Lukio-opinnoissa tarvittavan päätelaitteen hankintaohje; Varalaitteet opiskelijoille ja laitelainaamotoiminta

Lu­ki­o­toi­men oh­jeis­tus

Lu­kio-opin­to­jen suo­rit­ta­mi­nen edel­lyt­tää oman pää­te­lait­teen han­kin­taa. Pää­te­lait­teen tu­lee olla kan­net­ta­va tie­to­kone. Lai­tet­ta tar­vi­taan di­gi­taa­lis­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien käyt­tä­mi­seen, muis­tiin­pa­no­jen te­ke­mi­seen, opin­toi­hin liit­ty­vien töi­den te­ke­mi­seen ja pa­laut­ta­mi­seen, tes­tei­hin tai ko­kee­seen vas­taa­mi­seen. Opis­ke­lus­sa käy­tet­tä­vien oh­jel­mis­to­jen asen­ta­mi­nen ko­neel­le opas­te­taan opin­to­jen alus­sa TVT-opo­kurs­sil­la.

Lu­ki­o­lai­sen kan­net­ta­van tie­to­ko­neen muis­ti­lis­ta
 1. Abit­ti-yh­teen­so­pi­vuus – Säh­köi­nen yo-koe vai­kut­taa lait­teen tyyp­piin. Sitä var­ten on ol­ta­va kan­net­ta­va tie­to­kone, joka käyn­nis­tyy Abit­ti-sys­tee­miin. Yli­op­pi­las­tut­kin­to Suo­mes­sa-si­vus­tol­la on tek­ni­siä oh­jei­ta tä­män suh­teen.
 2. Lait­tees­sa on USB-port­ti tik­kua var­ten.
 3. Lait­tees­sa pi­tää olla lii­tän­tä lan­gal­lis­ta verk­koa var­ten. Jois­sa­kin lait­teis­sa voi­daan käyt­tää lan­gal­li­seen verk­koon USB-adap­te­ria. Täl­löin lait­tees­sa pi­tää olla vä­hin­tään kak­si USB-port­tia.
 4. Lait­tees­sa täy­tyy olla mah­dol­li­suus käyt­tää WLAN-verk­koa. Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa on op­pi­lail­la käy­tös­sä lan­ga­ton verk­ko.
 5. Lait­teen pi­tää yh­dis­tyä Abit­ti-koe­verk­koon lan­gat­to­mas­ti.
 6. Akku kes­tää päi­vän ajan to­del­lis­ta käyt­töä.
 7. Kone on jä­mäk­kä. Se mah­tuu rep­puun tai lauk­kuun ja se kes­tää lau­kus­sa tai re­pus­sa kan­ta­mi­sen.
 8. Näp­päi­mis­tön on ol­ta­va riit­tä­vän ko­koi­nen ja sii­nä on ol­ta­va ”tun­toa”.
 9. Kos­ke­tus­hii­ri (tai kos­ke­tus­näyt­tö) toi­mii kun­nol­la.
 10. Kaik­ki lisä­lait­teet (mm. näp­päi­mis­tö, hii­ri ja kuu­lok­keet) on han­kit­ta­va kir­joi­tuk­sia var­ten lan­gal­li­se­na.
 11. Käyn­nis­ty­mis­aika on riit­tä­vän ly­hyt. Pit­käs­tä vii­vees­tä on hait­taa, kos­ka läp­pä­ri sul­je­taan jopa kym­me­niä ker­to­ja päi­väs­sä.
 12. Lait­tees­sa on lai­te­ta­kuu tai huol­to­so­pi­mus. Puut­tu­mi­nen voi ker­toa, että vara­o­si­a­kaan ei vält­tä­mät­tä saa.

Li­sää tie­toa:

So­pi­van tie­to­ko­neen han­kin­ta (Abit­ti)

Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nan pää­te­lai­te­ohje.

Varalaitteet opiskelijoille ja lainaamotoiminta

Jos oma tie­to­kone rik­kou­tuu kou­lu­päi­vän ai­ka­na, lu­ki­ois­sa on vara­lait­tei­ta ly­hyt­ai­kai­seen lai­naa­mi­seen. Lai­naa­ja on vas­tuus­sa lait­tees­ta kou­lun sään­tö­jen mu­kai­ses­ti. Tie­to­kone pa­lau­te­taan kou­lu­päi­vän päät­ty­es­sä. Kir­joi­tus­ten ai­kaan nämä ko­neet on va­rat­tu ko­ke­lai­den vara­lait­teik­si.

Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa on pi­dem­pi­ai­kai­sia tie­to­ko­nei­den lai­no­ja var­ten lai­naa­mo­toi­min­taa. Lai­naa­mon ko­neet ovat laa­duk­kai­ta lu­ki­o­lais­kan­net­ta­via, jot­ka ovat eri­tyi­ses­ti hy­vin so­vel­tu­via yli­op­pi­las­ko­kee­seen ja lu­ki­on ope­tus­toi­min­taan. Ko­neen voi saa­da lai­naan so­si­aa­li­sin pe­rus­tein (tai muu­ten hy­vin pe­rus­tel­lus­ta syys­tä). Ku­raat­to­rin, opon tai eri­tyis­o­pet­ta­jan suo­si­tuk­ses­ta lai­te voi­daan an­taa opis­ke­li­jal­le lai­naan. Lai­na­lait­teen va­paa­muo­toi­nen ha­ke­mus täy­te­tään yh­des­sä oman lu­ki­on opin­to-oh­jaa­jan kans­sa.

Hy­väk­sy­tyn ha­ke­muk­sen voi toi­mit­taa Kuo­pi­on lu­ki­oi­den TVT vas­taa­vaa Mat­ti Läh­te­vä­no­jal­le (mat­ti.lah­te­va­no­ja@ope­du.kuo­pio.fi) Kal­la­ve­den lu­ki­ol­le, jos­ta pit­kä­ai­kais­lai­naan myön­net­tä­vän ko­neen voi myös nou­taa Ma­til­ta. Lai­na­lait­teen käyt­tö­eh­dot hy­väk­sy­tään Wil­mas­sa. Hy­väk­sy­mis­lo­ma­ke löy­tyy koh­das­ta “Lo­mak­keet”.

Ko­pio: Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas, 2. vsk ja 3. vsk2021 - 202228.1.2015