Ylioppilaiden ja Kallaveden juhlassa kuuluu kansainvälisyys ja musiikki

Lumi Tuunainen

Kel­lo on vail­le kuu­si il­lal­la ja Mu­siik­ki­kes­kuk­sel­le päin suun­taa mo­nen­i­käis­tä Kal­la­ve­den op­pi­las­ta. Juh­laan on tul­lut lu­ki­on ny­kyi­siä op­pi­lai­ta, opet­ta­jia, lak­kin­sa saa­via yli­oppi­lai­ta per­hei­neen ja van­ho­ja kou­lun op­pi­lai­ta, jois­ta mo­net vie­rai­li­vat päi­väl­lä myös kou­lul­la. Juh­la­vie­raat saa­pu­vat Mu­siik­ki­kes­kuk­sen suu­reen sa­liin juh­la­ken­gät ko­pis­ten ja yli­op­pi­lai­den van­hem­mat ku­kat kä­sis­sään.

Lip­pu­saat­tue saa­puu por­tai­ta alas la­val­le ja juh­lan aloit­taa Sara Sa­hi­luo­don pi­a­no­e­si­tys. Sen jäl­keen la­val­le saa­puu Kuo­pi­on tyt­tö­ly­se­on se­ni­o­ri­kuo­ro si­ni­sis­sä me­kois­saan. He lau­la­vat muu­ta­man lau­lun ja sen jäl­keen Kuo­pi­on kau­pun­gin­joh­ta­ja Jar­mo Pir­ho­nen saa­puu la­val­le pi­tä­mään pu­heen. Pir­ho­nen ker­taa pu­hees­saan Kal­la­ve­den kou­lun eri vai­hei­ta ja nos­taa esil­le sota-ajat ja kou­lun mer­kit­tä­viä hen­ki­löi­tä. Kau­pun­gin­joh­ta­ja lu­paa pu­hees­saan, että Kuo­pi­os­sa ol­laan lait­ta­mas­sa tu­le­vai­suu­des­sa­kin ra­haa kou­lu­tuk­seen ja lo­puk­si on­nit­te­lee Kal­la­ve­den lu­ki­o­ta 140-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vän joh­dos­ta.

Oh­jel­ma­nu­me­roi­den vä­lis­sä näh­dään vi­de­o­ter­veh­dyk­siä Kal­la­ve­den en­ti­sil­tä op­pi­lail­ta. Mu­ka­na ter­veh­ti­mäs­sä ovat muun mu­as­sa uu­tis­ank­ku­ri Piia Pa­sa­nen, kan­san­e­dus­ta­ja Mar­ko Kil­pi ja rou­va Eeva Ahti­saa­ri.

Li­sää mu­siik­kia juh­laan saa­daan, kun lu­ki­o­lai­set tu­le­vat mu­sii­kin­o­pet­ta­ja Mai­ja Ku­ki­lan joh­dol­la soit­ta­maan pot­pu­rin, jos­sa kuu­luu mu­siik­kia eri vuo­si­kym­me­nil­tä tä­hän päi­vään asti. Van­ho­jen op­pi­lai­den li­säk­si juh­las­sa muis­te­taan Kal­la­ve­den lu­ki­on en­ti­siä reh­to­rei­ta Lee­na Lauk­kas­ta ja Ta­pio Mus­tos­ta. He on­nit­te­le­vat lu­ki­o­ta ja muis­te­le­vat omia reh­to­ri­ai­ko­jaan vi­de­o­haas­tat­te­lus­sa. En­ti­set reh­to­rit nos­ta­vat esil­le kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen li­sään­ty­mi­sen kou­lus­sa ja tasa­ver­tai­sen kou­lun­käyn­nin mah­dol­li­suu­den. Syn­ty­mä­päi­vä­on­nit­te­lut lu­ki­ol­le lä­het­tää myös Kal­la­ve­den ys­tä­vyys­kou­lu Gym­na­sium Him­melsthür Sak­sas­ta. Vi­de­ol­la kou­lun op­pi­laat on­nit­te­le­vat lu­ki­o­ta ja pai­kan pääl­le saa­pu­neet sak­sa­lai­set opet­ta­jat ker­to­vat yh­teis­työs­tä kou­lu­jen vä­lil­lä.

On­nit­te­lui­den jäl­keen tun­nel­maa ke­ven­tä­mään omal­la Kal­la­ve­den lu­ki­os­ta ker­to­val­la rä­pil­lään saa­pu­vat vel­jek­set Mika ja Tee­mu Tu­ru­nen. Taus­tal­la pyö­rii ku­via Kal­la­ve­den lu­ki­on vii­me vuo­den toi­min­nas­ta, jon­ka jäl­keen on aika pääs­tää yli­op­pi­laat jän­ni­tyk­ses­tä. Kal­la­ve­den lu­ki­on reh­to­ri En­sio Va­ta­nen tu­lee la­kit­ta­maan ilta- ja päi­vä­lu­ki­os­ta val­mis­tu­neet op­pi­laat. Hei­tä on tänä syk­sy­nä yh­teen­sä 28. La­ki­tuk­sen jäl­keen sa­lis­sa ka­jah­taa vie­lä pe­rin­tei­nen yli­op­pi­las­juh­lis­sa lau­let­ta­va Gau­de­a­mus sekä Maam­me-lau­lu.

