Kallaveden lukio ja Kuopion aikuislukio

Kal­la­ve­den lu­kio ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­kio
Maa­her­ran­katu 2, 70100 Kuo­pio

Kal­la­ve­den lu­ki­on juu­ret ulot­tu­vat 1870-lu­vun lop­puun. Sil­loin Kuo­pi­oon pe­rus­tet­tiin Suo­ma­lai­nen tyt­tö­kou­lu, joka oli nel­jäs suo­men­kie­li­nen oppi­kou­lu koko maas­sa. Suo­ma­lai­nen tyt­tö­kou­lu aloit­ti toi­min­tan­sa 15.9.1879 ja en­sim­mäi­se­nä vuon­na kou­lus­sa opis­ke­li vain va­jaa 20 op­pi­las­ta. Kou­lu aloit­ti toi­min­tan­sa vii­si­luok­kai­se­na, ja luku­kau­si­mak­su­ja oli mak­set­ta­va. Vuo­sien ku­lu­es­sa tyt­tö­kou­lun op­pi­lai­den mää­rä kas­voi ta­sai­ses­ti.

Suo­ma­lai­sen tyt­tö­kou­lun alku­ai­koi­na Kuo­pi­os­sa vai­kut­ti kir­jai­li­ja Min­na Canth. Hän kuu­lui 1880-lu­vul­la kou­lun joh­to­kun­taan ja hä­nen tyt­tä­ren­sä myös opis­ke­li­vat kou­lus­sa.

Kou­lu muut­tui yk­si­tyi­ses­tä kou­lus­ta val­ti­on kou­luk­si 1.9.1886. Sa­mal­la kou­lun nimi vaih­tui Kuo­pi­on suo­ma­lai­sek­si tyt­tö­kou­luk­si. Kuo­pi­on suo­ma­lai­sen tyt­tö­kou­lun alku­vuo­si­na kou­lus­sa toi­mi myös jat­ko-opis­to, joka an­toi lisä­o­pe­tus­ta muun mu­as­sa ma­te­ma­tii­kas­sa ja kas­va­tus­o­pis­sa. Jat­ko-opis­to toi­mi vain muu­ta­man vuo­den ajan ra­hoi­tuk­sen lop­pu­es­sa.

Vuo­si­na 1897-1899 kou­lus­sa jär­jes­tet­tiin kol­mi­vuo­ti­nen jat­ko­luok­ka, jon­ka 12 op­pi­las­ta sai­vat eri­kois­lu­val­la osal­lis­tua ke­vääl­lä 1900 yli­op­pi­las­ko­kei­seen Hel­sin­gis­sä. Täs­tä jäi haa­ve saa­da tyt­tö­jä yli­o­pis­toon val­mis­ta­va kou­lu Kuo­pi­oon­kin.

Tyt­tö­kou­lu muut­tui kuu­si­vuo­ti­sek­si vuon­na 1920. Vuon­na 1922 pää­tet­tiin kou­lun laa­jen­ta­mi­ses­ta yh­dek­sän­vuo­ti­sek­si ja toi­ve to­teu­tui 1.9.1928 en­sim­mäi­sen lu­ki­o­luo­kan aloit­ta­es­sa kou­lus­sa. Lu­ki­on tul­les­sa tyt­tö­kou­luun kou­lun nimi vaih­tui myös Tyt­tö­ly­se­ok­si. Tyt­tö­kou­lu siir­tyi Tyt­tö­ly­se­ok­si vai­heit­tain yksi vuo­si­luok­ka ker­ral­laan. En­sim­mäi­set yli­op­pi­laat val­mis­tui­vat kou­lus­ta 1931. Vuon­na 1924 kou­lu muut­ti myös sa­ma­na vuon­na val­mis­tu­nee­seen kou­lu­ra­ken­nuk­seen, jos­sa Kal­la­ve­den lu­kio toi­mii yhä. So­tien ai­kaan kou­lu­ra­ken­nus­ta käy­et­tiin sota­sai­raa­la­na, kou­lun­käyn­nin ol­les­sa kes­key­tet­ty­nä.

Kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa syt­tyi vuon­na 1953 tu­hoi­sa tuli­palo vii­den­nes­sä ker­rok­ses­sa. Sen jäl­keen vii­den ker­ros muo­kat­tiin kou­lu­käyt­töön. Vuon­na 1956 kou­lun nimi vaih­tui Kak­sois­tyt­tö­ly­se­ok­si.

Yh­dek­sän­vuo­ti­ses­ta kou­lus­ta luo­vut­tiin 1971 kou­lun muut­tu­es­sa kah­dek­san vuo­ti­sek­si. Ilta­lin­ja pe­rus­tet­tiin kou­luun vuon­na 1972, mikä mah­dol­lis­ti ai­kuis­o­pis­ke­lun kou­lus­sa. Suu­rin muu­tos tyt­tö­kou­lun toi­min­nas­sa ta­pah­tui 1.8.1973 en­sim­mäis­ten poi­kien pääs­tes­sä kou­luun op­pi­laik­si. Poi­kien kou­luun tu­lon yh­tey­des­sä kou­lun nimi muu­tet­tiin Kal­la­ve­den yh­teis­ly­se­ok­si.

Kuo­pi­on kau­pun­gil­le kou­lu siir­tyi 1.6.1975, jol­loin sii­tä tuli Kal­la­ve­den lu­kio. Ai­kuis­lin­jas­ta tuli it­se­näi­nen ai­kuis­lu­kio 1.1.2001. Kal­la­ve­den lu­kio ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­kio yh­dis­tet­tiin hal­lin­nol­li­ses­ti 1.8.2011 al­ka­en.

Kou­lun joh­to

 1. 1879-1880 Jo­han­na Schwartz­berg
 2. 1880-1916 Eli­sa­beth Ing­man
 3. 1916-1929 Min­na Sten­roth
 4. 1929-1938 Edv. Vaa­ra­ma
 5. 1938-1960 Paa­vo Ne­der­ström
 6. 1960-1964 El­len Luos­ta­ri­nen
 7. 1964-1969 Hel­vi Uk­ko­la
 8. 1969-1974 Pert­ti Ha­lo­nen
 9. 1974-1982 Lii­sa Sil­ta­nen
 10. 1982-1995 Ta­pio Mus­to­nen
 11. 1995-2015 Lee­na Lauk­ka­nen
 12. 2015 – 2018 Heik­ki Aal­to­nen
 13. 2018 – En­sio Va­ta­nen
Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 202110.5.2021