Kallaveden lukion päihdestrategia

Kal­la­ve­den lu­ki­os­sa jo­kai­nen ai­kui­nen on vel­vol­li­nen puut­tu­maan opis­ke­li­joi­den päih­tei­den käyt­töön. Päih­tei­tä ovat tu­pak­ka, säh­kö­tu­pak­ka, nuus­ka, al­ko­ho­li ja huu­meet. Ta­voit­tee­na on vä­hen­tää nuor­ten tu­pa­koin­tia sekä mui­den tu­pak­ka­tuot­tei­den käyt­töä ja eh­käis­tä tu­pa­koin­nin ja mui­den päih­tei­den käy­tön aloit­ta­mis­ta.

Ennaltaehkäisy

Vä­lit­tä­mi­nen

Kou­lus­sa puu­tu­taan heti ha­vait­tui­hin on­gel­miin, esim. li­sään­ty­nei­siin pois­sa­o­loi­hin ja kurs­sien kes­keyt­tä­mi­seen.

In­for­maa­tio

Tu­pak­ka­laki kiel­tää tu­pa­koin­nin kou­lun alu­eel­la. Tu­pa­koin­nil­la tar­koi­te­taan tu­pak­ka­tuot­teen polt­ta­mis­ta tai muu­ta käyt­tä­mis­tä nau­tin­to­ai­nee­na. (Kiel­to kos­kee myös mui­ta ni­mo­tii­ni­val­mis­tei­ta, ku­ten säh­kö­tu­pak­kaa ja nuus­kaa.) Tu­pak­ka­lain mu­kaan tu­pak­ka­tuot­tei­den hal­lus­sa­pito on kiel­let­ty alle 18-vuo­ti­aal­ta.

Opis­ke­li­jat tun­te­vat voi­mas­sa ole­van tu­pak­ka-, al­ko­ho­li- ja huu­me­lain­sää­dän­nön. Asia sisl­tyy reh­to­rin info-tun­tiin en­sim­mäi­sen opin­to­vuo­den alus­sa.

Ope­tuk­ses­sa kä­si­tel­lään päih­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­sia mah­dol­li­sim­man mo­nis­sa oppi­ai­neis­sa. Tuo­daan esil­le päih­teet­tö­myy­den/tupa­kai­mat­to­muu­den myön­tei­siä puo­lia. Käy­te­tään tar­peen mu­kaan myös ulko­puo­li­sia asi­an­tun­ti­joi­ta. Kou­lun hen­ki­lö­kun­ta näyt­tää hy­vää esi­merk­kiä.

Ter­vey­den­hoi­ta­ja kes­kus­te­lee päih­teis­tä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti opis­ke­li­joi­den kans­sa.

Puuttuminen

Se, joka ha­vait­see päih­tei­den käy­tön, puut­tuu asi­aan. Kes­kus­tel­laan opis­ke­li­jan kans­sa ja ote­taan yh­teyt­tä tar­peel­li­siin ta­hoi­hin; reh­to­ri ja ter­vey­den­hoi­ta­ja ovat mu­ka­na pro­ses­sis­sa. Ti­lan­net­ta seu­raa kou­lul­la ta­paus­koh­tai­ses­ti mää­rät­ty vas­tuu­hen­ki­lö.

Ala­i­käi­sen opis­ke­li­jan tu­pa­koin­nis­ta kou­lun alu­eel­la il­moi­te­taan huol­ta­jal­le. Al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na ole­vaa opis­ke­li­jaa ei ote­ta kou­lul­le. Jos ha­vai­taan, että opis­ke­li­ja on al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­nen, il­moi­te­taan asi­as­ta huol­ta­jal­le. Tämä kos­kee myös penk­ka­ri- ja van­ho­jen­päi­vää.

Jo­kai­nen on vel­vol­li­nen puut­tu­maan opis­ke­li­joi­den tai hen­ki­lö­kun­nan päih­tei­den vää­rin­käyt­töön.

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015