Opiskeluvälineet, koulun kirjasto ja kanslia

Opiskeluvälineet

Kir­jat, vih­kot, ky­nät, ku­mit, koe­pa­pe­rit, mo­bii­li­lait­te­e­en, kurs­sien ma­te­ri­aa­li­mak­sut ja kaik­ki muut­kin opis­ke­lu­vä­li­neet lu­ki­on opis­ke­li­ja kus­tan­taa itse.­ Pidä ne opis­ke­lun su­ju­mi­sek­si mu­ka­na oppi­tun­neil­la ja han­ki oppi­ma­te­ri­aa­lit ajois­sa heti kurs­sin en­sim­mäi­sel­le oppi­tun­nil­le. Voit käyt­tää pai­net­tu­ja tai säh­köi­siä oppi­kir­jo­ja, jos kurs­sil­le so­pi­va digi-kir­ja on saa­ta­vil­la. Joil­la­kin kurs­seil­la käy­te­tään pel­käs­tään digi­kir­jo­ja. Suu­rin osa lu­ki­on ko­keis­ta on digi-ko­kei­ta.

Opis­ke­li­joi­den mo­bii­li­lait­teet

Lu­kio-opin­to­jen suo­rit­ta­mi­nen edel­lyt­tää oman pää­te­lait­teen han­kin­taa. Pää­te­lait­teen tu­lee olla kan­net­ta­va tie­to­kone. Lai­tet­ta tar­vi­taan di­gi­taa­lis­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien käyt­tä­mi­seen, muis­tiin­pa­no­jen te­ke­mi­seen, opin­toi­hin liit­ty­vien töi­den te­ke­mi­seen ja pa­laut­ta­mi­seen, tes­tei­hin tai ko­kee­seen vas­taa­mi­seen. Opis­ke­lus­sa käy­tet­tä­vien oh­jel­mis­to­jen asen­ta­mi­nen ko­neel­le opas­te­taan opin­to­jen alus­sa TVT-opo­kurs­sil­la.

Lu­ki­o­lai­sen kan­net­ta­van tie­to­ko­neen muis­ti­lis­ta

 1. Abit­ti-yh­teen­so­pi­vuus – Säh­köi­nen yo-koe vai­kut­taa lait­teen tyyp­piin. Sitä var­ten on ol­ta­va kan­net­ta­va tie­to­kone, joka käyn­nis­tyy Abit­ti-sys­tee­miin. Yli­op­pi­las­tut­kin­to Suo­mes­sa-si­vus­tol­la on tek­ni­siä oh­jei­ta tä­män suh­teen.
 2. Lait­tees­sa on USB-port­ti tik­kua var­ten.
 3. Lait­tees­sa pi­tää olla lii­tän­tä lan­gal­lis­ta verk­koa var­ten. Jois­sa­kin lait­teis­sa voi­daan käyt­tää lan­gal­li­seen verk­koon USB-adap­te­ria. Täl­löin lait­tees­sa pi­tää olla vä­hin­tään kak­si USB-port­tia.
 4. Lait­tees­sa täy­tyy olla mah­dol­li­suus käyt­tää WLAN-verk­koa. Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa on op­pi­lail­la käy­tös­sä lan­ga­ton verk­ko.
 5. Lait­teen pi­tää yh­dis­tyä Abit­ti-koe­verk­koon lan­gat­to­mas­ti.
 6. Akku kes­tää päi­vän ajan to­del­lis­ta käyt­töä.
 7. Kone on jä­mäk­kä. Se mah­tuu rep­puun tai lauk­kuun ja se kes­tää lau­kus­sa tai re­pus­sa kan­ta­mi­sen.
 8. Näp­päi­mis­tön on ol­ta­va riit­tä­vän ko­koi­nen ja sii­nä on ol­ta­va ”tun­toa”.
 9. Kos­ke­tus­hii­ri (tai kos­ke­tus­näyt­tö) toi­mii kun­nol­la.
 10. Kaik­ki lisä­lait­teet (mm. näp­päi­mis­tö, hii­ri ja kuu­lok­keet) on han­kit­ta­va kir­joi­tuk­sia var­ten lan­gal­li­se­na.
 11. Käyn­nis­ty­mis­aika on riit­tä­vän ly­hyt. Pit­käs­tä vii­vees­tä on hait­taa, kos­ka läp­pä­ri sul­je­taan jopa kym­me­niä ker­to­ja päi­väs­sä.
 12. Lait­tees­sa on lai­te­ta­kuu tai huol­to­so­pi­mus. Puut­tu­mi­nen voi ker­toa, että vara­o­si­a­kaan ei vält­tä­mät­tä saa.

Li­sää tie­toa:

So­pi­van tie­to­ko­neen han­kin­ta (Abit­ti)

Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nan pää­te­lai­te­ohje.

