Teemaopinnot

Tee­ma­o­pin­not ovat val­ta­kun­nal­li­sia sy­ven­tä­viä kurs­se­ja. Opis­ke­li­ja voi suo­rit­taa 1 – 3 tee­ma­o­pin­to­kurs­sia (TO1, TO2 ja/tai TO3).

TEEMAOPINNOT 1 (TO1) MONITIETEINEN AJATTELU
TO1 Kohti kestävää tulevaisuutta (maailmanpelastajan alkeet)

Kurs­sin ku­vaus ja ta­voit­teet:

Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen moni­tie­tei­nen tee­ma­kurs­si tar­jo­aa opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suu­den ym­mär­tää pai­kal­li­sia ja glo­baa­le­ja ky­sy­myk­siä, jot­ka liit­ty­vät nyky­päi­vän ja tu­le­vai­suu­den ih­mis­ten ja luon­non hy­vin­voin­tiin. Opis­ke­li­ja myös osaa toi­mia ta­voit­teel­li­ses­ti kes­tä­vää ke­hi­tys­tä edis­tä­vien rat­kai­su­jen löy­tä­mi­sek­si ja to­teut­ta­mi­sek­si omis­sa ar­jes­sa ja laa­jem­min yh­teis­kun­nas­sa. Ta­voit­tee­na on teh­dä opis­ke­li­joil­le tu­tuk­si vai­kut­ta­mi­sen eri ka­na­vat.

Kurs­sin ai­ka­na teh­dään vie­rai­lu­ja ja pi­de­tään op­pi­mis­päi­vä­kir­jaa kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen näkö­kul­mas­ta.

Kurs­sia suo­si­tel­laan suo­ri­tet­ta­vak­si 2-3. opin­to­vuo­den ai­ka­na.

Ar­vi­oin­ti: hy­väk­syt­ty/hy­lät­ty

TO1 Työelämän flow ja fairplay

Kurs­si on so­pi­va kaup­pa-  ja yh­teis­kun­ta­tie­teis­tä sekä työ­e­lä­män psy­ko­lo­gi­as­ta kiin­nos­tu­neil­le

Kurs­sil­la on opis­ke­li­ja­kes­kei­set työ­ta­vat.

A. Opis­ke­li­jat te­ke­vät po­wer point –esi­tel­mät yk­sin, pa­reit­tain tai pien­ryh­mis­sä mm. seu­raa­vis­ta ai­heis­ta (kes­to esi­tyk­si­neen noin 5 tun­tia)

B.Or­ga­ni­saa­ti­o­te­o­ri­at teh­dään net­ti­teh­tä­vi­nä (2 tun­tia)

C. Käy­tän­nöl­li­set tut­ki­muk­set eli ky­se­lyt, haas­tat­te­lut, kou­lu­gal­lu­pit ja nar­ra­tii­vi­a­na­lyy­sit teh­dään po­wer  point  -esi­tys­ten  poh­jal­ta ja nii­den koh­de­ryh­mi­nä ovat  opis­ke­li­jat ja työs­sä­käy­vät.  Myös vie­rai­ta ja vie­rai­lu­ja on tar­koi­tus jär­jes­tää.  Tä­hän ko­ko­nai­suu­teen me­nee noin 5 tun­tia.

D. Fair play (noin 5 tun­tia) –osio (in­teg­roi­tuu maan­tie­tee­seen ja kan­sain­vä­li­seen kaup­paan sekä ih­mis­oi­keuk­siin ja luon­non­suo­je­luun.) Työ­ta­poi­na leh­ti- ja net­ti­kat­sauk­set, fil­mit sekä sei­nä­pos­te­rien teko.

Kurs­sin ar­vi­oin­ti suo­ri­tus­mer­kin­tä.  Ar­vi­oin­nin pe­rus­ta­na ovat kurs­sil­la teh­dyt työt.

TEEMAOPINNOT 2  (TO2) TUTKIVA TYÖSKENTELY TEKNOLOGIALLA

TO2 Kallavesi -kurssi

Kal­la­vesi -kurs­si on luon­non­tie­tei­den (bi­o­lo­gia, fy­siik­ka ja ke­mia) yh­teis­kurs­si, jos­sa tut­kin­taan ve­den omi­nai­suuk­sia. Tut­ki­muk­sis­ta teh­dään ra­port­te­ja tai työ­se­los­tuk­sia. Kurs­sin ar­vi­oin­ti suo­ri­tus­mer­kin­tä.

Ke­mia:

Fy­siik­ka:

Bi­o­lo­gia:

TEEMAOPINNOT 3 (TO3) OSAAMINEN ARJESSA
TO3 Kulttuurisukellus
TO3 Aktiivisuuspassi

Ak­tii­vi­suus­pas­siin Kal­la­ve­den lu­ki­on opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus ke­rä­tä pis­tei­tä eri­lai­sia ak­tii­vi­suut­ta osoit­ta­vis­ta toi­min­nois­ta kou­lus­sa tai mah­dol­li­ses­ti sen ulko­puo­lel­la.  Kun ke­rät­ty­nä on 38 x 45 min työ, opis­ke­li­ja saa ak­tii­vi­suu­des­taan lu­ki­o­kurs­sin. Ak­tii­vi­suus­pas­sil­la voi suo­rit­taa yh­den lu­ki­o­kurs­sin.

Opis­ke­li­ja saa pas­sin, jo­hon hän itse huo­leh­tii kuit­tauk­set opet­ta­jil­ta. Kun pis­tei­tä on tar­peek­si, hän tuo pas­sin kans­li­aan ja hä­nel­le an­ne­taan ak­tii­vi­suus­kurs­si.

Ak­tii­vi­suus­pas­siin voi saa­da 1 – 3 pis­tet­tä (1 pis­te = 45 min työ­tä) / toi­min­ta. Sel­lai­set työt, jot­ka sel­ke­äs­ti kuu­lu­vat yk­sit­täi­sen kurs­sin si­säl­töi­hin ja suo­rit­ta­mi­seen, ei­vät ker­ry­tä pis­tei­tä, ei­vät myös­kään tu­tor- tai opis­ke­li­ja­kun­ta­toi­min­taan kuu­lu­vat toi­min­nat, jois­ta saa ko. kurs­si­suo­ri­tuk­sia.

Ak­tii­vi­suus­pis­tei­tä voi saa­da esim.

Vie­rai­lem­me van­hus­ten hoi­to­ko­dis­sa.

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015