Kallaveden lukion kansainvälisyysryhmän toimintakertomus 2019-2020

Eija Venäläinen

Työ­ryh­män jä­se­ni­nä ovat toi­mi­neet Pirjo-Riit­ta Elo, Pir­pa Luo­ma­la, Han­ne Lyy­ti­nen, Jaa­na Räi­sä­nen, Eino Sor­mu­nen ja Eija Ve­nä­läi­nen (pj). Opis­ke­li­ja­jä­se­ni­nä oli­vat syys­luku­kau­della Fan­ny Nis­ka­nen ja Aino Oh­to­nen  ja ke­vät­luku­kau­del­la Aino Oh­to­nen, Nyy­ti Jau­hi­ai­nen ja Inka Kar­hu­nen.  

Kal­la­ve­den lu­kio on Unes­co-kou­lu ja joka vuo­si Suo­men Unes­co-kou­lut ko­koon­tu­vat yh­tei­seen se­mi­naa­riin. Unes­co-päi­vil­le 5. – 6.9.2019 Hel­sin­gissä osal­lis­tui Eija Ve­nä­läi­nen. Se­mi­naa­ris­sa pohdittiin kier­to­ta­lou­teen ja demo­kra­tia-kas­va­tuk­seen liit­ty­viä tee­mo­ja. Unes­co-kou­lun sta­tus ja kou­lum­me kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ser­ti­fi­kaat­ti liit­ty­vät yh­teen ja luo­vat hy­vän poh­jan kai­kel­le kou­lu­työl­le.  Jy­väs­ky­läs­sä pi­det­tiin KV-päi­vät 15. – 16.11. ja niil­le osal­lis­tui Pir­pa Luo­ma­la . KV-päi­vien tee­ma­na oli tänä vuon­na ”Kan­sain­vä­li­nen moni­muo­toi­suus”. Päi­vien pa­ras­ta an­tia oli­vat vin­kit vai­kut­ta­van kan­sain­vä­li­syys- hank­keen suun­nit­te­luun ja ra­por­toin­tiin. 

Edel­li­se­nä luku­vuon­na aloi­tet­tu Nordp­lus Ju­ni­or–han­ke  Di­gi­ta­li­sa­ti­on in In­ter­na­ti­o­nal Bu­si­ness Stu­dies (DIBS) – Eco­no­mics, Mar­ke­ting and Cul­tu­re” saa­tet­tiin pää­tök­seen. Kump­pa­ni­kou­lui­na oli­vat Tiet­gen Han­dels­gym­na­sium (Oden­se) ja Tal­lin­nan Uhis­gum­naa­sium (Tal­linn Co-Edu­ca­ti­on Col­le­ge). Syk­syl­lä 2019 olivat vuo­ros­sa vie­rai­lut Tal­lin­naan: en­sin opet­ta­ja­vie­rai­lu 7.-11.10. (Jaa­na Kivi­pato, Mat­ti Läh­te­vä­no­ja, Jari Uk­ko­nen, Anne Sivén ja 30.11.-6.12. vie­rai­lu opiske­li­joi­den kans­sa (15 opis­ke­li­jaa ja opet­ta­jat Jaa­na Ki­vi­pato ja Anne Sivén). Opis­ke­li­jat kertoi­vat ko­ke­muk­sis­taan jou­lu­juh­las­sa. 

Ke­vääl­lä 2019 al­ka­nut opis­ke­li­ja­vaih­to sak­sa­lai­sen ys­tä­vyys­kou­lum­me Him­melsthürin lu­ki­on (Hil­des­heim) kans­sa jat­kui sak­sa­laisten vas­ta­vie­rai­lulla Kuo­pi­oon 16.8. – 24.8.2019  il­mas­to-tee­maan kes­kit­ty­en. Muka­na 16 opis­ke­li­jaa ja vas­tuu­o­pet­ta­ji­na toi­mi­vat Han­ne Lyy­ti­nen ja Tii­na Kar­ja­lai­nen. 

