Kestävä kehitys

Maija Kukila, ryhmän puheenjohtaja

Vii­me syk­sy­nä pyö­räh­ti käyn­tiin kau­an kai­vat­tu KeKe:n opis­ke­li­ja­ryh­mä HyVe eli ”Hy­vä­Ve­to”. Mu­ka­na oli­vat Mine Nur Can­kurt, Emma Ko­po­nen ja Leo Pur­dy. Opet­ta­jis­ta Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen (KeKe) työ­ryh­mäs­sä oli­vat mu­ka­na Rit­va Kau­to­nen, Anna-Lii­sa Kei­hä­nen, Tar­ja Krö­ger, Mai­ja Ku­ki­la (pj), Pek­ka Ol­li­kai­nen, Kai­sa Pir­ko­nen, Lea Pulk­ki­nen ja Ta­pio Uusi­talo.

HyVe päi­vit­ti ensi töik­seen kou­lun KeKe-si­vu­ja hy­vin­voin­tiin liit­ty­vil­lä ku­vil­la kou­lun käy­tä­vil­tä. Ku­via lai­tet­tiin kou­lun in­ter­net­si­vuil­le. HyVe poh­ti myös hy­vin­voin­tia pa­ran­ta­via asi­oi­ta ja ke­hi­tys­i­de­oi­ta vie­tiin eteen­päin. Kou­lun käy­tä­vil­le saim­me­kin li­sää mu­ka­via is­tui­mia ja lu­ku­sop­pe­ja sekä lii­kun­ta­vä­li­nei­tä. Lii­kun­ta­vä­li­nei­tä han­kim­me toi­vei­den mu­kai­ses­ti yh­des­sä lii­kun­nan­o­pet­ta­jien kans­sa.

Tal­ven mit­taan lai­toim­me kou­lun käy­tä­vil­le hy­vin­voin­ti­tee­maan ja kier­rä­tyk­seen liit­ty­viä ju­lis­tei­ta. Kou­lus­sam­me teh­tiin mm. hy­vin­voin­ti­ky­se­ly­jä ja ak­tii­vi­suus­pas­se­ja sekä as­kar­rel­tiin ja kir­joi­tet­tiin jou­lu­kort­te­ja van­huk­sil­le koko kou­lun voi­min.

Ke­vät­tal­vel­la oli kou­lus­sam­me Po­si­tii­vi­suus­viik­ko, jos­sa oli mo­nen­lais­ta oh­jel­maa. Kir­jan ja ruu­sun päi­vän tii­moil­ta oli info­tele­vi­si­os­sa kir­ja­vink­kauk­sia ja tou­ko­kuus­sa osal­lis­tuim­me hy­vän­te­ke­väi­syy­teen Uni­cef-kä­ve­lyn mer­keis­sä.

Kou­lul­lam­me on ol­lut pit­kät pe­rin­teet kes­tä­väs­sä ke­hi­tyk­ses­sä, ros­kien la­jit­te­lus­sa ja kier­rä­tyk­ses­sä. Pul­lo­jen ja tölk­kien kier­rä­tys­ra­hoil­la tuim­me pe­rin­tei­ses­ti Norp­pa- ja Luon­non­pe­rin­tö­sää­ti­ö­tä, ja ra­haa on ke­rät­ty myös jär­jes­tä­mäl­lä viik­ko­arpa­jai­sia opet­ta­jien kes­kuu­des­sa. Keke-ryh­mä lah­joit­ti ke­vääl­lä 350 eu­roa Iki­met­sä-hank­kee­seen Ter­von Käpy­ran­nas­sa. Hyvä HyVe! Uu­te­na ide­a­na esi­mer­kil­li­nen kier­rät­tä­jä­o­pis­ke­li­ja saa tänä ke­vää­nä Kier­rät­tä­jä­sti­pen­din.

Olem­me huo­leh­ti­neet osal­tam­me viih­tyi­säs­tä ja siis­tis­tä kou­lus­ta. Keke hoi­taa kou­lum­me vi­her­kas­vit ja kas­te­lee nii­tä myös ke­säi­sin.

Ko­ro­na ra­joit­ti toi­min­taam­me: Ruo­ka­hä­vik­ki-myyn­tiä ei ol­lut kou­lus­sam­me tänä tal­ve­na ko­ro­nan ta­kia. Myös vie­rai­lut hoi­va­ko­tei­hin oli­vat es­ty­neet tänä tal­ve­na sa­mas­ta syys­tä. Toi­vot­ta­vas­ti ensi luku­vuo­si on meil­le suo­si­ol­li­sem­pi.

Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ser­ti­fi­kaat­ti uu­dis­te­taan ke­vääl­lä 2022.

Aktiivisen kansalaisen passi eli AKP

Ak­tii­vi­nen kan­sa­lai­nen toi­mii yh­tei­sön­sä hy­väk­si. Yh­tei­sö­nä voi­daan näh­dä lähi­ym­pä­ris­tö tai vaik­ka koko maa­il­ma. YK:n Agen­da 2030:n eli kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voit­tei­den avul­la py­ri­tään te­ke­mään maa­il­mas­ta jo­kai­sel­le pa­rem­pi paik­ka elää.

Meil­lä ak­tii­vi­suus­pas­sin suo­rit­ta­mis­ta oh­jaa leh­to­ri Lea Pulk­ki­nen. Tänä luku­vuon­na seu­raa­vat hen­ki­löt ovat suo­rit­ta­neet ky­sei­sen pas­sin ja saa­neet sii­tä TO03 -kurs­sin:

Tai­det­ta mu­sa­luo­kan oves­sa.

La­jit­te­lem­me ja kier­rä­täm­me.

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 202110.5.2021