Yhteistyökurssit

Toisen asteen yhteistyö

Opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus va­li­ta opin­to-oh­jel­maan­sa kurs­se­ja myös muis­ta toi­sen as­teen oppi­lai­tok­sis­ta. Kurs­seil­le il­moit­tau­du­taan eril­li­sel­lä kaa­vak­keel­la ja toi­sen as­teen yh­teis­työ­kurs­sit hy­väk­sy­tään lu­kio-opin­toi­hin. Lisä­tie­to­ja saat opin­to-oh­jaa­jil­ta.

Ammattikorkeakoulu- ja yliopistoyhteistyö

Opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus va­li­ta opin­to-oh­jel­maan­sa kurs­se­ja yli­o­pis­tos­ta ja am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­ta. Lisä­tie­to­ja saat opin­to-oh­jaa­jil­ta.

Lukiolaisten yliopisto-opinnot

Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Avoin yli­o­pis­to ja Kuo­pi­on kau­pun­gin lu­ki­o­pal­ve­lut ovat so­pi­neet ope­tus­yh­teis­työn käyn­nis­tä­mi­ses­tä vuon­na 2018. Kuo­pi­on kau­pun­ki tar­jo­aa jat­kos­sa yli­o­pis­to-opin­to­ja Kuo­pi­on lu­ki­o­lai­sil­le il­mai­sek­si. Kurs­se­ja on tar­jol­la run­saas­ti joh­dan­to­kurs­seis­ta pe­rus­o­pin­toi­hin asti esi­mer­kik­si his­to­ri­as­ta, psy­ko­lo­gi­as­ta, luon­non­tie­teis­tä, oi­keus­tie­teis­tä ja far­ma­si­as­ta.

Opin­to­ja voi suo­rit­taa jo lu­ki­on toi­sen opin­to­vuo­den ai­ka­na, ja eri­tyi­sen hy­vin ne so­pi­vat opin­to­jen­sa lop­pu­vai­hees­sa ole­vil­le lu­ki­o­lai­sil­le. Lu­ki­o­ai­kai­set yli­o­pis­to-opin­not voi­vat tu­kea opis­ke­li­jan kou­lu­tus- ja ura­va­lin­taa: tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mis­taan epä­var­ma opis­ke­li­ja voi tu­tus­tua it­seä kiin­nos­ta­vaan kou­lu­tus­a­laan jo lu­ki­o­ai­ka­na ja sel­ke­ät ta­voit­teet omaa­va lu­ki­o­lai­nen taas voi li­sä­tä val­miuk­si­aan ha­keu­tua tie­tyl­le yli­o­pis­ton alal­le. Yli­o­pis­to-opin­not voi­vat toi­mia myös mai­ni­os­ti val­men­tau­tu­mi­se­na yli­o­pis­ton pää­sy­ko­kei­siin.

Lu­ki­o­lai­sia oh­ja­taan ja opas­te­taan yli­o­pis­to-opin­toi­hin ha­keu­tu­mi­ses­sa tii­viis­ti: lu­ki­oi­den opin­to-oh­jaa­jat opas­ta­vat kurs­si­va­lin­nois­sa, aut­ta­vat kurs­seil­le il­moit­tau­tu­mi­ses­sa sekä myös seu­raa­vat opin­to­jen ete­ne­mis­tä. Myös Avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa on tar­jol­la lu­ki­o­lai­sil­le tar­koi­tet­tua oh­jaus­ta opin­toi­hin.

Avoi­men yli­o­pis­ton lu­ki­o­lai­sil­le tar­jo­a­mat opin­not ovat pää­sään­töi­ses­ti verk­ko- tai moni­muo­to­kurs­se­ja, joil­ta lu­ki­o­lai­set saa­vat kurs­si­si­säl­lön li­säk­si ar­vok­kai­ta ja hyö­dyl­li­siä opis­ke­lu­tai­to­ja tu­le­vaa var­ten. Ver­kos­sa ta­pah­tu­va ope­tus li­sää myös es­teet­tö­myyt­tä, kun opin­to­ja voi suo­rit­taa fyy­si­ses­tä pai­kas­ta riip­pu­mat­ta mis­sä vain ja mil­loin vain.

Kurs­sit hy­väk­si­lu­e­taan lu­ki­o­lai­sen opin­toi­hin si­ten, että kurs­sit ei­vät vält­tä­mät­tä tuo­ta yli­mää­räis­tä työ­tä mui­den lu­ki­on opin­to­jen li­säk­si. Lu­ki­o­ai­ka­na teh­dyis­tä Avoi­men yli­o­pis­ton opin­nois­ta saa hy­väk­si­lu­ku­ja myös tu­le­viin kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­toi­hin. Li­säk­si jos lu­ki­o­lai­nen suun­nit­te­lee ha­ke­van­sa jat­ko-opin­toi­hin avoi­men yli­o­pis­ton väy­län kaut­ta, hän voi teh­dä osan väy­lä­opin­nois­ta jo lu­ki­o­ai­ka­na.

Tu­tus­tu tar­jon­taan tääl­tä.

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015