Kirja- ja kulttuuriterveisiä kaikille!

Ritva Kautonen, kirjastovastaava

Ku­lu­nut ko­ro­na­vuo­si on ol­lut meil­le kai­kil­le ras­kas ja poik­keuk­sel­li­nen. Kir­jas­tot sul­ki­vat oven­sa ja kaik­ki kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mat pe­rut­tiin tai sul­jet­tiin. Ehkä nyt en­tis­tä enem­män osaam­me ar­vos­taa kult­tuu­ria ja kir­jas­to­lai­tos­tam­me. Strii­ma­tut ta­pah­tu­mat ei­vät voi­ta ai­toa elä­mys­tä, jos­sa voi ko­kea ai­don yh­tei­söl­li­syy­den ja an­tii­kin “kat­har­sik­sen”. Ih­mi­sen kult­tuu­rin näl­kä on säi­ly­nyt: kai­paam­me kon­sert­tei­hin, te­at­te­riin, mu­se­oi­hin, näyt­te­lyi­hin, ta­pah­tu­miin. Sa­moin kai­puu kir­jo­jen pa­riin ja kir­jas­toi­hin on ol­lut suo­ma­lais­ten yh­tei­nen hätä ja huo­li.

Mo­net meis­tä lai­na­sim­me kir­jo­ja, elo­ku­via ja pe­le­jä ys­tä­vil­le, naa­pu­reil­le ja naa­pu­reil­ta, syn­tyi uu­den­lais­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä, il­mes­tyi Kier­rä­tä kir­jo­ja –laa­ti­koi­ta talo­yh­ti­öi­hin. Opim­me myös la­taa­maan ääni­kir­jo­ja, kuun­te­le­maan pod­cas­te­ja.  Moni sel­lai­nen­kin, joka ei kir­jo­ja lu­ke­nut tai nii­tä eh­ti­nyt lu­kea, löy­si lu­ke­mi­sen rie­mun uu­del­leen. Nyt on jo to­dis­tet­tua tie­toa sii­tä, että lap­set ja nuo­ret ovat lu­ke­neet enem­män ja pi­dem­piä kir­jo­ja – on ol­lut ehkä ai­kaa rau­hoit­tua ja kes­kit­tyä kai­ken so­me­hä­li­nän jäl­keen. Siis toi­saal­ta ko­ro­na on tuo­nut jo­tain hy­vää­kin: myös mo­nen­lais­ta ko­ro­na­tai­det­ta kai­kil­ta tai­teen aloil­ta ja har­ras­tuk­sis­ta.

Ku­lu­nut luku­vuo­si on ol­lut poik­keuk­sel­li­nen sik­si­kin, että Oppi­ma­te­ri­aa­li­kes­kus lo­pet­ti kir­ja­sar­jo­jen lai­naus­pal­ve­lun vuo­den vaih­tees­sa. Kir­ja­sar­jo­ja on ja­et­tu eri kou­luil­le, myös mei­dän kou­lul­lem­me. En­nen kir­ja­han­kin­nat ja kir­jo­jen säh­köi­nen lu­et­te­loin­ti hoi­det­tiin kes­ki­te­tys­ti Kou­lu­vi­ras­ton kaut­ta, mut­ta nyt jo­kai­nen kou­lu hoi­taa kir­ja­han­kin­nat itse suo­raan kir­ja­kau­pas­ta. Niin myös Kal­la­ve­den lu­ki­ol­le han­kit­tiin uu­sia kir­jo­ja kak­si ker­taa luku­vuo­den ai­ka­na, tänä vuon­na eri­tyi­ses­ti pe­da­go­gi­sia uu­tuus­kir­jo­ja sekä his­to­ri­al­li­sia te­ok­sia ja opis­ke­li­joi­den käyt­töön uu­sia tie­to­kir­jo­ja ja mie­len­kiin­toi­sia elä­mä­ker­to­ja. Olem­me lu­et­te­loi­mas­sa ku­lu­van vuo­den kir­ja­han­kin­to­ja, jot­ka nä­ky­vät kou­lun kir­jas­to­sivuilta. Mie­lel­läm­me otam­me edel­leen vas­taan opis­ke­li­joi­den kir­ja­toi­vei­ta ja py­rim­me to­teut­ta­maan ne.

Kou­lu­kir­jas­ton säh­köi­nen lai­naus­pal­ve­lu ja kou­lu­jen käyt­tä­mä Au­ro­ra-jär­jes­tel­mä ovat ol­leet pois­sa käy­tös­tä ku­lu­neen luku­vuo­den. Toi­vot­ta­vas­ti saam­me lai­naus­jär­jes­tel­män taas käyt­töön ensi luku­vuo­dek­si ja pys­tym­me pi­tä­mään kou­lu­kir­jas­toa auki vä­hin­tään ker­ran vii­kos­sa kus­sa­kin jak­sos­sa.  Auki­olo­ajat il­moi­te­taan myö­hem­min. Opet­ta­jil­ta voi tie­tys­ti myös erik­seen pyy­tää kir­ja­lainoja eri kurs­seil­le.

Li­säk­si kou­lul­le on ti­lat­tu seu­raa­vat leh­det: Suo­men Kuva­leh­ti, Tek­nii­kan Maa­il­ma, PC, Ima­ge, Tie­de, Hyvä Ter­veys, Sa­von Sa­no­mat. Kan­nat­taa käy­dä tu­tus­tu­mas­sa nii­hin toi­sen ker­rok­sen leh­ti­luku­sa­lis­sa eli ak­vaa­ri­os­sa. Myös Hel­sin­gin Sa­no­mien verk­ko­leh­teä voi lu­kea kou­lus­sa äly­pu­he­li­men tai tie­to­ko­neen kaut­ta. Ti­lauk­seen si­säl­tyy mah­dol­li­suus käyt­tää myös leh­den ar­kis­toa. Oppi­tun­neil­la käy­te­tään­kin tätä hie­noa pal­ve­lua pal­jon.

Pe­rin­teis­tä Kir­jan ja ruu­sun päi­vän yh­teis­ta­pah­tu­maa ja vie­rai­li­jaa emme saa­neet ko­ro­nan ta­kia jär­jes­tet­tyä. Ja­oim­me kui­ten­kin luku­vink­ke­jä info­telk­ka­ris­sa.

Kun kesä­loma koh­ta koit­taa, kan­nat­taa kai­ken muun mu­ka­van li­säk­si muis­taa myös kir­jat ja kir­jal­li­suus. Mikä oli­si sen mu­ka­vam­pi yh­dis­tel­mä kuin sade­päi­vä ja dek­ka­ri, kir­ja tai ääni­kir­ja ran­nal­la tai loi­koil­les­sa riip­pu­ma­tos­sa, mat­kal­la tai lenk­keil­les­sä. Hy­vää luku­ke­sää, nau­tin­nol­li­sia kir­ja­ko­ke­muk­sia! Ku­ten tie­de­tään, lu­ke­mi­nen kan­nat­taa aina.

Lu­ke­mis­ta kou­lun kir­jas­toon!

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 202110.5.2021