Lukuvuoden tapahtumia

Syys­luku­kau­si 2019

Ke­vät­luku­kau­si 2020

Luku­vuo­den ta­pah­tu­mis­ta kuva­sa­toa Kal­la­ve­den lu­ki­on Face­book-si­vul­la.

Abe­ja penk­ka­ri­päi­vä­nä.

Van­ho­jen tans­sit Mu­siik­ki­kes­kuk­sel­la.

Suo­ma­lai­nen tik­ku­ris­ti-tans­si van­ho­jen päi­vä­nä.

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2019 - 2020Vuo­si­ker­to­mus 2019 - 202020.4.2020