Yhteistyötä ja uuden suunnittelua Kuopion aikuislukiossa

Martti Keinänen, apulaisrehtori

Ai­kuis- eli ilta­lu­ki­o­toi­min­ta käyn­nis­tyi vuon­na 1972 Kuo­pi­on tyt­tö­ly­se­on ilta­lin­jal­la. Kou­lus­sam­me on siis 49. kou­lu­vuo­si lo­puil­laan. Ope­tus jat­kuu kui­ten­kin ju­han­nuk­seen asti, sil­lä suo­sit­tu kesä­lu­kio jat­kaa toi­min­taan­sa ke­sän ai­ka­na. Ke­sän ope­tus­tar­jon­taan li­sät­tiin äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den sekä yh­teis­kun­ta­opin kurs­se­ja. Li­säk­si useis­sa ai­neis­sa voi verk­ko-opin­toi­na suo­rit­taa kurs­se­ja myös ke­sän ai­ka­na.

Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­os­sa val­mis­tuu yli­op­pi­lai­den li­säk­si myös mui­ta opis­ke­li­joi­ta. Vii­me luku­vuo­den alus­sa aloit­ta­nut ai­kuis­ten pe­rus­o­pe­tus­ta suo­rit­ta­va ryh­mä saa opin­ton­sa val­miik­si tänä ke­vää­nä. Maa­han­muut­ta­jil­le suun­nat­tua pe­rus­o­pe­tus­ta Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­os­sa on jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 2016 saak­ka. Kou­lum­me hen­ki­lö­kun­nal­le on ke­hit­ty­nyt run­saas­ti osaa­mis­ta eri kult­tuu­ri­taus­tois­ta tu­le­vien opis­ke­li­joi­den oh­jaa­mi­ses­ta ja opet­ta­mi­ses­ta. Vuo­des­ta 1997 saak­ka on kou­lus­sam­me jär­jes­tet­ty pe­rus­o­pe­tuk­sen lisä­o­pe­tus­ta yh­teis­työs­sä Min­na Cant­hin kou­lun kans­sa. Tänä ke­vää­nä lu­ki­o­kym­pin saa val­miik­si yh­dek­sän opis­ke­li­jaa.

Ko­ro­na­pan­de­mia on vai­kut­ta­nut myös ai­kuis­lu­ki­on toi­min­taan. Tämä vai­kut­ti sekä syk­syn että ke­vään yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin. Koe­päi­viä oli yksi­tois­ta ta­val­li­sen kah­dek­san si­jas­ta. Poh­jan­tien kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa joka aamu muis­tu­tet­tiin käsi­hy­gie­ni­as­ta, kä­sien de­sin­fi­oin­ti­ai­neet oli­vat näyt­tä­väs­ti esil­lä ja tun­nel­ma­kin oli hie­man ta­val­li­sis­ta kir­joi­tuk­sis­ta poik­ke­a­va. Hel­mi-maa­lis­kuus­sa olim­me kol­me viik­koa etä­o­pe­tuk­ses­sa. Ko­ro­na­ti­lan­ne vai­kut­ti to­den­nä­köi­ses­ti myös opis­ke­li­ja­mää­riin. Kurs­seil­la oli edel­li­siä vuo­sia vä­hem­män opis­ke­li­joi­ta. Ko­ro­nan vuok­si myös opet­ta­jan­ko­kouk­sia ja mui­ta pa­la­ve­re­ja jär­jes­tet­tiin ver­kon vä­li­tyk­sel­lä.

Yh­teis­työ Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on ja mui­den oppi­lai­tos­ten vä­lil­lä on ver­kos­toi­tu­mi­sen ja verk­ko-ope­tuk­sen myö­tä laa­jen­ta­nut koko maa­ta kat­ta­vak­si. Tar­jo­am­me verk­ko­kurs­se­ja Iso­ver­kos­ton kaut­ta mui­den lu­ki­oi­den opis­ke­li­joil­le. Li­säk­si teem­me yh­teis­työ­tä Kuo­pi­on ja lähi­a­lu­een päi­vä­lu­ki­on ja am­ma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten kans­sa.

Opis­ke­li­ja­mää­rä on hie­man las­ke­nut vii­me vuo­si­na. Tou­ko­kuus­sa 2021 Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­os­sa oli kir­joil­la 162 lu­ki­o­tut­kin­toon täh­tää­vää opis­ke­li­jaa, 177 omaa aine­o­pis­ke­li­jaa sekä 147 muu­ta opis­ke­li­jaa (ai­kuis­ten pe­rus­o­pe­tus, kymp­pi­luok­ka, am­mat­ti­oppi­lai­tos­ten opis­ke­li­jat ja verk­ko-opis­ke­li­jat). Tä­män li­säk­si ai­kuis­lu­ki­os­sa opin­to­ja suo­rit­taa pari-kol­me­sa­taa Kuo­pi­on kau­pun­gin päi­vä­lu­ki­o­lais­ta.

