Yrittäjämäistä asennetta oppimassa kansainvälisin menetelmin

Jari Ukkonen

Kal­la­ve­den lu­ki­ol­la on pit­kä pe­rin­ne yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen sa­ral­la ja vii­me vuo­si­na kurs­si­tar­jon­ta on vain laa­jen­tu­nut. Yh­teis­työ Ta­lous ja nuo­ret eli TAT:in kans­sa on avan­nut mah­dol­li­suu­den pi­lo­toi­da ja tar­jo­ta lu­ki­o­lai­sil­le eri­lai­sia mak­sut­to­mia kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan verk­ko­kurs­se­ja.  Kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan kurs­sien ve­tä­ji­nä ovat toi­mi­neet leh­to­rit Eli­na An­ti­kai­nen ja Jari Uk­ko­nen. Kurs­sit ovat saa­vut­ta­neet opis­ke­li­joi­den suo­si­on- tar­jo­a­vat­han ne vaih­te­lua pe­rin­tei­seen opet­ta­ja­joh­toi­seen luok­ka­o­pe­tuk­seen.

Osa­na TAT:in kans­sa teh­tyä yh­teis­työ­tä Kal­la­ve­den opis­ke­li­jat ovat pääs­seet osal­lis­tu­maan vuo­tui­seen Slush-yri­tys­ta­pah­tu­maan ja sen oheis­ta­pah­tu­maan (Take-off), jos­sa eri­lai­sis­sa  kan­sain­vä­li­sis­sä työ­pa­jois­sa opi­taan yrit­tä­jyy­den al­kei­ta. Ta­pah­tu­mas­sa on ol­lut mu­ka­na Kal­la­ve­den lu­ki­os­ta vuo­sit­tain 10 opis­ke­li­jaa ja kak­si opet­ta­jaa suo­ma­lais­ten, ruot­sa­lais­ten ja vi­ro­lais­ten iloi­ses­sa jou­kos­sa!

Kal­la­ve­den lu­kio tar­jo­si luku­vuo­den ai­ka­na myös pe­rin­tei­sen Yrit­tä­jyys­kurs­sin opet­ta­ja­na leh­to­ri Ma­ri­ka Heis­ka­nen ja Bu­si­ness Eng­lish -kurs­sin opet­ta­ja­naan Eero Ruo­ko­lai­nen. Kai­ken kaik­ki­aan 198 opis­ke­li­jaa suo­rit­ti yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen kurs­se­ja luku­vuo­den 2019-2020 ai­ka­na. Li­säk­si Kal­la­ve­den opis­ke­li­joi­ta on ol­lut mu­kaan Nuo­ri Yrit­tä­jyys ry:n NY24-lei­ri­toi­min­nas­sa. Vuo­den 2019 lo­pus­sa päät­ty­nyt Nordp­lus-pro­jek­ti vah­vis­ti kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan pe­da­go­gis­ta osaa­mis­ta Kal­la­ve­den lu­ki­on opet­ta­jien ja opis­ke­li­joi­den kes­kuu­des­sa sekä yh­teis­työ­tä vi­ro­lais­ten ja tans­ka­lais­ten kump­pa­ni­kou­lu­jen kans­sa.

Yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen suun­nit­te­lua ja koor­di­noin­tia te­hos­ta­maan on pe­rus­tet­tu luku­vuo­den alus­sa eri­tyi­nen Pis­nes­tii­mi, jon­ka toi­min­nas­sa ovat ol­leet mu­ka­na reh­to­ri En­sio Va­ta­nen, Anne Sivén, Ma­ri­ka Heis­ka­nen, Eli­na An­ti­kai­nen ja Jari Uk­ko­nen.  Tu­le­vai­suu­den ta­voit­tee­na on moni­puo­lis­taa ja vah­vis­taa Kal­la­ve­den lu­ki­on yrit­tä­jyys­kas­va­tus­toi­min­taa, kurs­si­tar­jon­taa ja sa­mal­la tar­jo­ta opis­ke­li­joil­le tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta tär­kei­tä työ­e­lä­mä­tai­to­ja ja -tie­to­ja.

Kal­la­ve­den lu­ki­o­lai­set Slus­his­sa.

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2019 - 2020Vuo­si­ker­to­mus 2019 - 202020.4.2020