Kallaveden lukion ylioppilaat

Syksy 2019 - Kevät 2020

Syksy 2019
Kevät 2020

Syk­syn yli­op­pi­las­juh­la kou­lun 140-vuo­tis­juh­lan yh­tey­des­sä.

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2019 - 2020Vuo­si­ker­to­mus 2019 - 202020.4.2020