Itsenäinen opiskelu, etäopiskelu ja osaamisen tunnustaminen ja hyväksiluku

Kurssin suorittaminen opetukseen osallistumatta

Opis­ke­li­ja voi suo­rit­taa jon­kin kurs­sin ko­ko­naan tai osit­tain myös osal­lis­tu­mat­ta ope­tuk­seen. Lu­van it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn an­taa reh­to­ri opet­ta­jan suo­si­tuk­ses­ta. Lupa ano­taan kans­li­as­ta saa­ta­val­la lo­mak­keel­la. Täy­tet­ty­ään lo­mak­keen opis­ke­li­ja a) neu­vot­te­lee asi­as­ta ai­neen­o­pet­ta­jien kans­sa ja b) tuo sen jäl­keen lo­mak­keen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti reh­to­ril­le. Reh­to­ri myön­tää tai epää lu­van tar­kis­tet­tu­aan opis­ke­li­jan muut it­se­näi­set kurs­si­suo­ri­tuk­set.

Opis­ke­li­jal­la tu­lee olla näyt­töä sii­tä, että hän pys­tyy mää­rä­tie­toi­seen ja it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn. Lu­paa kurs­sin it­se­näi­seen suo­rit­ta­mi­seen ei an­ne­ta esi­mer­kik­si sil­loin, kun opis­ke­li­jal­la on kes­ken jää­nei­tä kurs­se­ja tai it­se­näi­siä suo­ri­tuk­sia.

Opis­ke­li­jan on anot­ta­va it­se­näis­tä kurs­si­suo­ri­tus­ta hy­vis­sä ajoin – vii­meis­tään en­nen päät­tö­vii­kkoa seu­raa­vaa jak­soa var­ten. Lu­paa it­se­näi­seen suo­rit­ta­mi­seen ei myön­ne­tä kes­ken kurs­sin; jos siis opis­ke­li­ja on aloit­ta­nut kurs­sin suo­rit­ta­mi­sen, hä­nel­le ei myön­ne­tä tä­män kurs­sin it­se­näi­sen suo­rit­ta­mi­sen lu­paa enää sa­man jak­son ai­ka­na.

Opis­ke­li­jal­la voi olla vain yksi it­se­näi­nen kurs­si­suo­ri­tus ker­ral­laan – ke­sän ai­ka­na kui­ten­kin kak­si. Uut­ta it­se­näi­sen suo­ri­tuk­sen lu­paa voi anoa sit­ten, kun edel­li­nen suo­ri­tus on val­mis.

It­se­näi­ses­ti opis­kel­lus­ta kurs­sis­ta ei voi saa­da hy­lät­tyä arvo­sa­naa 4Jos opis­ke­li­ja kes­keyt­tää kurs­sin suo­rit­ta­mi­sen, on opis­ke­li­jan il­moi­tet­ta­va sii­tä suo­ri­tus­ta oh­jaa­val­le opet­ta­jal­le.

Etäopiskelu

Lu­kio-opis­ke­lu on läh­tö­koh­tai­ses­ti lähi­o­pe­tus­ta ja -opis­ke­lua. Etä­o­pis­ke­luun tu­lee olla pai­na­va ter­vey­del­li­nen syy ja lää­kä­rin­to­dis­tus. Lu­van etä­o­pis­ke­luun an­taa lu­ki­on reh­to­ri.

Osaamisen tunnustaminen ja hyväksiluku

Lu­ki­o­lain ja ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den mu­kaan opis­ke­li­ja voi saa­da muu­al­la hank­ki­man­sa osaa­mi­sen tai opin­not hy­väk­si­lu­e­tuk­si osa­na lu­kio-opin­to­jaan.

Yleis­peri­aate on, että lu­kio voi hy­väk­si­lu­kea muu­al­la suo­ri­tet­tu­ja opin­to­ja, joi­den laa­juus ja vaa­ti­mus­taso vas­taa lu­kio-opin­to­ja. Hy­väk­si­lu­et­ta­vat opin­not jär­jes­tää yleen­sä jo­kin oppi­lai­tos. Opin­to­jak­son laa­juu­den pi­tää vas­ta­ta lu­ki­on kurs­sin laa­juut­ta (noin 38 tun­tia).

Opis­ke­li­ja voi myös anoa osaa­mi­sen­sa tun­nus­ta­mis­ta lu­kio-opin­toi­hin, jos osaa­mi­nen voi­daan kat­soa vaa­ti­vuu­del­taan lu­kio-osaa­mis­ta vas­taa­vak­si. Näyt­tö osaa­mi­ses­ta voi syn­tyä esim. osal­lis­tu­mal­la te­at­te­ri­pro­duk­ti­oon.

Opis­ke­li­ja anoo reh­to­ril­ta opin­to­jen hy­väk­si­lu­kua tai osaa­mi­sen tun­nus­ta­mis­ta en­nen hy­väk­si­lu­et­ta­van opin­to­jak­son tai osaa­mis­näy­tön al­kua. Ano­mus on va­paa­muo­toi­nen ja sii­tä tu­lee il­me­tä seu­raa­vat asi­at:

Hy­väk­si­lu­vun ano­mi­nen etu­kä­teen on eri­tyi­sen tär­ke­ää, jos opis­ke­li­ja ha­lu­aa kor­va­ta jon­kin lu­ki­o­kurs­sin muun oppi­lai­tok­sen kurs­sil­la.

Mi­kä­li opin­to­jak­so voi­daan hy­väk­syä lu­kio-opin­toi­hin, opis­ke­li­ja toi­mit­taa reh­to­ril­le tai opin­to-oh­jaa­jal­le to­dis­tuk­sen suo­ri­te­tuis­ta opin­nois­ta käy­ty­ään opin­not. To­dis­tuk­ses­sa tu­lee olla opin­not jär­jes­tä­vän ta­hon vas­tuu­hen­ki­lön alle­kir­joi­tus.

Vaih­to-op­pi­las­vuo­den opin­to­ja on ta­val­li­ses­ti voi­tu hy­väk­si­lu­kea lu­kio-opin­toi­hin, sa­moin mu­siik­ki­o­pis­tos­sa suo­ri­tet­tu­ja opin­to­ja. Näil­lä opin­nol­la ei kui­ten­kaan ole yleen­sä voi­nut kor­va­ta lu­ki­on pa­kol­li­sia tai val­ta­kun­nal­li­sia sy­ven­tä­viä kurs­se­ja.

Ko­pio: Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas, 2. vsk ja 3. vsk2021 - 202228.1.2015