Juhlan jälkeen seurustelua ja tarinoita

Juh­lan jäl­keen seu­rus­te­lu jat­kuu ylä­läm­pi­ös­sä MA­RO­EL-bän­din soit­ta­es­sa mu­siik­kia ja yli­op­pi­lai­den ot­ta­es­sa vas­taan on­nit­te­lu­ja. Juh­laan saa­pu­neet Kal­la­ve­des­sä ai­koi­naan opis­kel­leet op­pi­laat vaih­ta­vat kuu­lu­mi­sia ja mo­net nos­ta­vat mal­jan kou­lun kun­ni­ak­si. Ylä­läm­pi­ön täyt­tää iloi­nen kes­kus­te­lu ja mu­siik­ki ih­mis­ten ti­la­tes­sa baa­ri­tis­kil­tä juo­mia ja ot­ta­es­sa ku­via. Kal­la­ve­den syn­ty­mä­päi­viä juh­li­maan ovat tul­leet myös vuon­na 1956 tyt­tö­ly­se­os­ta val­mis­tu­neet Riit­ta Pii­ro­nen, Rit­va Jal­ka­nen-McEl­wain ja Eila Spa­ta­fo­ra. He ke­hu­vat juh­laa ja Tu­rus­ten vel­jes­ten räp­piä. Nai­set muis­te­le­vat ol­leen­sa eng­lan­nin­tun­nil­la sil­loin, kun kou­lus­sa syt­tyi tuli­palo vuon­na 1953.

Juh­la­tun­nel­ma jat­kuu myös Mu­siik­ki­kes­kuk­sen valo­hal­lis­sa, mut­ta hie­man rau­hal­li­sem­pa­na. Pöy­tien luo­na muu­ta­ma seu­rue nos­taa mal­jaa ja jut­te­lee. Yh­des­sä pöy­däs­sä kes­kus­te­le­vat Tuu­lik­ki Kar­hu­nen ja He­le­na Vak­ko­nen. He val­mis­tui­vat Kal­la­ve­des­tä vuon­na 1960. Kar­hu­nen ja Vak­ko­nen oli­vat kat­so­mas­sa juh­laa sekä vie­rai­le­mas­sa kou­lul­la ai­kai­sem­min päi­väl­lä. Kar­hu­nen ke­huu juh­laa mu­ka­vak­si ja ker­too, että kou­lul­ta­kin löy­tyi tut­tu­ja kas­vo­ja. Hä­nel­lä it­sel­lään on myös opet­ta­ja­taus­ta.

Vak­ko­nen nos­taa juh­las­ta esil­le hy­vät vi­de­o­ter­veh­dyk­set, mut­ta to­te­aa, että aamu­päi­väl­lä hä­nen vie­rail­les­saan lu­ki­ol­la se näyt­ti eri­lai­sel­le kun ai­koi­naan. Kar­hu­sel­la on oma yli­op­pi­las­lak­ki pääs­sään mut­ta Vak­ko­nen har­mit­te­lee sen jää­neen ho­tel­lil­le. Vak­ko­nen mai­nit­see myös, että hän­tä ky­syt­tiin ker­to­maan muis­tel­mia kou­lus­ta ai­kai­sem­min päi­väl­lä jul­kis­tet­tuun his­to­riik­kiin, mut­ta hän ei ot­ta­nut te­ki­jöi­hin yh­teyt­tä. Ham­paan­ko­loon jäi kui­ten­kin ta­ri­na pi­tuus­hy­pyn­har­joit­te­lus­ta.

”En ol­lut hyvä ur­hei­li­ja ja ha­lu­sin pa­ran­taa pi­tuus­hyp­pyä”, aloit­taa Vak­ko­nen. Hän ker­too jää­neen­sä yh­te­nä päi­vä­nä tun­tien jäl­keen kou­lun pi­hal­le har­joit­te­le­maan. Vak­ko­sen har­joi­tel­les­sa mu­siik­ki­luo­kan ik­ku­noi­den alla ik­ku­na yhtä äk­kiä avat­tiin ja luo­kas­ta al­koi kan­tau­tua pi­a­non­soit­to ja lau­lu juu­ri hä­nel­le. Vak­ko­nen ker­too vain jää­neen­sä kuun­te­le­maan op­pi­laan kau­nis­ta lau­lua ih­meis­sään. ”Op­pi­las on ny­kyi­nen oop­pe­ra­lau­la­ja”, pal­jas­taa Vak­ko­nen vie­lä lop­puun.

Kal­la­ve­den syn­ty­mä­päi­vä on kään­ty­nyt il­taan, ja ny­kyi­set op­pi­laat ovat läh­te­neet jo ko­tiin val­mis­tau­tu­maan seu­raa­vaan kou­lu­päi­vään. Osa van­hem­mis­ta juh­li­jois­ta jat­kaa vie­lä il­lan­viet­toa. On aika siir­tyä seu­raa­maan, mitä kou­lus­sa ta­pah­tuu sen 141. toi­min­ta­vuo­te­na.

Tyt­tö­ly­se­on se­ni­o­ri­kuo­ro on lau­la­nut ja esiin­ty­nyt yh­des­sä jo 50 vuot­ta.

Tuu­lik­ki Kar­hu­nen ja He­le­na Vak­ko­nen muis­te­le­vat.

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2019 - 2020Vuo­si­ker­to­mus 2019 - 202020.4.2020