YK-päi­vän juh­laa vie­tet­tiin ke 24.10. 1. vuo­den opis­ke­li­joil­le esi­tel­tiin kou­lun kan­sain­vä­lis­tä toi­min­taa ja Hil­des­hei­min opin­to­mat­kal­la ol­leet opis­ke­li­jat ker­toi­vat ko­ke­muk­sis­taan. Myös vaih­to-op­pi­laat Lou Four­nier (Rans­ka) ja Maya­ra Ne­ves Fran­co (Bra­si­lia) esit­täy­tyi­vät. 

Olim­me mu­ka­na Kuo­pi­on kau­pun­gin Eras­mus+ KA1-hank­kees­sa, jon­ka ra­hoi­tuk­sen tur­vin muu­ta­ma opet­ta­ja osal­lis­tui kie­li­kurs­sil­le Eu­roo­pas­sa ja hel­mikuus­sa meil­lä vie­rai­li tans­ka­lai­nen eng­lan­nin­o­pet­ta­ja An­net­te Bech Mor­gen tu­tus­tu­mas­sa suo­ma­lai­seen kiel­ten­o­pe­tuk­seen (job sha­do­wing). Hel­mi­kuus­sa saim­me myös vie­rai­ta Bel­gi­as­ta ja Ruot­sis­ta. Tar­koi­tuk­se­na oli aloit­taa uusi Eras­mus+ – han­ke hei­dän kans­saan, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti suun­ni­tel­mat ka­riu­tui­vat. 

Han­ne Lyy­ti­nen ja Jaa­na Räi­sä­nen oli­vat aloit­ta­neet jo edel­li­se­nä ke­sä­nä suun­nit­te­le­maan opis­ke­li­ja­vaih­toa Li­ceo Ba­gat­tan (De­sen­za­no del Gar­da, Ita­lia) kans­sa vuo­del­le 2020. Ryh­mään va­li­koi­tui 19 opis­ke­li­jaa. Ita­li­a­lais­ten oli tar­koi­tus tul­la Kuo­pi­oon huh­ti­kuun lo­pul­la 2020, mut­ta ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne muut­ti kai­ken. Ita­li­a­lais­ten vie­rai­lu pe­rut­tiin ke­vääl­tä ja pro­jek­tin tu­le­vai­suu­des­ta pää­te­tään syk­syl­lä. 

Kan­sain­vä­li­syyskas­va­tus ei ole vain opin­tomat­ko­ja ulko­mail­le vaan sitä ta­pah­tuu koko ajan ihan koti­maas­sa ja omas­sa kou­lus­sa, erityi­ses­ti kie­liä opis­kel­les­sa, mut­ta myös mui­den ai­nei­den tunneil­la. Luku­vuon­na 2019 – 2020 jär­jes­tim­me joka­vuo­ti­set Suo­mi- Ame­rik­ka yh­dis­tys­ten (SAM) ja Fin­nish-Bri­tish So­cie­tyn kir­joi­tus­kil­pai­lut. Yusuf Sür­me­li (17D) si­joittui SA­Min kir­joi­tus­kil­pai­lus­sa 10 par­haan jouk­koon, ja sa­moin Kert­tu Kyl­lö­nen Finnb­rit­tien kil­pai­lus­sa. Mo­lem­mat sai­vat kir­ja­pal­kin­not. Li­säk­si Kal­la­ve­den lu­kio oli yksi 13 suo­ma­lai­ses­ta lu­ki­os­ta, joka pää­si mu­kaan Eu­roo­pan ko­mis­si­on jär­jestä­mään Ju­ve­nes Trans­la­to­res – kään­nös­kil­pai­luun. 

Lo­puk­si kan­sain­väli­syys­ryh­mä ha­lu­aa kiit­tää eläk­keel­le siir­ty­vää työ­ryh­män pit­kä­ai­kais­ta jä­sen­tä Eino Sor­musta an­si­ok­kaas­ta työs­tä Kal­la­ve­den lu­ki­on kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen hy­väk­si.  

 

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2019 - 2020Vuo­si­ker­to­mus 2019 - 202020.4.2020