En­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­den käyt­tä­jä­tun­nuk­set ja sala­sa­nat on an­net­tu heil­le luku­jär­jes­tyk­sen teon yh­tey­des­sä ke­säl­lä. Tar­kem­mat oh­jeet käyt­tö­oi­keuk­sis­ta he ovat saa­vat en­sim­mäi­sen jak­son opin­to-oh­jauk­sen tie­to­tek­niik­ka­o­suu­den yh­tey­des­sä. Käyt­tö kes­kit­tyy omiin lait­tei­siin ja nii­den lii­tok­siin kou­lun verk­koi­hin. Kou­lul­la on vain vara­lait­tei­ta, joi­ta voi käyt­tää, jos oma lai­te lak­kaa toi­mi­mas­ta.  Opas­tus ta­pah­tuu OP5-kurs­sil­la. Opis­ke­li­jat voi­vat tu­los­taa kou­lu­töi­tä vah­ti­mes­ta­rin kop­piin tai kir­jas­toon.

Oman lait­teen hank­ki­mis­ta edel­ly­te­tään. Opis­ke­li­ja voi kir­jau­tua omal­la lait­teel­la kou­lun pa­nOP­PI­LAS-verk­koon. 

Tuotantoluokat

Luok­ka 501 on va­rus­tet­tu tuo­tan­to­luo­kak­si. Tuo­tan­to­luok­ka on tila, jos­sa oppi­tun­nit voi­daan tal­len­taa tai vä­lit­tää kor­ke­a­laa­tui­se­na me­di­a­vir­ta­na In­ter­ne­tiin. Opis­ke­li­joil­la on näin mah­dol­li­suus kat­soa tal­ti­oi­dut oppi­tun­nit jäl­keen­päin In­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­to­mas­ti. Tämä mah­dol­lis­taa tun­nil­la käy­ty­jen asi­oi­den ker­taa­mi­sen rau­has­sa omaan tah­tiin. Eri­tyi­ses­ti täs­tä on hyö­tyä ko­kee­seen ker­taa­mi­ses­sa ja sil­loin kun sai­rau­den ta­kia jou­dut ole­maan pois­sa oppi­tun­neilta.

Koulun kirjasto

Kou­lu­kir­jas­ton säh­köi­nen lai­naus­pal­ve­lu ja Au­ro­ra-jär­jes­tel­mä py­ri­tään saa­maan taas käyt­töön. Kir­jas­toa pi­de­tään auki vä­hin­tään ker­ran vii­kos­sa kus­sa­kin jak­sos­sa.  Auki­olo­ajat il­moi­te­taan myö­hem­min. Opet­ta­jil­ta voi myös erik­seen pyy­tää kir­ja­lainoja eri kurs­seil­le.

Kos­ka kir­jas­to on ko­vin pie­ni, on leh­det si­joi­tet­tu leh­ti­luku­sa­liin 2. ker­rok­seen, jos­sa on mah­dol­lis­ta lu­kea sa­no­ma- ja aika­kaus­leh­tiä. Leh­ti­luku­sa­lis­sa on mah­dol­lis­ta myös käyt­tää tie­to­ko­nei­ta tie­don­ha­kuun ja opis­kel­la. Kaik­kien viih­ty­vyy­den vuok­si opis­ke­li­joi­den on syy­tä muis­taa lait­taa leh­det hyl­lyyn pai­koil­leen eikä jät­tää nii­tä lo­ju­maan, kii­tos.

Kou­lul­le on ti­lat­tu seu­raa­vat leh­det: Suo­men Kuva­leh­ti, Tek­nii­kan Maa­il­ma, PC, Ima­ge, Tie­de, Hyvä Ter­veys, Sa­von Sa­no­mat.

Kou­luun on ti­lat­tu Hel­sin­gin Sa­no­mien verk­ko­leh­ti, jota voi lu­kea kou­lus­sa äly­pu­he­li­men tai tie­to­ko­neen kaut­ta. Ti­lauk­seen si­säl­tyy mah­dol­li­suus käyt­tää myös leh­den ar­kis­toa.

He­sa­rin digi­leh­ti löy­tyy näin:

Löytötavarat ja lokerot

Unoh­tu­neet ta­va­rat toi­mi­te­taan ala­ker­taan vah­ti­mes­ta­rin kop­piin tai kou­lun kans­li­aan (2. ker­ros). Ha­lu­tes­sa­si saat hen­ki­lö­koh­tai­sen lo­ke­ron käyt­töö­si mak­sa­mal­la 10 eu­ron pan­tin vah­ti­mes­ta­ril­le. Lo­ke­roi­ta löy­tyy en­sim­mäi­sen ja kol­man­nen ker­rok­sen käy­tä­väl­tä.

­­­

Asiointi kansliassa

Kans­li­as­sa voit asi­oi­da kou­lu­sih­tee­ri Vee­ra Hei­no­sen kans­sa va­paa-ai­ka­na­si kel­lo 8.00 -15.00 vä­li­se­nä ai­ka­na.

Ko­pio: Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas, 2. vsk ja 3. vsk2021 - 202228.1.2015