Kansainvälisyyttä koronan varjossa

Eija Venäläinen, ryhmän puheenjohtaja

Kan­sain­väli­syys­työ­ryh­män jä­se­ni­nä ovat toi­mi­neet Pir­jo-Riit­ta Elo, Pir­pa Luo­ma­la, Han­ne Lyy­ti­nen, Jaa­na Räi­sä­nen, Eero Ruo­ko­lai­nen ja Eija Ve­nä­läi­nen (pj). Opis­ke­li­ja­jä­se­ni­nä oli­vat syys­luku­kau­del­la Nyy­ti Jau­hi­ai­nen, Aino Oh­to­nen ja Inka Kar­hu­nen ja ke­vät­luku­kau­del­la Nyy­ti Jau­hi­ai­nen ja Jan­nii­na Kor­pi­saa­ri.

YK-päi­vän juh­la vä­li­tet­tiin strii­mi­nä luok­kiin per­jan­tai­na 23.10. Uni­ted Na­ti­ons -rä­pil­lä juh­lis­tet­tiin YK:n  75-vuo­tis­ta tai­val­ta ja opis­ke­li­jat tes­ta­si­vat YK-tie­tout­taan eng­lan­nin­kie­li­ses­sä Ka­hoot-tie­to­kil­pai­lus­sa. Musa 1 -ryh­mä­läi­set mu­si­soi­vat ja 1. vuo­den opis­ke­li­joil­le esi­tel­tiin kou­lun kou­lun kan­sain­vä­lis­tä toi­min­taa. Juh­las­sa ja­et­tiin myös en­sim­mäi­set val­mis­tu­neet Ak­tii­vi­suus­pas­sit.

Vuo­del­le 2020 suun­ni­tel­tu opis­ke­li­ja­vaih­to Li­ceo Ba­gat­tan (De­sen­za­no del Gar­da, Ita­lia) kans­sa pe­ruun­tui ko­ro­nan ta­kia. Ryh­mäs­sä oli 19 opis­ke­li­jaa, jois­ta osa sai kui­ten­kin kurs­si­suo­ri­tuk­sen teh­ty­ään kor­vaa­via teh­tä­viä.  Vas­tuu­o­pet­ta­ji­na oli­vat Han­ne Lyy­ti­nen ja Jaa­na Räi­sä­nen. Uut­ta pro­jek­tia ale­taan suun­ni­tel­la vuo­del­le 2022.

Mie­tim­me opin­to­mat­ko­jen koh­ta­loa ko­ro­na­ra­joi­tus­ai­kaan ja Pir­jo-Riit­ta Elo ja Eija Ve­nä­läi­nen osal­lis­tui­vat­kin ASP-ver­kos­ton vir­tu­aa­li­liik­ku­vuus-se­mi­naa­riin. Pe­ruun­tu­nei­den opin­to­mat­ko­jen si­jaan opis­ke­li­joil­le tar­jot­tiin Kult­tuu­ri­su­kel­lus­kurs­sia Ita­lia-tee­mal­la, mut­ta kurs­si ei va­li­tet­ta­vas­ti to­teu­tu­nut vä­häi­sen ky­syn­nän vuok­si.

On­nek­si kan­sain­väli­syys­kas­va­tus­ta voi to­teut­taa myös koti­kan­sain­vä­li­syy­te­nä, eri­tyi­ses­ti kie­liä opis­kel­les­sa, mut­ta myös mui­den ai­nei­den tun­neil­la. Syk­syl­lä 2020 osal­lis­tuim­me jäl­leen Suo­mi- Ame­rik­ka yh­dis­tys­ten (SAM) kir­joi­tus­kil­pai­luun ja pää­sim­me jo toi­se­na vuon­na pe­räk­käin mu­kaan Eu­roo­pan ko­mis­si­on jär­jes­tä­mään Ju­ve­nes Trans­la­to­res -kään­nös­kil­pai­luun. Ke­vääl­lä 2021 jär­jes­tim­me myös ihan oman kir­joi­tus­kil­pai­lun tee­mal­la Ta­les of mys­te­ry/hor­ror. Kil­pai­lus­sa pal­kit­tiin par­haa­na Kert­tu Kyl­lö­nen ja toi­sen si­jan ja­koi­vat Jan­nii­na Kor­pi­saa­ri ja Alma Kank­ku­nen. Voit­ta­jat jul­kis­tet­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­te­tys­sä Kal­la­ve­den kan­sain­väli­syys­päi­väs­sä 11.5. Päi­vän oh­jel­maan kuu­lui KU2-kurs­sin tu­ris­ti­näh­tä­vyys­ai­heis­ten opis­ke­li­ja­töi­den näyt­te­ly, väli­tun­ti­mu­siik­kia sekä li­ve­nä että kes­kus­ra­di­on kaut­ta, Uni­cef-kä­ve­ly sa­ta­man mai­se­mis­sa ja so­me­haas­te #best­ho­li­day­e­ver­ka­lu par­haas­ta loma­ku­vas­ta. Jär­jes­te­lyis­sä oli­vat mu­ka­na myös lii­kun­ta­tu­to­rit ja opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus.

Ko­ro­na­vuon­na kes­ki­tyt­tiin koti­kan­sain­vä­li­syy­teen.

Mu­siik­ki­e­si­tys YK-ta­pah­tu­mas­sa.

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 202110.5.2021