Kestävä kehitys

Lea Pulkkinen

Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen -ryh­män jä­se­ni­nä ovat toi­mi­neet: Rit­va Kau­to­nen (ke­vät­luku­kau­si), Anna-Lii­sa Kei­hä­nen, Tar­ja Krö­ger, Mai­ja Ku­ki­la (ke­vät­luku­kau­si), Pek­ka Ol­li­kai­nen, Eija Park­ki­nen (syys­luku­kau­si), Kai­sa Pir­ko­nen, Lea Pulk­ki­nen (pj) ja Ta­pio Uusi­talo. Ryh­män opis­ke­li­ja­jä­se­ni­nä ovat toi­mi­neet An­nuk­ka Kois­ti­nen ja El­len Yr­jän­heik­ki.

Kes­tä­vä ke­hi­tys eli ys­tä­vien kes­ken Keke tar­koit­taa eko­lo­gis­ta, ta­lou­del­lis­ta, so­si­aa­lis­ta ja kult­tuu­ril­lis­ta kes­tä­vyyt­tä. Eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­väs­sä maa­il­mas­sa py­rim­me elä­mään luon­non kes­to­ky­vyn eh­doil­la ja niin että luon­non moni­muo­toi­suus säi­lyy. Ta­lou­del­li­ses­ti kes­tä­vä yh­teis­kun­ta var­mis­taa asuk­kai­den­sa hy­vin­voin­nin. So­si­aa­li­ses­ti ja kult­tuu­ri­ses­ti kes­tä­väs­sä maa­il­mas­sa var­mis­tam­me sen, että hy­vin­voin­ti siir­tyy suku­pol­vel­ta toi­sel­le. Ly­hy­es­ti sa­not­tu­na py­rim­me sii­hen, että maa­pal­lo ja sen asuk­kaat voi­si­vat hy­vin nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa. Täs­sä kai­kes­sa on pal­jon teh­tä­vää.

Kal­la­ve­den lu­ki­os­sa kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen toi­min­ta on ja­et­tu nel­jään osaan: hy­vin­voin­ti, kan­sain­vä­li­syys, kult­tuu­ri ja ym­pä­ris­tö. Hy­väs­tä kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen toi­min­nas­ta saim­me OKKA–sää­ti­ön myön­tä­män Oppi­lai­tos­ten kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ser­ti­fi­kaa­tin 28.5.2013. Ser­ti­fi­kaat­tim­me on uu­del­leen­au­di­toi­tu vii­mek­si vuon­na 2019.

Ak­tii­vi­nen kan­sa­lai­nen toi­mii yh­tei­sön­sä hy­väk­si. Opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus suo­rit­taa Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ak­tii­vi­suus­pas­si ja sa­mal­la yksi lu­ki­o­kurs­si. Te­ke­mäl­lä va­paa­eh­tois­työ­tä tai tu­ke­mal­la yh­tei­söä har­ras­tuk­sen kaut­ta opis­ke­li­ja voi liit­tää toi­min­tan­sa Agen­da 2030 –ta­voit­tei­siin ja teh­dä työn, joka ker­too ja ku­vaa tätä toi­min­taa. Ku­lu­nee­na luku­vuon­na kol­me opis­ke­li­jaa al­koi teh­dä kurs­sia.

Kou­lus­sam­me la­ji­tel­laan toi­mis­to­pa­pe­ri, koti­ke­räys­pa­pe­ri, kar­ton­ki, bio­jäte, pa­lau­tus­pul­lot, me­tal­li, lasi, pak­kaus­muo­vi ja vaa­ral­li­set jät­teet. Ryh­mäm­me opas­taa uu­det opis­ke­li­jat ja opet­ta­jat kou­lum­me la­jit­te­lu­käy­tän­tei­siin. Li­säk­si ryh­män jä­se­net ker­to­vat en­sim­mäi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le näis­tä käy­tän­teis­tä sekä Oppi­lai­tos­ten kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ser­ti­fi­kaa­tis­ta opin­to-oh­jaus -tun­neil­la kurs­sil­la OP1. La­jit­te­lu hel­pot­tui, kun saim­me oman muo­vin­ke­räys­as­ti­an.

En­nen jou­lua kir­joi­tim­me koko kou­lun voi­min jou­lu­kort­te­ja van­huk­sil­le, jot­ka ja­et­tiin Kuo­pi­on Kau­pun­gin van­hus­ten hoi­va­pal­ve­lui­den kaut­ta.  Van­ho­jen päi­vä­nä osa van­hois­ta vie­rai­li Le­vä­sel­lä tans­si­mas­sa van­huk­sil­le.

Syys­luku­kau­del­la jär­jes­tet­tiin Luon­to lau­ta­sel­la -kir­joi­tus­kil­pai­lu, jon­ka voit­ta­ja pal­kit­tiin jou­lu­juh­las­sa.

Keke-ryh­mä ke­rää pul­lo­ja ja tölk­ke­jä sekä jär­jes­tää opet­ta­jil­le arpa­jai­sia. Ra­hoil­la tu­e­taan kou­lum­me kum­mi­norp­paa vuo­sit­tain 100 eu­rol­la ja tänä ke­vää­nä lah­joi­tet­tiin 200 eu­roa Luon­non­pe­rin­tö­sää­ti­öl­le iki­met­sien suo­je­lu­hank­kee­seen Ter­von Käpy­ran­nas­sa.

Ser­vi­can täh­de­ruu­an myyn­nis­tä on tul­lut lu­ki­ol­lem­me jo va­kiin­tu­nut käy­tän­tö. Täh­de­ruo­kai­lus­sa kou­lun ulko­puo­li­set voi­vat tul­la syö­mään kou­lu­ruo­kaa kou­lun var­si­nais­ten ruo­kai­lu­jen lo­put­tua 1,50 eu­ron hin­taan. Li­säk­si osal­lis­tuim­me yh­teis­työs­sä Ser­vi­can kans­sa Hä­vik­ki­vii­kol­le 10.9. – 14.9.19, jol­loin kiin­ni­tet­tiin eri­tyis­tä huo­mi­oi­ta lau­tas­jät­tee­seen. Lau­tas­jät­teen ker­ty­mi­ses­tä tie­do­tet­tiin Kou­lun ins­tag­ram­min kaut­ta.

Keke-ryh­mä huo­leh­tii myös kou­lum­me vi­her­kas­veis­ta, ke­säi­sin­kin.

Voit suo­rit­taa ak­tii­vi­sen kan­sa­lai­sen pas­sin – ja sa­mal­la yh­den lu­ki­o­kurs­sin!

ENA7.4 kurs­sil­la tai­teil­tiin pos­te­rei­ta Agen­da 2030 kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voit­teis­ta.

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2019 - 2020Vuo­si­ker­to­mus 2019 - 202020.4.2020