Ei koulua, vaan elämää varten - yrittäjämäistä asennetta ja työelämätaitoja oppimassa

Jari Ukkonen

Kal­la­ve­den lu­ki­ol­la on pit­kä pe­rin­ne yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen ja työ­e­lä­mä­tai­to­jen ope­tuk­ses­sa ja vii­me vuo­si­na kurs­si­tar­jon­ta on edel­leen laa­jen­tu­nut. Ko­ro­na­vuo­si toi omat haas­teen­sa ope­tuk­sen to­teu­tuk­seen, kun esi­mer­kik­si pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut Slush-kas­vu­y­ri­tys­ta­pah­tu­ma ja mo­net yri­tys­vie­rai­lut jou­dut­tiin pe­ru­maan. Ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta yli 150 opis­ke­li­jaa osal­lis­tui luku­vuo­den ai­ka­na eri­lai­sil­le yrit­tä­jyys­tee­mai­sil­le kurs­seil­le, ta­pah­tu­miin ja lei­reil­le kou­lus­sam­me.

Yh­teis­työ Ta­lous ja nuo­ret TAT:in kans­sa on avan­nut jo vuo­sien ajan mah­dol­li­suu­den tar­jo­ta lu­ki­o­lai­sil­le eri­lai­sia mak­sut­to­mia kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan verk­ko­kurs­se­ja.  Kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan kurs­sien ve­tä­ji­nä ovat toi­mi­neet leh­to­rit Ma­ri­ka Heis­ka­nen, Eli­na An­ti­kai­nen ja Jari Uk­ko­nen. Kurs­sit ovat saa­vut­ta­neet opis­ke­li­joi­den suo­si­on – tar­jo­a­vat­han ne erään­lai­se­na hyb­ri­di­o­pe­tuk­se­na (osin lähi- osin it­se­näi­se­nä etä­o­pe­tuk­se­na) vaih­te­lua pe­rin­tei­seen opet­ta­ja­joh­toi­seen luok­ka­o­pe­tuk­seen. Kurs­sin suo­rit­ta­neil­le lu­ki­o­lai­sil­le an­ne­taan myös eril­li­set to­dis­tuk­set, jois­ta opis­ke­li­joi­den ker­to­man mu­kaan on ol­lut apua esi­mer­kik­si kesä­töi­den saa­mi­ses­sa.

Kal­la­ve­den lu­kion omal­le Yrit­tä­jyys­kurs­sil­le (YH6) osal­lis­tui 25 opis­ke­li­jaa leh­to­ri Jari Uk­ko­sen joh­dol­la. Kurs­sin ai­ka­na opis­ke­li­jat sai­vat har­joit­taa yri­tys­toi­min­taan liit­ty­viä tai­to­ja ja asen­tei­ta ja val­mis­tel­la yri­tyk­sel­le esi­mer­kik­si mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­mia, jois­ta tu­li­kin hui­ke­an hie­no­ja! Myös pai­kal­li­set yrit­tä­jät tu­li­vat nuo­ril­le tu­tuim­mik­si vi­de­o­haas­tat­te­lui­den kaut­ta. Li­säk­si Kal­la­ve­den opis­ke­li­joi­ta oli luku­vuo­den ai­ka­na mu­kana  Nuo­ri Yrit­tä­jyys ry:n vir­tu­aa­li­ses­sa NY24-lei­ri­toi­min­nas­sa sekä lei­ri­läi­si­nä että oh­jaa­ji­na. Lei­rit to­teu­tet­tiin yh­des­sä Sa­vo­nia amk:n kans­sa. Vir­tu­aa­li­nen NY24-lei­ri hui­pen­tui opis­ke­li­joi­den muo­dos­ta­mien yri­tys­ten vä­li­seen kil­pai­luun, “Lei­jo­nan luo­laan”, jos­sa alan am­mat­ti­lai­set rank­ka­si­vat Kal­la­ve­den lu­ki­o­lais­ten kak­si yri­tys­tä koko kil­pai­lun par­haik­si! On­nit­te­lut!

Yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen suun­nit­te­lua ja koor­di­noin­tia te­hos­ta­a Kal­la­ve­den lu­ki­on oma Pis­nes­tii­mi, jon­ka toi­min­nas­sa ovat ol­leet mu­ka­na reh­to­ri En­sio Va­ta­nen sekä leh­to­rit Anne Sivén, Ma­ri­ka Heis­ka­nen, Eli­na An­ti­kai­nen ja Jari Uk­ko­nen.  Tu­le­vai­suu­den ta­voit­tee­na on laa­jen­taa Pis­nes­tii­min toi­min­taa ja ra­ken­taa yrit­tä­jyy­den pol­kua osak­si lu­kio-opin­to­ja sekä sa­mal­la vah­vis­taa Kal­la­ve­den lu­ki­on roo­lia kau­pun­gin joh­ta­va­na yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen lu­ki­o­na.

Kal­la­ve­den lu­kio on mu­ka­na kak­si­vuo­ti­ses­sa Ra­ja­ton työ­e­lä­mä -ESR-hank­kees­sa, joka käyn­nis­tyi vuon­na 2020. Han­ke pyr­kii tii­vis­tä­mään lu­ki­om­me ja paik­ka­kun­nan yrit­tä­jien, esi­mer­kik­si en­tis­ten opis­ke­li­joi­dem­me pe­rus­ta­mien yri­tys­ten, vä­lis­tä yh­teis­työ­tä. Opis­ke­li­joil­le tul­laan tar­jo­a­maan mah­dol­li­suuk­sia työ­e­lä­mä­tai­to­jen kar­tut­ta­mi­seen yri­tys­ten pal­ve­luk­ses­sa ja yrit­tä­jil­le uusi väy­lä löy­tää hel­pom­min tar­vit­se­mi­aan työn­te­ki­jöi­tä ja osaa­jia. Ra­ja­ton työ­e­lä­mä -hank­keen koor­di­naat­to­ri­na toi­mii Jari Uk­ko­nen ja mu­ka­na työ­ryh­mäs­sä ovat myös reh­to­ri En­sio Va­ta­nen ja leh­to­ri Ma­ri­ka Heis­ka­nen sekä iso jouk­ko Kal­la­ve­den lu­ki­o­lai­sia, jois­ta osa tu­lee toi­mi­maan kou­lun ja yri­tys­ten vä­li­si­nä yh­dys­hen­ki­löi­nä, erään­lai­si­na “yri­tys­a­gent­tei­na”.  Ra­ja­ton työ­e­lä­mä -hank­kee­seen osal­lis­tuu lu­ki­oi­ta myös Ylö­jär­vel­tä, Tam­pe­reel­ta, Kau­ni­ai­sis­ta ja Hel­sin­gis­tä. Yh­teis­työ näi­den lu­ki­oi­den kans­sa tu­lee tii­vis­ty­mään jat­kos­sa opet­ta­ja- ja opis­ke­li­ja­vie­rai­lui­den sekä eri­lais­ten kou­lu­tus­ten kaut­ta. Ver­kos­toi­tu­mi­nen vah­vis­taa Kal­la­ve­den lu­ki­on ase­maa ja nä­ky­vyyt­tä yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen ja työ­e­lä­mä­tai­to­jen vank­ka­na to­teut­ta­ja­na Kuo­pi­os­sa.

Bisnesguru-stipendi Kallaveden lukioon

Bis­nes­kurs­sit ja­kaa joka luku­vuo­den päät­teek­si 500€ ar­voi­sia Bis­nes­guru-sti­pen­de­jä yh­del­le tai use­am­mal­le kaik­ki nel­jä TAT:in Bis­nes­kurs­sia an­si­ok­kaas­ti suo­rit­ta­neel­le lu­ki­on tai am­ma­til­li­sen opis­ke­li­jal­le. Sti­pen­din saa­vat opis­ke­li­jat ovat opin­nois­saan osoit­ta­neet esi­mer­kil­lis­tä kiin­nos­tus­ta ta­lous­a­si­oi­ta ja tu­le­vai­suu­den työ­e­lä­mää koh­taan, sekä osoit­ta­neet si­tou­tu­mis­taan näi­den tee­mo­jen opis­ke­luun suo­rit­ta­mal­la kaik­ki nel­jä laa­jaa kurs­si­ko­ko­nai­suut­ta.

Tänä ke­vää­nä TAT pal­kit­si kak­si opis­ke­li­jaa, toi­sen Kuo­pi­os­ta Kal­la­ve­den lu­ki­os­ta ja toi­sen Ou­lus­ta Kii­min­gin lu­ki­os­ta.  Kal­la­ve­del­tä sti­pen­din sai Joo­na Pik­ka­rai­nen. On­nit­te­lut Joo­nal­le!

Lei­jo­nan luo­lan voit­ta­ja­tii­mi.

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 202110.5.2021