Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto

Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon ta­voit­tee­na on yllä­pi­tää ja edis­tää opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia. Opis­ke­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jat ja -lää­kä­rit ovat osa opis­ke­lu­huol­toa. Yh­teis­työ­tä teh­dään moni­a­lai­ses­ti mm. opis­ke­li­joi­den ja huol­ta­jien, opis­ke­lu­huol­lon ku­raat­to­rei­den ja psy­ko­lo­gien sekä oppi­lai­tos­ten kans­sa.

Terveydenhoitaja

Kuo­pi­on Kal­la­ve­den lu­ki­on ter­vey­den­hoi­ta­ja­ on Heli Ko­leh­mai­nen. Ter­vey­den­hoi­ta­jan vas­taan­otto on Pää­ter­veys­a­se­man ti­lois­sa, Tul­li­por­tin­katu 15 I-por­ras (käyn­ti Maa­her­ran­ka­dun puo­lel­ta) 4. krs.

Ter­vey­den­hoi­ta­jan pu­he­lin­aika on ma–pe klo 8.00 – 08.30 ja 12 – 13 puh.0447186559. Mui­na ai­koi­na ter­vey­den­hoi­ta­ja vas­taa pu­he­li­meen mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan.

Ter­vey­den­hoi­ta­jan avo­vas­taan­otto sul­jet­tu ko­ro­na­vuok­si, ajan­va­ruk­set pu­he­li­mit­se.

Hen­gi­tys­tie­in­fek­tio- tai muis­sa ko­ro­naan so­pi­vis­sa oi­reis­sa ota yh­teyt­tä ter­vey­den­hoi­ta­jaan pu­he­li­mit­se pu­he­lin­a­jal­la tai Kuo­pi­on kau­pun­gin ko­ro­na-pal­ve­lu­pu­he­li­meen 044 7046700 ma – to klo 8 – 15, pe klo 8 – 14 ja la – su klo 8 – 12 tai soi­ta ar­ki­sin omal­le ter­veys­a­se­mal­le­si. Lisä­tie­to­ja: kuo­pio.fi/ko­ro­na­tes­taus-kuo­pi­os­sa

Ajan­va­raus tar­vi­taan seu­raa­vis­sa asi­ois­sa

Ajan­va­rauk­sen voit teh­dä 

Lu­ki­o­lai­sen ter­veys­tar­kas­tuk­set

Kaik­ki lu­ki­on aloit­ta­neet opis­ke­li­jat kut­su­taan ter­vey­den­hoi­ta­jan tar­kas­tuk­seen en­sim­mäi­sen luku­vuo­den ai­ka­na. Opis­ke­li­jal­le va­ra­taan tar­vit­ta­es­sa en­sim­mäi­se­nä opin­to­vuon­na myös lää­kä­rin­tar­kas­tus. Muil­le opis­ke­li­joil­le ter­veys­tar­kas­tus teh­dään tar­peen mu­kaan.

Lisä­tie­toa opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­ta löy­dät osoit­tees­ta:  https://www.kuo­pio.fi/kuo­pi­on-lu­ki­ot.

Vi­deo lu­ki­oi­den ter­vey­den­huol­to­pal­ve­luis­ta: https://play­er.vi­meo.com/vi­deo/371616624

Lääkäri

Lää­kä­rin vas­taan­o­tol­le voi va­ra­ta ajan ter­vey­den­hoi­ta­jan kaut­ta. Kuo­pi­os­sa opis­ke­li­joi­den sai­raan­hoi­to hoi­de­taan pää­sään­töi­ses­ti opis­ke­lu­ter­vey­den­hoi­dos­sa.

Jos opis­ke­lu­ter­vey­den­hoi­dos­sa ei ole va­pai­ta lää­kä­rin ai­ko­ja, oh­ja­taan opis­ke­li­ja ensi­si­jai­ses­ti osoit­teen mu­kaan ter­veys­kes­kuk­sen tii­mi­lää­kä­ri­vas­taan­o­tol­le ja tois­si­jai­ses­ti kau­pun­gin akuut­ti­vas­taan­o­tol­le.

Suun ter­vey­den­huol­lon ajan­va­raus ja neu­von­ta

Osa­na opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­toa kaik­ki pää­toi­mi­ses­ti Kuo­pi­os­sa opis­ke­le­vat voi­vat koti­kun­nas­taan riip­pu­mat­ta ha­kea suun ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja Kuo­pi­on ter­veys­kes­kuk­ses­ta. Opis­ke­li­jat voi­vat ha­lu­tes­saan ha­keu­tua myös oman koti­kun­tan­sa ter­veys­kes­kuk­seen asi­ak­kaak­si.

Alle 18-vuo­ti­aat kuo­pi­o­lai­set kut­su­taan au­to­maat­ti­ses­ti (kir­je ko­tiin) mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­siin.

18-vuot­ta täyt­tä­neet va­raa­vat itse ajan soit­ta­mal­la ham­mas­huol­lon ajan­va­rauk­seen.

