Opiskelijakunnan toimintaa

Nyyti Jauhiainen

Uusi opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus aloit­ti yleis­ko­kouk­sen jäl­keen toi­min­tan­sa mar­ras­kuus­sa 2020. Uu­den hal­li­tuk­sen pää­ta­voit­tee­na oli ko­hot­taa yh­teis­hen­keä ja jär­jes­tää eri­lai­sia tem­pauk­sia ja ta­pah­tu­mia. Hal­li­tuk­sen toi­mi­kau­si käyn­nis­tyi ve­te­raa­ni­vies­tin vaih­dol­la it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa en­ti­sel­tä pu­heen­joh­ta­jal­ta Aino Oh­to­sel­ta uu­del­le pu­heen­joh­ta­jal­le Nyy­ti Jau­hi­ai­sel­le.  

Hal­li­tuk­sen jä­se­net toi­mi­vat luku­vuo­den ai­ka­na eri­lai­sil­la työ­ryh­mis­sä yh­des­sä opet­ta­jien kans­sa. Luku­vuo­den ai­ka­na työ­ryh­mät ko­kous­ti­vat ja jär­jes­ti­vät eri­lai­sia ta­pah­tu­mia sekä kil­pai­lu­ja. Hal­li­tus sai ide­an “Ke­tään ei jä­te­tä yk­sin!”-tee­mas­ta, min­kä ta­voit­tee­na oli vä­hen­tää syr­jäy­ty­mis­tä. Jä­se­net oli­vat tee­mas­sa mu­ka­na ku­kin omal­la pa­nok­sel­laan.  

Heti jou­lun alla hal­li­tus ryh­tyi töi­hin ja jär­jes­ti jou­lu­ar­von­nan kou­lul­la. Osa hal­li­tuk­sen jä­se­nis­tä meni va­paa-ajal­laan ja­ka­maan to­ril­le suk­laa­ta ja jou­lu­kuk­kia hy­vän tah­don elee­nä. Hel­mi­kuus­sa ys­tä­vän­päi­vä­nä opis­ke­li­joi­ta ke­ho­tet­tiin pu­keu­tu­maan väri­koo­dien mu­kai­ses­ti ja sa­mal­le vii­kol­le jär­jes­tet­tiin #Good­Vi­be­sOn­ly-viik­ko, jol­loin hal­li­tus ja­koi po­si­tii­vi­suus­dip­lo­me­ja ää­nes­tyk­sen poh­jal­ta ja piti arpa­jai­set.  

Hel­mi­kuun lo­pus­sa hal­li­tus ti­la­si kou­lul­le myy­tä­väk­si kan­gas­mas­ke­ja niin kou­lun lo­gol­la kuin il­man­kin. Mas­ke­ja myy­tiin kou­lul­la väli­tun­ti­sin ke­vään ajan. Maa­lis­kuus­sa vie­tet­tiin py­ja­ma­päi­vää, jo­hon oli kai­kil­la mah­dol­li­suus osal­lis­tua. Huh­ti­kuun lo­pus­sa vap­pua juh­lis­tet­tiin ko­ris­te­luin ja pii­lo­tel­luin vap­pu­a­sus­tein. Opis­ke­li­joil­la oli mah­dol­li­suus päi­vän ai­ka­na et­siä kou­lul­ta eri­lai­sia asus­tei­ta.  

Jä­se­net oli­vat huh­ti­kuus­sa mu­ka­na suun­nit­te­le­mas­sa uut­ta ka­lus­tus­ta kou­luum­me. Tou­ko­kuus­sa hal­li­tus osal­lis­tui kan­sain­väli­syys­päi­vään, jos­sa pi­det­tiin loma­kuva­haas­te ja pa­ras pal­kit­tiin. Tou­ko­kuu si­säl­si myös nuo­ri­so­vaa­lit, jot­ka hal­li­tus jär­jes­ti yh­des­sä opet­ta­jien kans­sa. Myös “Vuo­den opet­ta­ja”- ää­nes­tys pi­det­tiin pe­rin­tei­seen ta­paan.  

Hal­li­tus on tu­ke­nut kum­mi­las­ta Eti­o­pi­as­sa 35 eu­ron ar­voi­sel­la sum­mal­la kuu­kau­sit­tain. Tii­vis­tä yh­teis­työ­tä on teh­ty myös Lu­ki­o­lais­ten Lii­ton ja mui­den Kuo­pi­on lu­ki­oi­den kans­sa. Oh­jaa­va­na opet­ta­jan luku­vuo­den ajan on toi­mi­nut Eija Ve­nä­läi­nen.  

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen jä­se­net vuon­na 2020: 

Edus­ta­jat työ­ryh­mis­sä: 

OPKH jär­jes­ti nuo­ri­so­vaa­lit en­nen kun­ta­vaa­le­ja tou­ko­kuus­sa.

Hal­li­tus ja­koi to­ril­la jou­lu­ter­veh­dyk­siä!

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 202110.5.2021