Perinteistä ja poikkeavaa Kuopion aikuislukiossa

Martti Keinänen, apulaisrehtori

Ai­kuis- eli ilta­lu­ki­o­toi­min­ta käyn­nis­tyi Kuo­pi­on tyt­tö­ly­se­on ilta­lin­ja­na vuon­na 1972. Siis 48. luku­kau­si on lo­puil­laan. Jäl­leen ker­ran luku­vuo­si jat­kuu kui­ten­kin ju­han­nuk­seen asti, sil­lä suo­sit­tu kesä­lu­kio jat­kaa toi­min­taan­sa ke­sän 2020 ai­ka­na. Ke­sän tar­jon­nas­sa on eng­lan­nin ja ruot­sin kie­len sekä ma­te­ma­tii­kan kurs­se­ja. Li­säk­si useis­sa ai­neis­sa voi verk­ko-opin­toi­na suo­rit­taa kurs­se­ja myös ke­sän ai­ka­na.

Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­os­sa käyn­nis­tyi luku­vuo­den alus­sa lu­ki­oon val­mis­ta­va kou­lu­tus Luva. Täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa opis­ke­li­ja saa kie­lel­li­siä ja mui­ta val­miuk­sia lu­ki­oon siir­ty­mis­tä var­ten. Luva on tar­koi­tet­tu maa­han­muut­ta­jil­le ja muil­le vie­ras­kie­li­sil­le. Kou­lu­tus kä­sit­tää 25 kurs­sia. Kou­lu­tuk­sen jäl­keen opis­ke­li­jat voi­vat ha­kea yh­teis­haus­sa lu­ki­oon. Tänä ke­vää­nä Lu­van saa pää­tök­seen seit­se­män opis­ke­li­jaa.

Tänä luku­vuon­na aloit­ti myös uusi ai­kuis­ten pe­rus­o­pe­tus­ryh­mä. Sii­nä on mu­ka­na 14 opis­ke­li­jaa, hei­dän on tar­koi­tus saa­da pe­rus­kou­lu­o­pin­not val­miik­si ke­vääl­lä 2021. Maa­han­muut­ta­jil­le suun­nat­tua pe­rus­o­pe­tus­ta Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­os­sa on jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 2016 saak­ka. Kou­lum­me opin­to-oh­jaa­jal­la, opet­ta­jil­la ja kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jal­la on ke­hit­ty­nyt run­saas­ti osaa­mis­ta eri kult­tuu­ri­taus­tois­ta tu­le­vien opis­ke­li­joi­den oh­jaa­mi­ses­ta ja opet­ta­mi­ses­ta.

Ko­ro­na­e­pi­de­mia le­vi­si maa­il­man­laa­jui­sek­si pan­de­mi­ak­si maa­lis­kuus­sa 2020. Tämä vai­kut­ti en­sik­si ke­vään yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin. Ne pi­det­tiin tiu­ken­ne­tus­sa aika­tau­lus­sa, yh­dek­sän kou­lu­päi­vän ai­ka­na jär­jes­tet­tiin pe­rä­ti kah­dek­san yo-ko­et­ta. Poh­jan­tien kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa joka aamu muis­tu­tet­tiin käsi­hy­gie­ni­as­ta, kä­sien de­sin­fi­oin­ti­ai­neet oli­vat näyt­tä­väs­ti esil­lä ja tun­nel­ma­kin oli hie­man ta­val­li­ses­ta kir­joi­tus­ke­vääs­tä poik­ke­a­va.

Ko­ro­na­ti­lan­ne vai­kut­ti myös ope­tuk­seen. Kou­lum­me sul­keu­tui ja kaik­ki kurs­sit hoi­det­tiin etä­o­pe­tuk­se­na rei­lun pa­rin kuu­kau­den ajan. Etä­o­pe­tuk­seen siir­ryt­tiin ai­kuis­lu­ki­os­sa jous­ta­vas­ti, sil­lä etä­lu­ki­o­toi­min­taa on oppi­lai­tok­ses­sam­me ol­lut yli kah­den­kym­me­nen vuo­den ajan. Toki mo­nia uu­sia toi­min­ta­muo­to­ja ja ope­tus­me­ne­tel­miä otet­tiin käyt­töön. Opet­ta­jan­ko­kouk­set ja muut pa­la­ve­rit jär­jes­tet­tiin ver­kon vä­li­tyk­sel­lä. Myös kans­li­an väki työs­ken­te­li ko­to­na, päi­vit­täin pi­det­tiin yh­tei­nen kans­li­a­pala­veri Zoom-etä­yh­teyt­tä käyt­tä­en.

Ko­ro­na­ti­lan­teen ai­kai­nen toi­min­ta osoit­ti myös sen, että pe­rin­tei­sel­lä opet­ta­ja­joh­toi­sel­la luok­ka­o­pe­tuk­sel­la on vie­lä si­jaa. Sen rin­nal­la kan­nat­taa käyt­tää opis­ke­li­ja­läh­töi­siä verk­ko-oh­jaus­me­ne­tel­miä. Tie­to- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gi­aa tar­vi­taan lo­pis­ke­li­joi­den vä­li­seen sekä opet­ta­jan ja opis­ke­li­jan vä­li­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen. Di­gi­taa­li­set kurs­si­ko­keet, tes­tit ja verk­ko­ma­te­ri­aa­li ovat läs­nä myös luok­ka­o­pe­tuk­ses­sa.

