Aktiivisuuspassi

Kestävän kehityksen Aktiivisuuspassi – muuta aktiivisuutesi kurssiksi

Ak­tii­vi­nen kan­sa­lai­nen toi­mii yh­tei­sön­sä hy­väk­si. Yh­tei­sö­nä­si voit näh­dä lähi­ym­pä­ris­tön tai vaik­ka koko maa­il­man. YK:n Agen­da 2030:n kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voit­tei­den avul­la py­ri­tään te­ke­mään maa­il­mas­ta jo­kai­sel­le pa­rem­pi paik­ka elää. Teet­kö va­paa­eh­tois­työ­tä? Tu­et­ko har­ras­tuk­sel­la­si yh­tei­söä­si? Ha­lu­at­ko tut­kia tu­le­vai­suu­teen vai­kut­ta­via asi­oi­ta – oman elä­män va­lin­nois­ta al­ka­en?

Lii­tä toi­min­ta­si Agen­da 2030 –ta­voit­tei­siin ja tee työ, joka ker­too ja ku­vaa toi­min­taa­si. Voit näin saa­da omas­ta ak­tii­vi­ses­ta toi­min­nas­ta­si kurs­si­suo­ri­tuk­sen.

Toi­mi seu­raa­vas­ti:

Vink­ke­jä toi­min­taan (li­sää voit ky­sel­lä Lea Pulk­ki­sel­ta):

Nenä­päi­vä Kal­la­ve­den lu­ki­ol­la.

Kal­la­ve­den lu­ki­o­lai­sia vie­rai­lul­la van­hus­ten hoi­to­ko­dis­sa Lupa vä­lit­tää -kam­pan­jan puit­teis­sa.

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015