Tietokirjadiplomi, puheviestinnän diplomi ja suullinen kielikoe

Tietokirjadiplomi

Tie­to­kir­ja­dip­lo­min ta­voit­tee­na on opis­ke­li­jan pe­reh­ty­mi­nen tie­to­kir­jal­li­suu­teen ja sitä kaut­ta lu­kio-opin­to­ja tu­ke­van luku­har­ras­tuk­sen vi­ri­ä­mi­nen. Ta­voit­tee­na on ke­hit­tää teks­ti­kriit­ti­syyt­tä, tai­toa liit­tää lu­et­tu ai­em­paan tie­toon ja omaan ajat­te­luun sekä an­taa val­miuk­sia yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten re­aa­li­ko­kee­seen ja äi­din­kie­len ko­kee­seen sekä jat­ko-opin­toi­hin.

Dip­lo­min suo­rit­ta­jan tu­lee va­li­ta ja lu­kea kir­jal­li­suut­ta kir­ja­lis­tas­ta si­ten, että hän saa ko­koon kym­me­nen pis­tet­tä. Kir­jat on ar­vi­oi­tu vaa­ti­vuu­den ja laa­juu­den pe­rus­teel­la yh­des­tä kol­meen pis­tee­seen. Lu­e­tun te­ok­sen voi kui­ta­ta suo­ri­te­tuk­si joko kir­jal­li­ses­ti tai suul­li­ses­ti.

Tie­to­kir­ja­dip­lo­min suo­rit­ta­jat muo­dos­ta­vat luku­vuo­den alus­sa se­mi­naa­ri­ryh­män, joka ko­koon­tuu vuo­den ai­ka­na erik­seen so­vit­tu­na ai­koi­na, lä­hin­nä päät­tö­vii­koil­la, leh­to­ri Jari Uk­ko­sen joh­dol­la. Oh­jei­siin ja kir­ja­lis­toi­hin voi käy­dä tu­tus­tu­mas­sa kou­lun si­vuil­la. Opis­ke­li­ja saa suo­ri­tuk­ses­ta yh­den lu­ki­o­kurs­sin. Tie­to­kir­ja­dip­lo­min suo­rit­ta­mi­nen so­vel­tuu 2. ja 3. vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­joil­le.

Puheviestinnän diplomi

Val­ta­kun­nal­li­sen puhe­vies­tin­nän dip­lo­min voi suo­rit­taa vii­mei­se­nä opin­to­vuon­na osal­lis­tu­mal­la pien­ryh­mä­kes­kus­te­luun ja pi­tä­mäl­lä pu­heen­vuo­ron an­ne­tus­ta ai­hees­ta. Hy­vän poh­jan dip­lo­min suo­rit­ta­mi­sel­le an­taa puhe­vies­tin­nän kurs­si ÄI7.

Suullinen kielikoe

Eng­lan­nin ja ruot­sin suul­li­seen kie­li­tai­toon pai­not­tu­vien kurs­sien ENA08 ja RUB1 6 yh­tey­des­sä opis­ke­li­ja suo­rit­taa val­ta­kun­nal­li­sen suul­li­sen kie­li­tai­don ko­keen ja saa sii­tä eril­li­sen to­dis­tuk­sen, joka on lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen lii­te. Suul­li­nen näyt­tö ar­vi­oi­daan nu­me­roin pe­rus­tu­en yh­teis­eu­roop­pa­lai­seen tai­to­taso­as­teik­koon.

Tie­to­kir­ja­dip­lo­min ta­voit­tee­na on opis­ke­li­jan pe­reh­ty­mi­nen tie­to­kir­jal­li­suu­teen ja sitä kaut­ta lu­kio-opin­to­ja tu­ke­van luku­har­ras­tuk­sen vi­ri­ä­mi­nen.

Ko­pio: Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas, 2. vsk ja 3. vsk2021 - 202228.1.2015