Yh­teis­työ Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on ja mui­den oppi­lai­tos­ten vä­lil­lä on ver­kos­toi­tu­mi­sen ja verk­ko-ope­tuk­sen myö­tä laa­jen­ta­nut koko maa­ta kat­ta­vak­si. Tar­jo­am­me verk­ko­kurs­se­ja Iso­ver­kos­ton kaut­ta mui­den lu­ki­oi­den opis­ke­li­joil­le. Li­säk­si teem­me yh­teis­työ­tä Kuo­pi­on ja lähi­a­lu­een päi­vä­lu­ki­on ja am­ma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten kans­sa.

Luku­vuo­den ai­ka­na on kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta uu­sien opis­ke­li­joi­den rek­ry­toin­tiin. Kou­lum­me toi­min­tam­me mai­nos­lau­se on: ”Ilta­o­pis­ke­lu – ei pöl­löm­pää”. Tee­maa on käy­tet­ty roll-upeis­sa, bus­si­mai­non­nas­sa ja kou­lun verk­ko­si­vul­la. Face­boo­kis­sa ker­rom­me luku­vuo­den ta­pah­tu­mis­ta ja kou­lun ar­jes­ta. Luku­vuo­den alus­sa otim­me käyt­töön myös Ins­tag­ram-ti­lin.

Kuo­pi­on ai­kuis­lu­kio te­kee kou­lu­tus­yh­teis­työ­tä. Tä­män luku­vuo­den ai­ka­na vie­rai­ta ja vie­rai­li­joi­ta on ol­lut edel­lis­tä vuot­ta vä­hem­män kun­tien ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta ja ko­ro­na­pan­de­mi­as­ta joh­tu­en. Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­os­sa vie­rai­li kol­men ai­kuis­kou­lu­tuk­sen opet­ta­jan ja asi­an­tun­ti­jan ryh­mä Es­pan­jan Va­len­ci­as­ta. Ai­kuis­lu­ki­on li­säk­si he tu­tus­tui­vat Kuo­pi­on kan­sa­lais­o­pis­toon.

Ai­kuis­lu­ki­os­sa opis­kel­laan nyt vuon­na 2016 käyt­töön ote­tun ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti. Yleen­sä ope­tus­suun­ni­tel­mat uu­dis­te­taan noin 10 vuo­den vä­lein. Ope­tus­hal­li­tus jul­kai­si uu­det lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teet mar­ras­kuus­sa 2019 val­ta­kun­nal­li­sil­la lu­ki­o­päi­vil­lä Hel­sin­gis­sä. Kun­nat ja oppi­lai­tok­set laa­ti­vat sen poh­jal­ta uu­det ope­tus­suun­ni­tel­mat, jot­ka ote­taan käyt­töön elo­kuus­sa 2021. Kurs­sit muut­tu­vat sil­loin opin­to­jak­soik­si. Yksi opin­to­jak­so koos­tuu yh­des­tä tai use­am­mas­ta mo­duu­lis­ta. Ai­kuis­lu­ki­os­sa opin­to­jen ra­ken­ne py­sy­nee ny­kyi­sen kal­tai­se­na, nii­den koko­nais­laa­juus on 88 opin­to­pis­tet­tä. Uu­sien ope­tus­suun­ni­tel­man laa­din­ta aloi­tet­tiin ku­lu­neen luku­vuo­den ai­ka­na yh­des­sä Kuo­pi­on päi­vä­lu­ki­oi­den kans­sa. Kaik­ki opet­ta­jat osal­lis­tu­vat ope­tus­suun­ni­tel­man te­ke­mi­seen ja opis­ke­li­joi­ta on myös kuul­ta­va asi­as­sa.

Opis­ke­li­ja­mää­rä on hie­man las­ke­nut vii­me vuo­si­na. Maa­han­muut­ta­ja­o­pe­tuk­sen li­sään­ty­mi­nen on pi­tä­nyt tut­kin­toon täh­tää­vien mää­rän lä­hes sa­mal­la ta­sol­la. Tou­ko­kuus­sa 2020 Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­os­sa oli kir­joil­la 196 tut­kin­toon täh­tää­vää opis­ke­li­jaa, 309 omaa aine­o­pis­ke­li­jaa sekä 183 mui­den oppi­lai­tos­ten opis­ke­li­jaa. Tä­män li­säk­si ai­kuis­lu­ki­os­sa opin­to­ja suo­rit­taa pari-kol­me­sa­taa Kuo­pi­on kau­pun­gin päi­vä­lu­ki­o­lais­ta.

Tal­vi oli poik­keuk­sel­li­sen läm­min ja sitä seu­ra­si ko­ro­na­ke­vät. Poik­keus­olo­suh­teis­ta huo­li­mat­ta olem­me sel­viy­ty­neet täs­tä luku­vuo­des­ta hy­vin. Kii­tos kou­lu­vä­el­le ja kai­kil­le yh­teis­työ­kump­pa­neil­le. On­nit­te­lut yli­oppi­lail­le ja muil­le opin­ton­sa lop­puun suo­rit­ta­neil­le. Ter­ve­tu­loa uu­del­leen op­pi­maan!

Lu­ki­oon val­men­ta­vas­sa ope­tuk­ses­sa ja ai­kuis­ten pe­rus­o­pe­tuk­ses­sa opis­ke­li­jat as­kar­te­li­vat ys­tä­vän­päi­vä­kort­te­ja.

Ai­ku­si­lu­ki­on opet­ta­jat on­nit­te­le­vat 140-vuo­ti­as­ta Kal­la­ve­den lu­ki­o­ta.

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2019 - 2020Vuo­si­ker­to­mus 2019 - 202020.4.2020