Muu­al­ta muut­ta­nei­den opis­ke­li­joi­den tie­dot ei­vät siir­ry au­to­maat­ti­ses­ti tie­to­jär­jes­tel­mään. Jos olet muut­ta­nut toi­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta ja ha­lu­at suun ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja, ota yh­teyt­tä ham­mas­huol­lon ajan­va­rauk­seen.

Ham­mas­huol­lon ajan­va­raus ma – pe klo 8 – 11.00 puh. 017 186 611 

Ham­mas­lää­kä­ri­päi­vys­tys:

p. 017 186 611 ma – pe klo 7.45 – 16.00, klo 16.00 jäl­keen neu­von­ta­nu­me­ro p. 116 117

https://www.kuo­pio.fi/fi/suun-ja-ham­pai­den-hoi­to

Kuopion sosiaali- ja terveyspalvelut

Tar­vit­se­ma­si tie­to so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta, esim. mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­ta, krii­si­kes­kuk­sen toi­min­nas­ta ym löy­tyy https://www.kuo­pio.fi/fi/etu­sivu#

Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Psy­ko­lo­gien ja -ku­raat­to­rien työn ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia yh­teis­työs­sä oppi­lai­tok­sen hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. Opis­ke­li­ja voi kes­kus­tel­la ku­raat­to­rin tai psy­ko­lo­gin kans­sa luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja mak­sut­to­mas­ti opis­ke­luun ja omaan elä­män­ti­lan­tee­seen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Ku­raat­to­rin ja psy­ko­lo­gin luok­se voi ha­keu­tua myös van­hem­man, opis­ke­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan, opet­ta­jan tai opin­to-oh­jaa­jan vä­li­tyk­sel­lä.

Kuraattoripalvelut

Ku­raat­to­rit vas­taa­vat oppi­lai­tok­sen so­si­aa­li­työn pal­ve­luis­ta. He oh­jaa­vat ja aut­ta­vat opis­ke­li­jaa eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa, ku­ten it­se­näis­ty­mi­seen, asu­mi­seen, toi­meen­tu­loon, mie­len­ter­vey­teen, ar­jen­hal­lin­taan, opis­ke­lu­kun­toon ja opis­ke­lu­val­miuk­siin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Ku­raat­to­rit tie­dot­ta­vat opis­ke­li­joi­den käy­tet­tä­vis­sä ole­vis­ta pal­ve­luis­ta sekä tar­vit­ta­es­sa oh­jaa­vat opis­ke­li­joi­ta eri­lais­ten pal­ve­lui­den pii­riin ja työ­kun­non ar­vi­oin­tiin.

Ku­raat­to­rin kans­sa ta­paa­mi­sen voi so­pia joko lu­ki­ol­le tai Käsi­työ­katu 41. Ku­raat­to­ri on kou­lul­la ta­vat­ta­vis­sa kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin sa­mas­sa ti­las­sa mis­sä on eri­tyis­o­pet­ta­jan vas­taan­otto.

Ku­raat­to­ri­na toi­mii Piia Kuu­se­la, puh. 044 7181978 piia.kuu­se­la@kuo­pio.fi.

Psykologipalvelut

Psy­ko­lo­gin työn ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­joi­den psyyk­kis­tä hy­vin­voin­tia. Psy­ko­lo­giin voi ot­taa yh­teyt­tä esi­mer­kik­si stres­sin, ma­sen­nuk­sen, ah­dis­tu­nei­suu­den, ylei­sen pa­han olon tai ih­mis­suh­tei­siin liit­ty­vien sekä eri­lais­ten krii­sien vuok­si.  Psy­ko­lo­gi te­kee ly­hyt­kes­tois­ta asi­a­kas­työ­tä, käyn­ti­mää­rät ja –ti­heys vaih­te­le­vat yk­si­löl­li­ses­ti. Tar­vit­ta­es­sa psy­ko­lo­gi oh­jaa opis­ke­li­jan jat­ko­hoi­toon.

Kal­la­ve­den lu­ki­on psy­ko­lo­gi Tar­ja Rou­hi­ai­nen on ta­vat­ta­vis­sa tar­vit­ta­es­sa/erik­seen so­vit­ta­es­sa Kal­la­ve­den lu­ki­ol­la. Vas­taan­otto ajan­va­rauk­sel­la, Käsi­työ­katu 41. Ajan voi va­ra­ta soit­ta­mal­la puh. 044-718 4098, teks­ti- tai Wil­ma-vies­til­lä. Yh­teyt­tä voi ot­taa myös van­hem­man, opet­ta­jan, kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan tai opin­to-oh­jaa­jien vä­li­tyk­sel­lä. Kak­sois­tut­kin­toa suo­rit­ta­vat opis­ke­li­jat voi­vat ot­taa yh­teyt­tä lu­ki­on psy­ko­lo­giin tai Sak­kyn opin­to­alan mu­kai­seen psy­ko­lo­giin (yh­teys­tie­dot löy­ty­vät www.sak­ky.fi).

 

Tie­toa ter­veys­pal­ve­luis­ta löy­tyy myös ne­tis­tä, http://www.kuo­pio.fi/web/ter­veys­pal­ve­lut

Ko­pio: Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas, 2. vsk ja 3. vsk2021 - 202228.1.2015