Luku­vuo­den ai­ka­na on kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta uu­sien opis­ke­li­joi­den rek­ry­toin­tiin. Kou­lum­me toi­min­tam­me mai­nos­lau­se on: ”Ilta­o­pis­ke­lu – ei pöl­löm­pää”. Tee­maa on käy­tet­ty roll-upeis­sa, bus­si­mai­non­nas­sa ja kou­lun verk­ko­si­vul­la. Face­boo­kis­sa ja Ins­tag­ra­mis­sa ker­rom­me luku­vuo­den ta­pah­tu­mis­ta ja kou­lun ar­jes­ta.

Kak­sois­tut­kin­toa suo­rit­ta­vat opis­ke­li­jat ovat suo­rit­ta­neet lu­kio-opin­ton­sa pää­a­si­as­sa Kal­la­ve­den lu­ki­os­sa. Toki opin­to­suo­ri­tuk­sia teh­dään myös ai­kuis­lu­ki­os­sa luok­ka-, etä- ja verk­ko­kurs­seil­la. Sa­von am­mat­ti­o­pis­to ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­kio aloit­ti­vat tänä luku­vuon­na suun­nit­te­lun kak­sois­tut­kin­to­lais­ten lu­kio-opin­to­jen siir­tä­mi­ses­tä Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­oon. Opin­not jär­jes­tet­täi­siin am­mat­ti­o­pis­ton uu­del­la Savi­lah­den kam­puk­sel­la syk­sys­tä 2022 al­ka­en.

Ai­kuis­lu­ki­os­sa opis­kel­tiin vie­lä vuon­na 2016 käyt­töön ote­tun ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti. Ope­tus­hal­li­tus jul­kai­si uu­det lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teet mar­ras­kuus­sa 2019 val­ta­kun­nal­li­sil­la lu­ki­o­päi­vil­lä Hel­sin­gis­sä. Opet­ta­ja­kun­tam­me laa­ti ke­vään 2020 ja tä­män luku­vuo­den ai­ka­na uu­den Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on ai­kuis­ten lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man. Sen laa­din­nas­sa teh­tiin yh­teis­työ­tä Kuo­pi­on päi­vä­lu­ki­oi­den kans­sa. Ope­tus­suun­ni­tel­ma ote­taan käyt­töön as­teit­tain elo­kuus­sa 2021. Uu­det opis­ke­li­jat aloit­ta­vat uu­del­la ope­tus­suun­ni­tel­mal­la, ny­kyi­set opis­ke­li­jat jat­ka­vat opin­ton­sa lop­puun vuo­den 2016 ope­tus­suun­ni­tel­mal­la. Uu­des­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa kurs­sit muut­tu­vat opin­to­jak­soik­si. Yksi opin­to­jak­so koos­tuu yh­des­tä tai use­am­mas­ta mo­duu­lis­ta. Ai­kuis­lu­ki­os­sa opin­to­jen ra­ken­ne py­syy ny­kyi­sen kal­tai­se­na, ja nii­den koko­nais­laa­juus on 88 opin­to­pis­tet­tä.

Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­os­sa suun­ni­tel­laan jat­ku­vas­ti uut­ta. Kou­lum­me vi­si­on mu­kaan ha­lu­am­me olla:
Hu­maa­ni – ih­mis­lä­hei­nen, eri­lai­suut­ta ar­vos­ta­va, hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­va
Osaa­va –  laa­du­kas ja moni­puo­li­nen
Ke­hit­ty­vä – uu­dis­tu­va edel­lä­kä­vi­jä

Ai­kuis­lu­ki­on hen­ki­lö­kun­ta on tot­tu­nut koh­taa­maan eri­lai­sia op­pi­joi­ta. Eri­lai­suus tuo vä­lil­lä haas­tei­ta mut­ta sa­mal­la se aset­taa opet­ta­jat­kin op­pi­jan pai­kal­le. Py­rim­me ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­seen. Ai­kuis­lu­ki­ot ovat ol­leet kou­lu­tus­toi­mi­joi­ta, jot­ka pys­ty­vät so­peu­tu­maan yh­teis­kun­nan muu­tok­siin sekä tart­tu­maan nii­den tuo­miin uu­siin kou­lu­tus­haas­tei­siin. Tä­hän me­kin Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­os­sa py­rim­me.

Poik­keus­olo­suh­teis­ta huo­li­mat­ta olem­me sel­viy­ty­neet täs­tä luku­vuo­des­ta hy­vin. Kii­tos kou­lu­vä­el­le ja kai­kil­le yh­teis­työ­kump­pa­neil­le. On­nit­te­lut yli­oppi­lail­le ja muil­le opin­ton­sa lop­puun suo­rit­ta­neil­le. Ter­ve­tu­loa uu­del­leen op­pi­maan!

Ai­kuis­ten pe­rus­o­pe­tuk­ses­sa val­mis­tet­tiin jou­lu­herk­ku­ja.

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 202110.5.2021