Lukiodiplomit: kuvataide, liikunta, media, musiikki

Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa mää­ri­tel­tä­viin so­vel­ta­viin kurs­sei­hin voi­vat kuu­lua eri ai­neis­sa ja aine­ryh­mis­sä suo­ri­tet­ta­vat lu­ki­o­dip­lo­mit. Lu­ki­o­dip­lo­mien teh­tä­vä­nä on an­taa opis­ke­li­jal­le mah­dol­li­suus osoit­taa eri­tyis­tä osaa­mis­taan ja har­ras­tu­nei­suut­taan pit­kä­kes­toi­sen näy­tön avul­la. Lu­ki­o­dip­lo­mi ku­vaa moni­puo­li­ses­ti opis­ke­li­jan ta­voit­teel­lis­ta työs­ken­te­lyä, ke­hit­ty­nei­tä tai­to­ja ja sy­väl­lis­tä osaa­mis­ta. Opis­ke­li­ja tut­kii ja il­mai­see kult­tuu­ri­ses­ti mo­ni­nais­ta to­del­li­suut­ta eri oppi­ai­neil­le omi­nai­sin kei­noin. Lu­ki­o­dip­lo­mi il­men­tää opis­ke­li­jan ajat­te­lun, tuot­ta­mi­sen, tul­kin­nan ja ar­vot­ta­mi­sen tai­to­ja sekä oma­eh­tois­ta har­ras­tu­nei­suut­ta.

Lu­ki­o­dip­lo­min ar­vi­oin­ti pe­rus­tuu opis­ke­li­jan tai opis­ke­li­joi­den ryh­mä­nä it­se­näi­ses­ti to­teut­ta­maan lu­ki­o­ai­kai­sen eri­tyi­sen osaa­mi­sen ja har­ras­tu­nei­suu­den näyt­töön. Opis­ke­li­jan to­teut­ta­ma lu­ki­o­dip­lo­mi ar­vi­oi­daan ko­ko­nai­suu­te­na kurs­sin pää­tyt­tyä. Lu­ki­o­dip­lo­min ar­vi­oin­nis­sa an­ne­taan pa­lau­tet­ta lu­ki­o­dip­lo­mil­le ase­tet­tu­jen ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta. Lu­ki­o­dip­lo­min ar­vi­oin­ti on moni­puo­lis­ta ja luo­tet­ta­vaa, ja se vas­taa opis­ke­li­jan ai­nees­sa tai aine­ryh­mäs­sä osoit­ta­maa osaa­mi­sen ta­soa. Lu­ki­o­dip­lo­min suo­rit­ta­mi­seen si­säl­tyy opis­ke­li­jan itse­ar­vi­oin­tia.

Kuva­tai­tees­sa tar­jo­taan pa­kol­lis­ten ja val­ta­kun­nal­lis­ten kurs­sien li­säk­si kuva­tai­teen eri­tyis­a­lo­jen kurs­se­ja, ku­ten esim. graa­fis­ta suun­nit­te­lua, sar­ja­ku­vaa ja valo­ku­vaus­ta. Kou­lus­sa voi suo­rit­taa kuva­tai­teen lu­ki­o­dip­lo­min. Voit osal­lis­tua kuva­tai­teen lu­ki­o­dip­lo­mi­kurs­sil­le, kun si­nul­la on suo­ri­tet­tu­na vä­hin­tään nel­jä kuva­tai­teen kurs­sia kou­lum­me run­saas­ta kuva­tai­teen kurs­si­tar­jonns­ta. Kuva­tai­tees­sa teh­dään yh­teis­työ­tä mu­se­oi­den, yri­tys­ten ym. kans­sa ja tu­tus­tu­taan näyt­te­lyi­hin. Li­säk­si jär­jes­te­tään omia näyt­te­lyi­tä kou­lul­la tai kou­lun ulko­puo­lel­la. Kysy li­sää kuva­tai­teen opet­ta­jal­ta Jaa­na Räi­sä­sel­tä!

Lii­kun­nan lu­ki­o­dip­lo­min suo­rit­ta­mi­nen on osoi­tus opis­ke­li­jan fyy­si­ses­tä toi­min­ta­ky­vys­tä, lii­kun­ta­tie­dois­ta, har­ras­tu­nei­suu­des­ta tai eri­tyis­o­saa­mi­ses­ta sekä yh­teis­työ- ja työs­ken­te­ly­tai­dois­ta. Li­säk­si ar­vi­oin­ti­koh­tei­na ovat opis­ke­li­jan tai­to poh­tia lii­kun­nan mer­ki­tys­tä elä­mäs­sään sekä tai­to ana­ly­soi­da omia lii­kun­nan op­pi­mis­pro­ses­se­jaan lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ai­ka­na. Vas­tuu­o­pet­ta­ja on Jari Si­mo­nen.

Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa vies­tin­tä- ja me­di­a­o­saa­mi­nen on yksi aihe­ko­ko­nai­suuk­sis­ta. Vies­tin­nän edel­ly­te­tään ole­van laa­jas­ti mu­ka­na eri oppi­ai­nei­den opis­ke­lus­sa ja kou­lun toi­min­nas­sa, ja Kal­la­ve­den lu­ki­os­sa voi vies­tin­nän tie­to­ja ja tai­to­ja kar­tut­taa vies­tin­nän kurs­seil­la. VIE-kurs­se­ja on si­joi­tet­tu myös kuva­tai­teen kurs­sien yh­tey­teen (graa­fi­nen suun­nit­te­lu ja valo­ku­vauk­sen pe­rus- ja jat­ko­kurs­si). Li­säk­si vies­tin­tään liit­ty­vät tie­to­tek­nii­kan (TITE) kurs­sit. Kurs­seil­la pai­no­te­taan omaa te­ke­mis­tä ja tut­ki­mis­ta, omia me­di­a­töi­tä. Vies­tin­nän kurs­sit kes­kit­ty­vät ku­kin jo­hon­kin me­di­an alaan: ra­dio- ja leh­ti­töi­hin, valo- ja vi­de­o­ku­vauk­seen, elo­ku­vaan, in­ter­ne­tiin, mul­ti­me­di­aan ym.

Ope­tus­hal­li­tuk­sen Me­di­an maa­il­ma -kurs­sin (VIE1) voi suo­rit­taa it­se­näi­ses­ti verk­ko­kurs­si­na. Oh­jei­ta saa kou­lus­ta. Luku­vuon­na 2020 – 2021 on tar­jol­la vies­tin­nän klurs­si (VIE5) Au­di­o­vi­su­aa­li­sen me­di­an kurs­si.

Kou­lus­sa voi myös suo­rit­taa ope­tus­hal­li­tuk­sen vaa­ti­mus­ten mu­kai­sen lu­ki­on me­dia-dip­lo­min (oh­jeet https://www.oph.fi/fi/kou­lu­tus-ja-tut­kin­not/me­di­an-lu­ki­o­dip­lo­mi). Usei­ta mui­ta­kin eri ai­nei­den kurs­se­ja hy­väk­sy­tään lu­ki­on me­di­a­dip­lo­min suo­ri­tuk­seen. Vies­tin­näs­sä yh­teis­työ­tä on pai­kal­lis­ten ra­di­o­a­se­mien, leh­dis­tön, valo­kuva-alan ym. kans­sa. Vies­tin­tää oh­jaa­vat ja sii­tä an­ta­vat tie­to­ja opet­ta­jis­ta Riik­ka Väns­kä ja Jaa­na Räi­sä­nen.

Mu­sii­kin lu­ki­o­dip­lo­min ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja an­taa lu­ki­o­ai­ka­naan näy­tön mu­sii­kil­li­ses­ta eri­tyis­o­saa­mi­ses­taan ja eri­tyi­ses­tä har­ras­tu­nei­suu­des­taan mu­sii­kis­sa sekä osoit­taa mu­sii­kil­lis­ta osaa­mis­taan ja har­ras­tu­nei­suut­taan val­mis­ta­mal­la mu­sii­kin tai­dol­lis­ta ja tie­dol­lis­ta hal­lin­taa osoit­ta­van pro­jek­tin tai ko­ko­a­mal­la näy­te­sal­kun lu­ki­o­ai­kai­sis­ta mu­siik­ki­opin­nois­taan ja toi­min­nas­taan. Lu­ki­o­dip­lo­mi si­säl­tää opis­ke­li­jan mu­sii­kil­li­sen oma­e­lä­mä­ker­ran, mu­siik­ki­pro­jek­tin tai mu­sii­kil­li­sen näy­te­sal­kun, yh­teen­ve­don ja ar­vi­oit­si­joi­den lau­sun­non. Vas­tuu­o­pet­ta­ja on Mai­ja Ku­ki­la.

Ko­pio: Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas, 2. vsk ja 3. vsk2021 - 202228.1.2015