Ylioppilaskirjoitukset

www.ylioppilastutkinto.fi

Tutkinnon rakenne

YLI­OP­PI­LAS­TUT­KIN­NON RA­KEN­NE ON TÄMÄ, JOS ALOI­TAT TUT­KIN­NON SUO­RIT­TA­MI­SEN VII­MEIS­TÄÄN SYK­SYL­LÄ 2021:

Yli­op­pi­las­tut­kin­toon kuu­luu nel­jä pa­kol­lis­ta ko­et­ta. Äi­din­kie­les­sä ja kir­jal­li­suu­des­sa jär­jes­tet­tä­vä koe on kai­kil­le pa­kol­li­nen. Kol­me muu­ta pa­kol­lis­ta ko­et­ta ko­ke­las va­lit­see ryh­mäs­tä, jo­hon kuu­lu­vat:

Pa­kol­lis­ten ko­kei­den li­säk­si ko­ke­las voi osal­lis­tua yh­teen tai use­am­paan yli­mää­räi­seen ko­kee­seen.

Ma­te­ma­tii­kas­sa ja mo­nis­sa kie­lis­sä jär­jes­te­tään vaa­ti­vuu­del­taan kah­den eri ta­son mu­kai­set ko­keet. Vä­hin­tään yh­des­sä pa­kol­li­ses­sa ko­kees­sa on suo­ri­tet­ta­va vaa­ti­vam­pi taso.

Yli­op­pi­las­tut­kin­non voi suo­rit­taa ha­jau­te­tus­ti enin­tään kol­mel­la pe­rät­täi­sel­lä tut­kin­to­ker­ral­la. Myö­hem­min yli­op­pi­las­tut­kin­toa voi täy­den­tää yli­mää­räi­sil­lä ko­keil­la, jois­ta saa eril­li­sen to­dis­tuk­sen.

Yli­op­pi­las­tut­kin­to pe­rus­tuu pa­kol­lis­ten ja val­ta­kun­nal­lis­ten sy­ven­tä­vien kurs­sien oppi­mää­riin. Osal­lis­tu­mis­oi­keus yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin on opis­ke­li­jal­la, joka on suo­rit­ta­nut kir­joi­tus­ai­nees­sa pa­kol­li­set kurs­sit ky­sei­sen ai­neen kir­jal­li­seen ko­kee­seen men­nes­sä. Ly­hy­es­sä kie­les­sä pi­tää olla vä­hin­tään 3 kurs­sia suo­ri­tet­tui­na.

Tun­ti­jako­ko­kei­luun osal­lis­tu­van osal­lis­tu­mis­oi­keus: Re­aa­li­ai­neen yli­op­pi­las­ko­kee­seen ai­nees­sa, jos­sa ei ole yh­tään pa­kol­lis­ta kurs­sia, lu­ki­on oppi­mää­rää suo­rit­ta­va voi osal­lis­tua opis­kel­tu­aan vä­hin­tään kak­si ai­neen lu­ki­o­kurs­sia.

Ko­keet esi­tar­kas­te­taan kou­lul­la, mut­ta lo­pul­li­ses­ti ko­keen ar­vos­te­lee yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­ta.

YLI­OP­PI­LAS­TUT­KIN­NON RA­KEN­NE ON TÄMÄ, JOS ALOI­TAT TUT­KIN­NON SUO­RIT­TA­MI­SEN KE­VÄÄL­LÄ 2022 TAI SEN JÄL­KEEN:

Laki yli­op­pi­las­tut­kin­nos­ta 502/2019

3 § Ylioppilastutkinnon kokeet

Yli­op­pi­las­tut­kin­toon kuu­luu äi­din­kie­les­sä ja kir­jal­li­suu­des­sa, toi­ses­sa ko­ti­mai­ses­sa kie­les­sä, vie­rais­sa kie­lis­sä, ma­te­ma­tii­kas­sa sekä luon­non­tie­teel­li­sis­sä ja hu­ma­nis­tis-yh­teis­kun­nal­li­sis­sa oppi­ai­neis­sa (re­aa­li­ai­neet) jär­jes­tet­tä­viä ko­kei­ta.

10 § Ylioppilastutkinnossa suoritettavat kokeet

Yli­op­pi­las­tut­kin­toa suo­rit­ta­van ko­ke­laan on suo­ri­tet­ta­va vii­si ko­et­ta, joi­hin si­säl­tyy äi­din­kie­les­sä ja kir­jal­li­suu­des­sa jär­jes­tet­tä­vä koe sekä ko­ke­laan va­lin­nan mu­kaan vä­hin­tään kol­me ko­et­ta ryh­mäs­tä, jo­hon kuu­lu­vat ma­te­ma­tii­kas­sa, toi­ses­sa ko­ti­mai­ses­sa kie­les­sä, vie­raas­sa kie­les­sä ja re­aa­li­ai­nees­sa jär­jes­tet­tä­vä koe.

Edel­lä 1 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tui­hin ko­kei­siin voi kuu­lua vain yksi koe sa­mas­sa oppi­ai­nees­sa. Ko­ke­las voi li­säk­si suo­rit­taa yh­den tai use­am­man muun ko­keen.

Tut­kin­toon on si­säl­lyt­tä­vä vä­hin­tään yksi vaa­ti­vam­pi koe (ns. pit­kän oppi­mää­rän mu­kai­nen koe).

***

Tut­kin­to al­ka­en ke­vät 2022:

Yli­op­pi­las­tut­kin­to tu­lee suo­rit­taa enin­tään kol­me­na pe­räk­käi­se­nä tut­kin­to­ker­ta­na ku­ten tä­hän­kin asti.

Kokeista annettavat arvosanat­

Pa­kol­li­set ko­keet hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­neel­le ja lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen (tai vas­taa­van to­dis­tuk­sen am­ma­til­li­sen tut­kin­non suo­rit­ta­mi­ses­ta) saa­val­le ko­ke­laal­le an­ne­taan yli­oppi­las­tut­kin­toto­dis­tus.

Lue li­sää yli­op­pi­las­tut­kin­nos­ta kou­lun net­ti­si­vul­ta.

→ Yo-tut­kin­to (mm. Abi-Aa­pi­nen).

Ylioppilaskokeet ovat digitaaliset

Ko­keis­sa tar­vit­set oman lait­teen ja lan­gal­li­set kuu­lok­keet. Ha­lu­tes­sa­si lan­gal­li­nen hii­ri.

Opis­ke­li­jan ohje säh­köi­siin yli­op­pi­las­ko­kei­siin

Li­sää oh­jei­ta Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nan Abit­ti-si­vus­tol­la

Ylioppilaskirjoitukset syksy 2021
Ylioppilaskirjoitukset kevät 2022

Yli­op­pi­las­ko­keis­sa on ol­ta­va pai­kal­la Poh­jan­tien kou­lul­la vii­meis­tään klo 8.00. Seu­raa tie­do­tus­ta; jot­kin ko­keis­ta saa­te­taan jär­jes­tää muis­sa ti­lois­sa ja saa­pu­mis­ai­ko­ja sa­te­taan por­ras­taa ruuh­kien vält­tä­mi­sek­si si­sään otos­sa.

Yli­op­pi­las­koe Poh­jan­tien kou­lul­la.

Ke­vään 2017 yli­op­pi­las­juh­la Mu­siik­ki­kes­kuk­sel­la.

Ko­pio: Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas, 2. vsk ja 3. vsk2021 - 202228.1.2015