Hallinto

Kas­vun ja op­pi­mi­sen lau­ta­kun­nan toi­mi­a­lu­ee­seen kuu­lu­vat kas­vun ja op­pi­mi­sen pal­ve­lui­den (var­hais­kas­va­tus, pe­rus­o­pe­tus- ja nuo­ri­so­pal­ve­lut, lu­ki­ot ja toi­sen as­teen yh­teis­työ sekä kas­vun ja op­pi­mi­sen tuli­pal­ve­lut) li­säk­si hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen (kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­pal­ve­lut). Kas­vun ja op­pi­mi­sen lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja on Pek­ka Nii­ra­nen.

Kas­vun ja op­pi­mi­sen pal­ve­lu­a­lu­een joh­ta­ja­na toi­mii Pek­ka Vähä­kan­gas. Lee­na Au­vi­nen toi­mii ope­tus­joh­ta­ja­na ja lu­ki­o­pal­ve­lui­ta joh­taa lu­kio-ope­tus­pääl­lik­kö Juk­ka Sor­mu­nen.

Kal­la­ve­den lu­ki­on kou­lu­kum­mi on kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Mat­ti Sa­ri­o­la.

Kal­la­ve­den lu­ki­on päät­tä­jä­kum­mi Mat­ti Sa­ri­o­la.

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015