Syksyn 2021 korona-ohjeita

Toimimme edelleen seuraavien ohjeiden mukaan: 

Kou­luun tul­laan vain ter­vee­nä. Opis­ke­li­jan, opet­ta­jan tai muun oppi­lai­tok­ses­sa työs­ken­te­le­vän hen­ki­lön ei pidä osal­lis­tua lähi­o­pe­tuk­seen tai muu­hun oppi­lai­tok­sen ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vään toi­min­taan, jos hä­nel­lä on sai­ras­tu­mi­seen viit­taa­via oi­rei­ta.

Kou­luun/työ­pai­kal­le ei voi jat­kos­sa tul­la in­fek­tio-oi­rei­se­na tai sen jäl­keen, en­nen kuin mah­dol­li­nen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta on sul­jet­tu pois tes­til­lä.

Jo­kai­nen pe­see kä­ten­sä aina tul­les­saan kou­luun sekä en­nen ko­tiin läh­töä. Li­säk­si kä­det pes­tään en­nen ruo­kai­lua, ul­koa si­säl­le tul­ta­es­sa sekä ai­vas­ta­mi­sen tai ys­ki­mi­sen jäl­keen. Kä­det kui­va­taan ker­ta­käyt­töi­siin pa­pe­ri­siin käsi­pyyh­kei­siin. Jos kä­sien­pesu­mah­dol­li­suut­ta ei ole, käy­te­tään saa­ta­vil­la ole­vaa käsi­huuh­det­ta.

Suo­jaa ys­ki­mi­nen. Ai­vas­ta­mi­sen tai ys­ki­mi­sen yh­tey­des­sä suun eteen lai­te­taan ker­ta­käyt­töi­nen nenä­lii­na. Jos nenä­lii­naa ei ole saa­ta­vil­la, suo­ja­taan suu kyy­när­tai­peel­la.

Käy­täm­me kou­lul­la mas­ke­ja. Jos olet unoh­ta­nut mas­kin ko­tiin, hae kou­lun kans­li­as­ta.

Nou­da­ta tur­va­vä­le­jä. Lähi­o­pe­tuk­ses­sa ole­vien ruo­kai­lu jär­jes­te­tään por­ras­te­tus­ti. Ruo­kai­luun jo­no­tet­ta­es­sa ja ruo­kai­lun ai­ka­na väl­te­tään lähi­kon­tak­tia ja säi­ly­te­tään 1–2 met­rin tur­va­väli mui­hin ruo­kai­li­joi­hin.

Ko­pio: Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas, 2. vsk ja 3. vsk2021 - 202228.1.2015