lo­nen Rii­na, Ii­va­nai­nen Riik­ka, Jaak­ko­nen Vil­ma, Kin­nu­nen Sal­la, Mik­ko­nen Ja­ni­ta, Mu­ho­nen Vili, Oh­to­nen Aino, Pulk­ki­nen Aatu, Saa­re­la Vee­ti, Sil­ta­nen Rii­na, Sivén Sa­mu­el ja Soi­ni­nen Sii­ri. Toi­sen vuo­den opis­ke­li­jois­ta tu­to­rei­na ovat toi­mi­neet Hak­ka­rai­nen Jen­na, Jau­hi­ai­nen Nyy­ti, Kois­ti­nen An­nuk­ka, Man­ni­nen Hel­mi, Poh­to­la Pet­ra, Rask Wil­hel­mii­na, Rä­sä­nen Ron­ja, Saa­ri Hel­mi, Sa­hi­luo­to Sara, Son­ni­nen Hei­ni, Vää­nä­nen Ella ja Yr­jän­heik­ki El­len.

Kai­kil­le tu­to­reil­le kii­tok­set opis­ke­li­joi­den ja kou­lum­me hy­väk­si teh­dys­tä työs­tä!

 

Tu­tor-opis­ke­li­jam­me elo­kuus­sa 2020.

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 202110.5.2021