Tuntikiertokaavio, loma-ajat, jaksot, palautepäivät ja uusintakokeet

Tuntikiertokaavio 2021 – 2022
Loma-ajat
 Jaksot

Jak­son päät­tö­vii­kol­la on ko­keen val­mis­ta­va tun­ti ja koe sa­ma­na päi­vä­nä tai muu­ta oh­jel­maa.

Palautepäivän aikataulu

Pa­lau­te­tun­ti kes­tää 45 min ja on osa kurs­sia. Pa­lau­te­tun­nit pi­de­tään sa­mas­sa jär­jes­tyk­ses­sä kuin ko­keet­kin on pi­det­ty.

Uusintakoepäivät

Uu­sin­ta­ko­kei­siin il­moit­tau­du­taan WIL­MAs­sa (Ten­tit) kul­loin­kin an­net­tui­hin mää­rä­päi­viin men­nes­sä.

Ko­pio: Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas, 2. vsk ja 3. vsk2021 - 202228.1.2015