Tutortoiminta

Timo Piirainen ja Jari Simonen, tutortoiminnasta vastaavat opettajat

Kal­la­ve­den lu­ki­on tu­to­rtoi­min­ta ku­lu­nee­na luku­vuo­te­na jat­kui en­ti­seen ta­paan. Tu­to­rei­den ver­tais­oh­jaus lu­ki­on­sa aloit­ta­vien kans­sa al­koi jo kesä­kuus­sa en­nen var­si­nai­sen luku­vuo­den al­kua ns. yk­kös­ten lu­ki­o­in­fos­sa. Yk­kös­ten ryh­mien ni­mik­ko­tu­to­rit kä­vi­vät en­sim­mäi­si­nä kou­lu­päi­vinä esit­täy­ty­mäs­sä uu­sil­le opis­ke­li­joil­le ja tar­jo­a­mas­sa hy­viä ko­ke­neem­man opis­ke­li­jan oh­jei­ta lu­kio-opin­to­jen al­kuun.

En­sim­mäi­sen jak­so­n ai­ka­na tu­to­rit vie­rai­li­vat yk­kös­ten opo-tun­neil­la ker­to­mas­sa opis­ke­lus­ta ja vas­tai­le­mas­sa mm. päät­tö­viik­koon liit­ty­viin ky­sy­myk­siin. Elo­kuun lo­pus­sa tu­to­reil­la oli mer­kit­tä­vin roo­li yk­kös­ten ns. ryh­mäy­ty­mis­päi­väs­sä, jos­sa tu­to­rei­den ve­tä­mil­lä eri­lai­sil­la teh­tä­vä- ja tu­tus­tu­mis­ras­teil­la en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­jat in­nos­tet­tiin tu­tus­tu­maan toi­siin­sa.

Kou­lum­me mark­ki­noin­ti on yksi tu­to­rei­den tär­keim­mis­tä kou­lun ulko­puo­lel­la nä­ky­vis­tä teh­tä­vis­tä ja tätä työ­tä olem­me teh­neet läpi luku­kau­den toi­sen as­teen yh­teis­ha­kuun saak­ka. Sekä syk­syl­lä että ke­vääl­lä tu­to­rei­ta oli opin­to-oh­jaa­jien mu­ka­na ylä­kou­luis­sa ker­to­mas­sa lu­ki­om­me hy­vis­tä puo­lis­ta ja in­nos­ta­mas­sa uu­sia opis­ke­li­joi­ta ha­ke­maan kou­luum­me. Avoi­mis­sa ovis­sa 13. – 14.11.2019 tu­to­rit esit­te­li­vät kou­lu­am­me sa­doil­le ysi­luok­ka­lai­sil­le ja ker­toi­vat heil­le lu­kio-opin­nois­ta sekä Kal­la­ve­den lu­ki­on pai­no­tuk­sis­ta.

Il­man tu­to­rei­den mer­kit­tä­vää pa­nos­ta avoi­met ovet nyky­muo­toi­se­na mas­sa­ta­pah­tu­ma­na ei on­nis­tui­si. Tu­to­rei­den sekä en­nen kaik­kea opis­ke­li­ja­kun­nan pa­nos lu­ki­om­me mark­ki­noin­nis­sa on näyt­tä­nyt voi­man­sa myös so­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta.

Luku­vuon­na 2019 – 2020 tu­to­rei­na ovat toi­mi­neet abi­tu­rien­teis­ta Es­ke­li­nen Aino, Kor­ho­nen Han­ne, Kuik­ka Je­re­mi­as, Levy Noo­ra, Lind­roos Ida, Lo­po­nen Nea, Ma­te­ro Eve­lii­na, Rönk­kö Aman­da ja Saun­der­son An­ton. Toi­sen vuo­den opis­ke­li­jois­ta tu­tor­toi­min­taan ovat osal­lis­tu­neet Ha­lo­nen Rii­na, Ii­va­nai­nen Riik­ka, Jaak­ko­nen Vil­ma, Kin­nu­nen Sal­la, Mik­ko­nen Ja­ni­ta, Mu­ho­nen Vili, Oh­to­nen Aino, Pulk­ki­nen Aatu, Saa­re­la Vee­ti, Sil­ta­nen Rii­na, Si­ven Sa­mu­el, Soi­ni­nen Sii­ri sekä Öyt­ten­maa Jen­na.

Kai­kil­le tu­to­reil­le kii­tok­set opis­ke­li­joi­den ja kou­lum­me hy­väk­si teh­dys­tä työs­tä. Tu­tor­toi­min­taa on oh­jan­nut Timo Pii­rai­nen.

Liikuntatutorit

Kal­la­ve­den lu­kio on osal­lis­tu­nut yh­des­sä mui­den Kuo­pi­on kau­pun­ki­lu­ki­oi­den kans­sa Ryh­ti­lii­ke lu­ki­os­sa -hank­kee­seen luku­vuon­na 2019-20. Hank­keen ta­voit­tee­na on ol­lut käyn­nis­tää kou­luil­la lii­kun­ta­tu­tor-toi­min­ta sekä luo­da opis­ke­li­joil­lem­me mah­dol­li­suuk­sia lii­kun­nal­li­sem­paan opis­ke­luun.

Lii­kun­ta­tu­to­rit jär­jes­ti­vät en­nen jou­lua 2019 ky­se­lyn, jos­sa kar­toi­tet­tiin Kal­la­ve­den lu­ki­on opis­ke­li­joi­den toi­vei­ta lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sien suh­teen. Lii­kun­ta­tu­to­rit ovat jär­jes­tä­neet lii­kun­ta­sa­lis­sa väli­tun­ti­lii­kun­taa sekä oppi­tun­te­ja vir­kis­tä­mään ly­hyi­tä lii­kun­ta­het­kiä eli ”breik­ke­jä”. Kal­la­ve­den lu­ki­on lii­kun­ta­tu­to­rei­ta luku­vuon­na 2019-20 ovat ol­leet Ma­ria Huo­vi­nen 18A KA, Outi Moi­la­nen 18C KA ja Valt­te­ri Ris­sa­nen 17D KA. Hei­tä oh­jaa­va opet­ta­ja on ol­lut Jari Si­mo­nen.

Tu­to­rit ot­ta­mas­sa vas­taan vie­rai­ta 140-vuo­tis­juh­la­päi­vä­nä.

Tu­to­rit toi­vot­ta­vat ysi­luok­ka­lai­set ter­ve­tul­leik­si avoi­mis­sa ovis­sa.

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2019 - 2020Vuo­si­ker­to­mus 2019 - 202020.4.2020