Oppiaineiden kurssit, matematiikka

MATEMATIIKKA

MAY Ma­te­ma­tii­kan yh­tei­nen opin­to­ko­ko­nai­suus SEKÄ PIT­KÄN ETTÄ LY­HY­EN MA­TE­MA­TII­KAN OPPI­MÄÄ­RÄN OPIS­KE­LI­JOIL­LE
MAY01 Lu­vut ja luku­jo­not

Matematiikan pitkä oppimäärä MAA
Matematiikan lyhyt oppimäärä MAB
Oppimäärän vaihtaminen

Ma­te­ma­tii­kan oppi­mää­rää vaih­det­ta­es­sa pit­käs­tä ly­hy­een kurs­se­ja lu­e­taan hy­väk­si seu­raa­vas­ti:

Muut pit­kän oppi­mää­rän mu­kai­set opin­not voi­vat olla ly­hy­en oppi­mää­rän pai­kal­li­sia sy­ven­tä­viä tai pai­kal­li­sia so­vel­ta­via kurs­se­ja ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa pää­tet­tä­väl­lä ta­val­la. Jos opis­ke­li­ja pyy­tää, hä­nel­le tu­lee jär­jes­tää mah­dol­li­suus lisä­näyt­töi­hin osaa­mis­ta­son to­te­a­mi­sek­si. Siir­ryt­tä­es­sä ly­hy­em­mäs­tä pi­tem­pään oppi­mää­rään voi­daan opis­ke­li­jal­ta edel­lyt­tää lisä­näyt­tö­jä, ja täs­sä yh­tey­des­sä myös arvo­sana har­ki­taan uu­del­leen.

Opis­ke­li­ja voi opis­kel­la myös toi­sen oppi­mää­rän kurs­se­ja oppi­mää­rää vaih­ta­mat­ta. Täl­löin ky­sei­set kurs­sit voi­daan lu­kea hy­väk­si opis­ke­li­jan var­si­nai­sen oppi­mää­rän pai­kal­li­sik­si sy­ven­tä­vik­si tai pai­kal­li­sik­si so­vel­ta­vik­si kurs­seik­si ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa pää­tet­tä­väl­lä ta­val­la

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015