Muistoja koulusta yksissä kansissa

Lumi Tuunainen

Kel­lon lä­hes­ty­es­sä 13 sa­liin al­kaa ker­tyä pal­jon van­ho­ja op­pi­lai­ta. Kol­man­nen ker­rok­sen sa­lis­sa käy kova pu­heen­so­ri­na, kun van­ho­jen tut­tu­jen kans­sa vaih­de­taan kuu­lu­mi­sia. Sa­lis­sa val­lit­see läm­min tun­nel­ma ja joi­ta­kin ny­kyi­si­ä­kin op­pi­lai­ta on tul­lut seu­raa­maan par­vel­le his­to­rii­kin jul­kis­tus­ta. His­to­rii­kin jul­kis­tuk­ses­sa jul­kais­taan van­ho­jen kou­lun op­pi­lai­den ko­ko­a­ma muis­te­lo Tyt­tö­jen kou­lu -his­to­riik­ki Kal­la­ve­den lu­ki­on vuo­sis­ta. Val­ko­kan­kaal­la pyö­rii ku­via Kal­la­ve­den men­neil­tä vuo­sil­ta.

Kal­la­ve­den lu­ki­on en­ti­nen op­pi­las Anni Lep­pä­lä saa­puu sa­lin eteen esit­te­le­mään valo­ku­van­sa Girl with the book, jon­ka hän lah­joit­taa kou­lul­le 140-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vän kun­ni­ak­si. Lep­pä­lä ker­too val­mis­tu­neen­sa lu­ki­os­ta vuon­na 2000. Hän ke­huu Kal­la­ve­den lu­ki­on sil­loi­sia hy­viä kuva­tai­teen opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia ja ker­too saa­neen­sa juu­ri niil­tä tun­neil­ta in­nos­tuk­sen valo­ku­vaa­mi­seen.

Lep­pä­län ku­van jäl­keen sali hil­jen­tyy seu­raa­maan rou­va Ahti­saa­ren vi­de­o­ter­veh­dys­tä. Eeva Ahti­saa­ri (os. Hy­vä­ri­nen) kävi ai­ka­naan Kuo­pi­on tyt­tö­ly­se­on ja toi­mi kou­lus­sa myös his­to­ri­an leh­to­rin si­jai­se­na vuo­si­na 1960-61. Ahti­saa­ri saa­pui opis­ke­le­maan Kuo­pi­oon Jän­ne­vir­ral­ta ja oli on­ne­kas saa­des­saan itse va­li­ta kou­lun­sa. Hä­nen van­hem­pan­sa kus­tan­si­vat kou­lun­käyn­nin, ja Ahti­saa­ri pää­si asu­maan ka­ve­rin­sa luo. Kou­lu­ai­ka­na Ahti­saa­ri kuu­lui mo­niin eri­lai­siin nuor­ten yh­dis­tyk­siin ja tu­tus­tui­kin tu­le­vaan avio­mie­heen­sä ja pre­si­dent­ti Mart­ti Ahti­saa­reen Kuo­pi­on Luon­non­ys­tä­vien yh­dis­tyk­ses­sä. Rou­va Ahti­saa­ri ker­too saa­neen­sa tyt­tö­ly­se­os­ta hy­vät val­miu­det elä­mään ja pal­jon ys­tä­viä.

Sali­ti­lai­suu­den jäl­keen lu­kio al­kaa tyh­jen­tyä van­hois­ta op­pi­lais­ta. Myös ny­kyi­sen op­pi­laat läh­te­vät tun­tien päät­teek­si ko­tiin. Kou­lul­le jää muu­ta­mia van­ho­jen op­pi­lai­den jouk­ko­ja, jot­ka ovat päät­tä­neet pi­tää luok­ka­ta­paa­mi­sen 140 vuo­tis­juh­lan kun­ni­ak­si. Il­lal­la koko kou­lu ke­rään­tyy vie­lä juh­li­maan Kuo­pi­on Mu­siik­ki­kes­kuk­sel­le.

Kuo­pi­on tyt­tö­ly­se­on ys­tä­vät ry jul­kai­si juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si Tyt­tö­jen kou­lu -his­to­rii­kin. Toi­mi­tus­kun­taan kuu­lui­vat Saa­ra Saas­ta­moi­nen-Har­ti­kai­nen, Irma Häi­kiö ja Mar­ja Lee­na Lai­pio.

Anni Lep­pä­lä lah­joit­ti kou­lul­le te­ok­sen­sa Girl with the book.

His­to­riik­ki teki kaup­pan­sa. Myy­mäs­sä toi­mi­tus­kun­taa edus­ta­vat Mar­ja Lee­na Lai­pio ja Saa­ra Saas­ta­moi­nen-Har­ti­kai­nen.

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2019 - 2020Vuo­si­ker­to­mus 2019 - 202020.4.2020