Aikuisten perusopetus ja lukioon valmentava koulutus

Eero Ruokolainen

Syk­syl­lä Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­os­sa aloit­ti jo kol­mat­ta ker­taa ai­kuis­ten pe­rus­o­pe­tuk­sen lop­pu­vai­heen ryh­mä. Kak­si­vuo­ti­sen kou­lu­tuk­sen aloit­ti täl­lä ker­taa 13 ai­kuis­o­pis­ke­li­jaa, ja sa­mal­la opet­ta­jat sai­vat myös jouk­koon­sa kak­si uut­ta opet­ta­jaa, Rii­nan ja Lau­ran. Opis­ke­li­joi­ta on use­as­ta eri maas­ta ja kult­tuu­ris­ta ym­pä­ri maa­il­maa, joka tuo opis­ke­luun omat eri­tyis­piir­teen­sä. In­ten­sii­vi­sen suo­men kie­len opis­ke­lun li­säk­si tänä luku­vuon­na on opis­kel­tu eten­kin eng­lan­tia ja ma­te­ma­tiik­kaa, mut­ta myös yh­teis­kun­ta­op­pia ja maan­tie­toa. Li­säk­si on har­joi­tel­tu opis­ke­lu­tai­to­ja ja mie­tit­ty yh­des­sä mah­dol­li­sia jat­ko-opin­to­suun­ni­tel­mia opin­to-oh­jaa­ja Tii­nan kans­sa.

Opis­ke­lu ta­pah­tuu 90 mi­nuu­tin oppi­tun­neil­la, joi­den vä­lis­sä kah­vi­tel­laan ja ju­tel­laan yh­des­sä suo­mek­si, ja opet­ta­jat pää­se­vät­kin vas­tai­le­maan kai­ken­lai­siin ky­sy­myk­siin ja ker­toi­le­maan suo­ma­lais­ta yh­teis­kun­nas­ta oman ai­neen­sa­kin ulko­puo­lel­la. Oppi­tun­tien li­säk­si opis­ke­li­joil­le on läk­sy­pa­jaa pi­tä­nyt kou­lun­käyn­nin­a­vus­ta­ja Jaa­na, jos­ta on­kin tul­lut mo­nil­le opis­ke­li­joil­le tär­keä ys­tä­vä ja tuki­pi­la­ri.

Ai­kuis­ten pe­rus­o­pe­tuk­sen li­säk­si ai­kuis­lu­ki­os­sa aloit­ti myös en­sim­mäis­tä ker­taa lu­ki­oon val­men­ta­va kou­lu­tus maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sil­le opis­ke­li­joil­le. Vuo­den ai­ka­na on pa­ran­net­tu val­miuk­sia ja opis­ke­lu­tai­to­ja tu­le­vai­suut­ta var­ten, ja vah­vis­tet­tu suo­men kie­len osaa­mis­ta.

Kou­lun­käyn­nin­a­vus­ta­ja Jaa­nan kans­sa käy­tiin myös te­at­te­ris­sa.

Ai­kuis­ten pe­rus­o­pe­tuk­sen opis­ke­li­joi­ta tu­tus­tu­mas­sa Sa­von am­mat­ti­o­pis­toon yh­des­sä ma­te­ma­tii­kan­o­pet­ta­ja Esan kans­sa.

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2019 - 2020Vuo­si­ker­to­mus 2019 - 202020.4.2020