Kaksoistutkinto

Kak­sois­tut­kin­nos­sa opis­ke­lu ta­pah­tuu so­vit­tui­na vuo­ro­jak­soi­na am­ma­til­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa ja lu­ki­os­sa. Am­ma­til­li­sil­la jak­soil­la suo­ri­te­taan am­ma­til­li­sia opin­to­ja  ja lu­ki­o­jak­soil­la opis­kel­laan yli­op­pi­las­tut­kin­toon si­säl­ty­viä oppi­ai­nei­ta noin vii­si kurs­sia jak­sos­saan. Lu­ki­on opin­not ra­ken­ne­taan si­ten, että ne an­ta­vat val­miu­det yli­op­pi­las­tut­kin­toon osal­lis­tu­mi­seen ja sa­mal­la tu­ke­vat am­ma­til­lis­ta tut­kin­toa. Yli­op­pi­las­tut­kin­nos­sa kah­den tut­kin­non opis­ke­li­jat kir­joit­ta­vat ke­vääs­tä 2022 läh­tien vii­si yli­op­pi­las­ko­et­ta.

Ko­pio: Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas, 2. vsk ja 3. vsk2021 - 202228.1.2015