Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen

Kuo­pi­on kau­pun­gin lu­ki­ois­sa tu­e­taan opis­ke­li­joi­den päih­teet­tö­myyt­tä ja sa­vut­to­muut­ta ja to­teu­te­taan ter­veyt­tä edis­tä­viä elä­män­ta­po­ja vah­vis­ta­via ti­lai­suuk­sia. Lu­ki­ot te­ke­vät yh­teis­työ­tä kau­pun­gin päih­de­työn­te­ki­jöi­den kans­sa. Kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn tu­lok­sia hyö­dyn­ne­tään suun­ni­tel­ta­es­sa lu­ki­oi­den omia toi­men­pi­tei­tä päih­teet­tö­myy­den tu­ke­mi­sek­si. Ryh­män­oh­jaa­jan kes­kus­te­luis­sa kä­si­tel­lään mah­dol­lis­ta päih­tei­den käyt­töä. Jos opis­ke­li­jan päih­tei­den käyt­tö ai­heut­taa huol­ta, oh­jaa ryh­män­oh­jaa­ja opis­ke­li­jaa ak­tii­vi­ses­ti opis­ke­lu­huol­lon pal­ve­lui­den pii­riin.

Päihteiden käyttöön puuttuminen

Kuo­pi­on kau­pun­gin lu­ki­on jär­jes­tys­sään­tö­jen mu­kaan al­ko­ho­lin, mui­den päih­tei­den ja huu­mei­den käyt­tö tai nii­den vai­ku­tuk­ses­sa ole­mi­nen kou­lus­sa tai kou­lun­käyn­tiin liit­ty­vis­sä ti­lai­suuk­sis­sa on kiel­let­ty.

Mi­kä­li kou­lu­ai­ka­na tai kou­lu­työ­hön liit­ty­vis­sä ti­lai­suuk­sis­sa kui­ten­kin ha­vai­taan opis­ke­li­ja al­ko­ho­lin tai mui­den päih­tei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na, toi­mi­taan seu­raa­vas­ti:

  1. Var­mis­te­taan, ett­ei opis­ke­li­ja ole vaa­rak­si it­sel­leen eikä muil­le. Tar­vit­ta­es­sa ote­taan yh­teys hätä­kes­kuk­seen ja an­ne­taan ensi­apua. Opis­ke­li­jaa pyy­de­tään pois­tu­maan ope­tus­ti­lan­tees­ta, min­kä jäl­keen hä­net haas­ta­tel­laan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan kah­den ai­kui­sen läs­nä ol­les­sa. Opis­ke­li­jaa ei jä­te­tä täs­sä vai­hees­sa yk­sin.
  2. Päih­teet py­ri­tään taka­va­ri­koi­maan pyy­tä­mäl­lä opis­ke­li­jaa it­se­än­sä tyh­jen­tä­mään tas­kun­sa ja lauk­kun­sa. Opis­ke­li­jal­le luo­vu­te­tut säi­ly­tys­ti­lat on mah­dol­lis­ta tar­kis­taa opis­ke­li­jan läs­nä ol­les­sa hä­nen suos­tu­muk­sel­laan.
  3. Ala­i­käi­sen opis­ke­li­jan ol­les­sa ky­sees­sä ote­taan vä­lit­tö­mäs­ti yh­teyt­tä huol­ta­jaan, jota pyy­de­tään nou­ta­maan opis­ke­li­ja ko­tiin. Jos huol­ta­jaan ei saa­da yh­teyt­tä, hä­net toi­mi­te­taan ajan­koh­dan ja ter­vey­den­ti­lan mu­kaan joko ter­vey­den­hoi­ta­jal­le tai ter­veys­kes­kuk­seen. Kou­lun työn­te­ki­jä il­moit­taa asi­as­ta las­ten­suo­je­lu­vi­ran­o­mai­sil­le. Täy­si-ikäi­sen opis­ke­li­jan koh­dal­la var­mis­te­taan kes­kus­te­le­mal­la tä­män kun­to ja suun­ni­tel­mat kou­lul­ta läh­det­tä­es­sä. Opis­ke­li­jan lu­val­la voi­daan ot­taa yh­teys lähi­o­mai­seen. Tar­vit­ta­es­sa soi­te­taan hätä­nu­me­roon 112.
  4. Akuu­tin ti­lan­teen rat­ke­a­mi­sen jäl­keen asi­aa kä­si­tel­lään opis­ke­li­jan, ala­i­käi­sen opis­ke­li­jan huol­ta­jan, ryh­män­oh­jaa­jan, opis­ke­li­ja­huol­lon ja mah­dol­lis­ten mui­den toi­mi­ja­ta­ho­jen kes­ken. Jat­ko­toi­men­pi­teis­tä teh­dään sel­keä suun­ni­tel­ma, jon­ka to­teut­ta­mi­seen asi­an­o­mai­set si­tou­tu­vat. Mah­dol­li­sis­ta ku­rin­pito­toi­mis­ta päät­tää reh­to­ri opis­ke­li­jaa kuul­tu­aan.

Hätä­nu­me­roon tu­lee aina soit­taa, jos päih­ty­neel­le opis­ke­li­jal­le tai ulko­puo­li­sil­le on päih­ty­myk­ses­tä seu­ran­nut vaa­ra­ti­lan­ne tai jos epäil­lään päih­tei­den vä­li­tys­tä tai myyn­tiä.

Tupakkatuotteiden käyttöön puuttuminen

Tu­pak­ka­tuot­tei­den (tu­pak­ka, nuus­ka, säh­kö­tu­pak­ka) käyt­tä­mi­nen kou­lun ti­lois­sa, ti­lai­suuk­sis­sa ja kou­lun ulko­puo­li­ses­sa toi­min­nas­sa on kiel­let­ty lu­ki­oi­den jär­jes­tys­sään­nöis­sä. Hal­lus­sa­pito on kiel­let­ty alle 18-vuo­ti­ail­ta.

Mi­kä­li kou­lu­ai­ka­na tai kou­lu­työ­hön liit­ty­vis­sä ti­lai­suuk­sis­sa kui­ten­kin ha­vai­taan opis­ke­li­jan käyt­tä­vän tai pi­tä­vän hal­lus­sa tu­pak­ka­tuot­tei­ta, toi­mi­taan seu­raa­vas­ti:

Opis­ke­li­jaa ke­ho­te­taan pois­tu­maan ope­tus- tai muus­ta ti­lan­tees­ta, ja teh­dään täs­tä mer­kin­tä Wil­maan. Ryh­män­oh­jaa­ja käy kes­kus­te­lun opis­ke­li­jan kans­sa ja il­moit­taa asi­as­ta huol­ta­jil­le. Alle 18-vuo­ti­ail­ta voi­daan ot­taa tu­pak­ka­tuot­teet kou­lu­päi­vän ajak­si hal­tuun, jos opis­ke­li­ja suos­tuu. Tar­kas­tus­ta tai vä­ki­sin pois­ot­ta­mis­ta ei voi teh­dä. 18 vuot­ta täyt­tä­neil­tä tuot­tei­ta ei voi ot­taa hal­tuun. Jos ne ovat nä­kö­säl­lä tai häi­rit­se­vät muu­toin kou­lun toi­min­taa, kä­si­tel­lään ti­lan­net­ta ku­rin­pi­dol­li­se­na asi­a­na.

Ko­pio: Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas, 2. vsk ja 3. vsk2021 - 202228.1.2015